Siirry suoraan sisältöön

Agendasta teoiksi 2021

Tämä on Helsingin kaupungin järjestyksessä toinen YK:n kestävän kehityksen SDG-raportti (Sustainable Development Goals). Vuoden 2021 toukokuussa valmistuneessa raportissa painotetaan konkreettisia tekoja ja pyritään tunnistamaan myös kehitystä vaativia teemoja ja niitä, jotka erityisesti nousevat esiin koronapandemian myötä.

Kestävän kehityksen raportin yhteenveto

Globaalisti tarkasteltuna Helsinki melko hyvällä tasolla kestävässä kehityksessä ja monien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG-tavoitteet) toteuttamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi tehtävää SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Kestävän kehityksen raportoinnin tavoitteet ja Helsingin lähestymistapa

Raportissa pyritään arvioimaan strategiakautta kestävän kehityksen näkökulmasta painottaen konkreettisia tekoja sekä samalla tunnistaen kehitystä vaativia teemoja. Raportti koostuu eri teemojen tiiviistä kuvaamisesta, kehitystä mittaavista indikaattoreista ja tarinallisemmista esimerkeistä kaupungin eri toimintojen arjessa.

Lue lisää

Strategiakausi 2017–2021

Strategiakaudella kestävän kasvun turvaamisessa on tapahtunut hyvää tavoitteen mukaista kehitystä kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämisessä. Uudistuvissa palveluissa on tapahtunut edistystä peruspalvelujen asiakaslähtöisyydessä. Myös digitalisaatio on edennyt kiihtyvällä tahdilla.

Lue lisää

Kestävän kehityksen edistäminen kaupunkiorganisaatiossa

Tällä hetkellä eri kestävyyden teemoja johdetaan kaupunkitasoisesti koordinoitujen osaohjelmien, strategioiden tai kaupunkistrategian alaisten kärkihankkeiden kautta. Lisäksi kaupungissa toimii erilaisia verkostoja, toimikuntia ja työryhmiä, jotka edistävät kestävyyden teemoja, esimerkiksi SDG-työryhmä, ihmisoikeusverkosto ja ilmastoverkosto.

Lue lisää

Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö

Tärkeitä kaupungin toimintaan liittyviä periaatteita ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Avoin päätöksenteko ja asukkaiden erilaiset osallistumismahdollisuudet ovat hyvän hallinnon perusta.
Helsingin kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta.

Lue lisää

Koronakriisin vaikutukset ja kestävä palautuminen

Koronapandemia on ollut valtava maailmanlaajuinen terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen kriisi. Helsinki rakentaa ja toteuttaa palautumisen suunnittelua, jonka keskeinen sisältö on varmistaa kaupungin strategian toteutuminen siten, että toimenpiteet palvelevat erityisesti kriisistä palautumista.

Lue lisää

Digitalisaatio

Helsinki aloitti vuonna 2019 kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman, jonka avulla kaupunki parantaa palvelujaan ja uudistaa toimintaansa monin tavoin. Muutokset liittyvät paitsi uusiin teknologioihin, myös kehittämisen kulttuuriin, organisoitumiseen, johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen.

Lue lisää

Helsingin YK-nuorten arvio raportista

Osana Helsingin Agendasta teoiksi 2021 -kestävän kehityksen raportointia pyysimme Helsingin YK-nuorten kommentteja ja näkemystä raportin sisällöstä. Nuorten kommenteista saimme paljon arvokkaita näkemyksiä ja kehitysehdotuksia jatkotyötä ajatellen.

Lue lisää