Siirry suoraan sisältöön

Helsingin YK-nuorten arvio raportista

Osana Helsingin Agendasta teoiksi 2021 -kestävän kehityksen raportointia pyysimme Helsingin YK-nuorten kommentteja ja näkemystä raportin sisällöstä. Tämä kommentointi on osa Helsingin jatkuvaa kehittymistä kestävän kehityksen työssä. Kommentointi toteutettiin niin, että YK-nuoret pääsivät tutustumaan etukäteen raportin materiaaliin ja kommentit käytiin läpi yhteisessä keskustelussa. Lisäksi YK-nuoret osallistuivat kommenttipuheenvuorolla raportin julkaisutilaisuuteen. Nuorten kommenteista saimme paljon arvokkaita näkemyksiä ja kehitysehdotuksia jatkotyötä ajatellen. Seuraavassa on tiivistetty YK-nuorten tekemiä huomioita.

Yleiset huomiot

 • Agendan tavoitteiden kokonaisvaltaisuus ja yhteen nivoutunut luonne tunnistetaan raportissa ja se nähdään sekä haasteena että mahdollisuutena.
 • Raportti on selkeä ja helppolukuinen.
 • SDG-tavoitteet tulisi integroida kuitenkin entistä tiedostavammin kaupungin keskeisiin ohjelmiin ja strategioihin sekä niiden suunnitteluun, mikä raportissa tunnistetaankin. Tällöin niiden vaikutukset toteuttaisivat entistä tehokkaammin kestävän kehityksen tavoitteissa edistymistä.
 • Tärkeää olisi osallistaa nuoria mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta heidän panoksensa pystyttäisiin integroimaan vastaavanlaisten projektien lopullisiin tuotoksiin.
 • Helsingin kaupungin SDG-raportti on osin vielä abstraktien tavoitteiden esittämisen tasolla, mikä näkyy joitakin kehittämiskohteita koskevien toimenpiteiden niukkuutena tai vaatimattomana toteutuksena.
 • Kaupunkilaisten ja eri sektorien välisen yhteistyön merkitys on iso ja sitä pitäisi lisätä. Esimerkiksi hyödyntää enemmän Helsingin vahvaa Startup-kulttuuria kestävien ratkaisujen kehittämiseksi.

Ympäristö

 • Nuorten tietoisuutta erilaisista käytännön vaikutusmahdollisuuksista olisi tärkeää lisätä viestinnän kautta ilmastoahdistuksen lievittämiseksi. Uhkaavan ilmastokriisin seuraukset tulevat vaikuttamaan juuri nuorten tulevaisuuteen, minkä takia heitä tulisi kuulla ja osallistaa ilmastoon liittyvässä päätöksenteossa aktiivisemmin.
 • Helsingillä on potentiaalia, ja globaalilla skaalalla etuoikeutetun asemansa takia myös velvollisuus, toimia erilaisten energiaan ja kulutukseen liittyvien kokeilujen edelläkävijänä.
 • Viheralueiden yhtenäisyys ja laajuus tulisi turvata rakentaessa, sillä ne tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että pääsy luontokohteisiin sekä viheralueille on helppoa ja saavutettavaa myös muille kuin yksityisautoilijoille.

Ihmiset

 • Esimerkiksi koronapandemian myötä lisääntynyt yksinäisyys koskee kaikkia ikäryhmiä, ja olisi tärkeää tietää kuinka kaupunki on tukenut ja suunnittelee tukevansa yksinäisiä.
 • Raportissa painotetaan ylipainoisuutta kansanterveyshaasteena melko paljon. Tehdyt toimet koskevat kuitenkin lähinnä liikunnan lisäämistä, vaikka olisi tärkeää tarkastella ylipainon juurisyitä laajemmin ja pureutua niihin. Myös tässä kohdassa olisi syytä huomioida mielenterveys.
 • Olisi syytä ottaa huomioon, että ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa muutakin kuin pelkkää syrjinnän poistamista (esim. oikeus riittävään toimeentuloon). Lisäksi intersektionaalisuus mainitaan raportissa, mutta ei tule läpi kantavana teemana. Koko raportissa tulisi myös näkyä selvemmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.
 • Raportista ei käy suoraan ilmi kuinka turvattomuuskokemukset liittyvät osallisuuteen. Tämän lisäksi, vaikka lähisuhdeväkivalta on tärkeä aihe, raportti sivuuttaa jälleen muun seksuaalisen tai sukupuolittuneen väkivallan. Myös esimerkiksi häirintä ja vihapuhe, joilla on suuri vaikutus turvallisuudenkokemukseen ja osallisuuteen, jäävät puuttumaan.

Talous

 • Toivomme, että jatkossa raportin talousosiossa käsiteltäisiin kattavammin talouden teemojen risteämistä ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin liittyvien SDG-tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi maanpäällisen ja merenalaisen elämän sekä ekosysteemien turvaaminen tulisi ottaa paremmin huomioon, kuten myös talousosion teemojen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen.
 • Arvostamme Helsingin kaupungin muutoshalukkuutta ja vihreitä arvoja talouteen, asumiseen ja infrastruktuuriin liittyvissä teemoissa.
 • Helsinki on elinvoimainen ja kasvava alue, ja on tärkeää varmistaa, että kaupungin talouskasvusta ja mahdollisuuksista pääsevät nauttimaan kaikki alueella asuvat.
 • Myös muut intersektionaaliset tekijät kuten vieraskielisyys ja maahanmuuttajatausta tulisi jatkossa ottaa esille kattavammin.
 • Raportin talousosion loppupuolella toistuu sana vastuullisuus. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet olisivat mahdollisia saavuttaa, tulisi hankintojen, yritystoiminnan, matkailun ja talouskasvun vastuullisuus ja siihen kannustaminen määritellä tarkemmin, ja asettaa sille selkeät, kunnianhimoiset ja tehokkaat raamit.