Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kehityksen raportin yhteenveto

Globaalisti tarkasteltuna Helsinki melko hyvällä tasolla kestävässä kehityksessä ja monien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG-tavoitteet) toteuttamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi tehtävää SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Helsinki ei ole suoranaisesti integroinut SDG-tavoitteiden viitekehystä toiminnan ja johtamisen pohjaksi, vaikka kestävyys siellä hyvin näkyy eri osa-alueiden osalta ja Helsingillä on paljon erilaisia osaohjelmia kestävyyden edistämiseksi. Laajempi kestävyyden tarkastelu ja SDG-viitekehyksen hyödyntäminen, voisivat tukea kestävyyden edistämistä läpileikkaavasti organisaatiossa ja eri ohjelmien välillä.

Myös erilaisten tavoitteiden välisten synergioiden ja vaikuttavuuden vahvempi tunnistaminen olisi hyödyllistä, esimerkiksi miten ilmastotoimet ja energiatehokkuus tukevat pitkällä tähtäimellä kestävää taloutta ja elinvoimaa tai luonnonmonimuotoisuus ja kestävä liikkuminen hyvinvointia ja terveyttä.

Ekologinen kestävyys suuri haaste

Helsingillä on iso haaste ekologisen kestävyyden edistämisessä. Ylitämme maapallon kantokyvyn rajat joka vuosi aikaisemmin eikä päästöjen vähentämisen tahti ei vielä ole riittävän kova.

Myös lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirtyminen ja luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ovat haasteita ekologisen kestävyyden osalta. Helsingin globaaleja vaikutuksia olisi hyvä tarkastella syvemmin kestävyyden näkökulmasta ja pyrkiä vähentämään negatiivisia ja lisäämään positiivia vaikutuksia.

Hyvinvointi ja terveys edistyneet

Koronakriisi on koetellut monin tavoin sosiaalista kestävyyttä ja taloutta. Erityisen huolestuttavaa on mielen hyvinvoinnin heikentyminen, yksinäisyys, työttömyyden ja eriarvoisuuden kasvu. Koronakriisi on kasvattanut lasten ja nuorten oppimisvajetta sekä heikentänyt nuorten henkistä hyvinvointia.

Hyvinvointikertomuksen mukaan helsinkiläisistä suurin osa koki elämänlaadun ja terveyden hyväksi. Hyvinvointierot ja mielen hyvinvointi nousevat esiin haasteina. Myös lasten ylipaino ja liikkuminen huolestuttavat. 

Strategiakauden aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuitenkin ottanut monia kehitysaskeleita. Lisäksi liikkumisohjelma luonut toimintamalleja liikkumisen edistämiseen ja Mukana-ohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kulttuurin merkitys kasvaa

Koronakriisistä huolimatta Helsingin taloudellinen tila on melko hyvä. Helsinki on myös pystynyt panostamaan kehitykseen monella eri tapaa esimerkiksi kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman, erilaisen innovaatiotoiminnan ja kehityshankkeiden kautta.

Kulttuurinen kestävyys ei ole kovin paljon noussut esiin, mutta tulee varmasti näkymään enemmän jatkossa ja linkittymään muihin kestävyyden osa-alueisiin. Jo nyt kulttuurin merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä on nostettu yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Myös kaupunkikulttuurin ja uuden demokratian kehityksen yhteyttä SDG-tavoitteiden edistämiseen olisi hyvä tarkastella enemmän.

Tämän raportin kymmenistä tarinoista nähdään, kuinka kaupungin toimialat ja liikelaitokset ovat aktiivisesti ja monipuolisesti tehneet SDG-tavoitteita edistäviä tekoja. Helsingillä onkin valtavasti osaamista ja kaikki mahdollisuudet nousta kestävien ratkaisuiden kärkikaupungiksi ja jakaa tätä osaamista globaalisti.

Yhteenveto indikaattoreista

Ihmiset

Yhteenveto indikaattoreista, meneekö kussakin indikaattorissa kehitys oikeaan vai väärään suuntaan.

Ympäristö

Yhteenveto indikaattoreista, meneekö kussakin indikaattorissa kehitys oikeaan vai väärään suuntaan.

Talous

Yhteenveto indikaattoreista, meneekö kussakin indikaattorissa kehitys oikeaan vai väärään suuntaan.