Siirry suoraan sisältöön

Främjande av hållbar utveckling i stadsorganisationen

Helsingfors har långa traditioner inom främjandet av hållbar utveckling. Helsingfors är den första europeiska huvudstaden som sammanställde ett verksamhetsprogram för hållbar utveckling 2002. För närvarande leds olika hållbarhetsteman genom delprogram, strategier och spetsprojekt underställda stadsstrategin, vilka samordnas på stadsnivån. I staden finns dessutom olika nätverk, kommittéer och arbetsgrupper som främjar hållbarhetsteman, till exempel SDG-arbetsgruppen, nätverket för mänskliga rättigheter och klimatnätverket.

Stadens sektorer och affärsverk främjar aktivt hållbarhetsperspektiven, och sektorerna och affärsverken lyckats med att systematiskt främja i synnerhet den ekologiska hållbarheten. Stadskansliets kommunikationsavdelning ansvarar övergripande för kommunikationen i anslutning till hållbar utveckling och SDG-målen.

Bilden nedan visar förhållandet mellan stadens centrala program och strategier samt SDG-målen. SDG-målen har ännu inte genomskurit planeringen av programmen och strategierna så att dessa skulle direkt återspeglas i dem, men trots detta främjas SDG-målen i ganska omfattande grad. Särskilt betonas SDG 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 10 (minskad ojämlikhet) och 11 (hållbara städer och samhällen).

I framtiden bör integreringen av SDG-målen i stadsstrategin, ekonomi- och verksamhetsplaneringen och den praktiska verksamheten främjas ytterligare.

I denna rapport har granskningen av genomförandet av SDG-målen utvidgats till hela stadskoncernen och ett ännu bredare perspektiv. Under hösten 2020 utreddes kunskaperna om och genomförandet av hållbar utveckling i Helsingfors stads dottersamfund som en del av ett lärdomsprov. Bilden visar de SDG-mål som har identifierats som centrala i dottersamfundens verksamhet.

Agenda 2030-målen är relativt bekanta för många, men införlivandet av dem i verksamheten och användningen av dem som ett verktyg har knappast identifierats. I dottersamfundens verksamhet framhävdes särskilt det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling.

1002 åtaganden för hållbar utveckling har gjorts i Helsingfors. De flesta åtaganden görs av privatpersoner. Dessutom har mer än 100 företag, 20 skolor och utbildningsinstitutioner samt mer än 40 icke-statliga organisationer och intressegrupper gjort ett åtagande i Helsingfors. 

Beaktandet av SDG-målen i stadens dottersamfund

82 procent känner till målen för hållbar utveckling.
55 procent har satt upp egna mål för hållbar utveckling.