Siirry suoraan sisältöön

Hållbar utveckling är en del av stadens kärnverksamhet

Det globala åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling, Agenda 2030, berör FN:s alla medlemsstater och antogs i september 2015 vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling. Den gemensamma agendan ställer gemensamma mål för de kommande 15 åren för världens alla länder. Finland engagerar sig starkt i målen enligt agendan och har redan publicerat två nationella rapporter.

En stor del av de globala målen för hållbar utveckling uppfylls på lokal nivå. Städerna spelar en stor roll i arbetet för att målen ska kunna nås. I Finland har särskilt kommunerna en stor roll: de ansvarar för många verksamheter och tjänster i anslutning till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Helsingfors har förbundit sig till målen enligt Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDG) samt vill främja uppnåendet av målen och lyfta fram stadens roll i det. Helsingfors publicerade som andra stad i världen sin första frivilliga genomföranderapport redan 2019.

Helsingfors klarar sig bra i jämförelser

Mätt med olika internationella index klarar sig Helsingfors bra inom hållbar utveckling. Jämfört med bland annat europeiska städer hamnar Helsingfors bland de tre första.

Helsingfors styrkor är att innebörden i SDG-målen vad gäller respekt för miljö, välbefinnande, jämlikhet och samarbete redan syns ganska väl i stadens värderingar och verksamhet. Utgångspunkten i till exempel ordnandet av de grundläggande tjänsterna är att de ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Hållbar utveckling är till många delar en del av stadens kärnverksamhet och många gånger är kopplingen till FN:s globala mål för hållbar utveckling inget man ens tänker på. I Helsingfors finns enormt med kompetens, entusiasm och förmåga att omsätta de globala målen för hållbar utveckling i praktiken, vilket de många berättelserna om stadens olika åtgärder i denna rapport visar.

Ur perspektivet för hållbar utveckling är Helsingfors styrkor till exempel högklassiga och jämlika utbildnings-, kultur- och fritidstjänster, god hälso- och sjukvård, fungerade infrastruktur och ren natur samt utveckling av en fungerande och smart stad.

Klimatförändringen och den ökade ojämlikheten är utmanande

Trots att utgångspunkterna är goda finns fortfarande mycket att göra för att SDG-målen ska uppnås. Dessutom medför coronakrisen ytterligare utmaningar för Helsingfors. Utmaningarna i Helsingfors är i synnerhet knutna till bekämpning av klimatförändringen, konsumtionen och tryggandet av den biologiska mångfalden.

I fråga om social hållbarhet är utmaningarna knutna till den ökade ojämlikheten, skillnaderna i hälsotillståndet mellan inkomstklasser och bostadsområden samt det mentala välbefinnandet. Utmaningar för den ekonomiska hållbarheten är de ökade skillnaderna i upplevd utkomst och boendepriserna, den försvagade sysselsättningssituationen och övergången från linjär till cirkulär ekonomi.

Utmaningar för främjandet av hållbarhet är i allmänhet uppsplittringen av åtgärderna genom verksamhets- och ekonomiplanering i flera separata åtgärder som vidtas av stadens olika organisationer. Under fullmäktigeperioden har man dock utvecklat en bättre samordning av de strategiska helheterna i fråga om till exempel välfärds- och hälsoplanen och programmet Kolneutralt Helsingfors, som båda är omfattande och övergripande helheter, samt genom att stärka stadskansliets strategiska avdelning som samordnande aktör.