Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors FN-Ungdoms bedömning av rapporten

Som en del av Helsingfors Från agenda till handling 2021-rapportering om hållbar utveckling bad vi Helsingfors FN-Ungdom om kommentarer och åsikter om rapportens innehåll. Dessa kommentarer är en del av Helsingfors konstanta utveckling i arbetet för hållbar utveckling. Kommenteringen genomfördes så att FN-Ungdom fick bekanta sig med rapportens material på förhand och man gick igenom kommentarerna under en gemensam diskussion. Dessutom deltog FN-Ungdom i rapportens lanseringstillfälle med ett kommentarinlägg. Ungdomarnas kommentarer gav oss många värdefulla åsikter och utvecklingsförslag med tanke på det fortsatta arbetet. Nedan följer en sammanfattning av observationerna som FN-Ungdom gjorde.

Allmänna observationer

 • Agendans helhetsbetonade mål och sammanflätade karaktär identifieras i rapporten och den ses som både en utmaning och en möjlighet.
 • Rapporten är tydlig och lättläst.
 • SDG-målen borde ändå integreras i stadens viktigaste program och strategier samt planeringen av dessa på ett ännu medvetnare sätt, vilket också identifieras i rapporten. Då skulle de bli ännu effektivare på att åstadkomma framsteg i målsättningarna för hållbar utveckling.
 • Det vore viktigt att inkludera ungdomar i ett så tidigt skede som möjligt för att deras insats skulle kunna integreras i motsvarande projekts slutliga resultat.
 • Helsingfors stads SDG-rapport är fortfarande delvis på en nivå där den för fram abstrakta mål, vilket kan ses i fåtaligheten hos åtgärder som gäller vissa utvecklingsobjekt eller i det anspråkslösa genomförandet.
 • Samarbetet mellan stadsborna och olika sektorer har en stor betydelse, och detta borde ökas. Man borde till exempel utnyttja Helsingfors starka startup-kultur mer för att utveckla hållbara lösningar.

Miljö

 • Det vore viktigt att öka ungdomarnas medvetenhet om olika praktiska möjligheter att påverka genom kommunikation för att lindra klimatångesten. Följderna av den hotande klimatkrisen kommer att påverka just ungdomarnas framtid, och därför borde man lyssna på dem och inkludera dem aktivare i beslutsfattandet som relaterar till klimatet.
 • Helsingfors har potentialen, och på grund av sin globalt sett privilegierade position också plikten, att vara en föregångare i olika försök som relaterar till energi och konsumtion.
 • Grönområdenas enhetlighet och omfattning ska tryggas när man bygger, eftersom de stöder stadsbornas välbefinnande. Dessutom är det viktigt att se till att naturobjekt och grönområden är lättillgängliga och nåbara också för andra än privatbilister.

Människor

 • Till exempel ensamheten som ökat i och med coronapandemin gäller alla åldersgrupper, och det vore viktigt att veta hur staden har stött och planerar att stödja de ensamma.
 • I rapporten betonas övervikt som en folkhälsoutmaning ganska mycket. Åtgärderna som vidtagits gäller dock främst ökad motion, fastän det vore viktigt att granska de bakomliggande orsakerna i större omfattning och sätta sig in i dem. Här vore det också skäl att beakta den mentala hälsan.
 • Dessutom bör man beakta att en fokus på de mänskliga rättigheterna inte endast betyder att avskaffa diskriminering (t.ex. rätten till en tillräcklig utkomst). Dessutom nämns intersektionalitet i rapporten men står inte ut som ett bärande tema. I hela rapporten borde också sexuella minoriteter och könsminoriteter synas tydligare.
 • Det framgår inte direkt ur rapporten hur upplevelser av otrygghet är relaterade till delaktighet. Och fastän våld i nära relationer är ett viktigt ämne förbigår rapporten igen övrigt sexuellt eller könsbetonat våld. Också till exempel trakasserier och hatretorik, som har en stor inverkan på erfarenheter av otrygghet och delaktighet, saknas.

Ekonomi

 • Vi hoppas att rapportens ekonomidel i fortsättningen ska behandla korsningen mellan ekonomiska teman och SDG-målen som relaterar till miljön och människors välbefinnande i större utsträckning. Till exempel borde man beakta tryggandet av livet på land och under vattnet samt ekosystemet bättre, liksom också ekonomidelens temans inverkan på jämställdhet mellan könen och olikvärdighet.
 • Vi uppskattar Helsingfors stads förändringsvilja och gröna värderingar i teman som relaterar till ekonomi, boende och infrastruktur.
 • Helsingfors är en livskraftig och växande region, och det är viktigt att säkerställa att alla som bor i regionen får njuta av stadens ekonomiska tillväxt och möjligheter.
 • Också övriga intersektionella faktorer såsom främmande språk och invandrarbakgrund borde lyftas fram på ett mer omfattande sätt.
 • I slutet av rapportens ekonomidel upprepas ordet ansvarsfullhet. För att det ska vara möjligt att uppnå målen för hållbar utveckling bör anskaffningarnas, företagsverksamhetens, turismens och den ekonomiska tillväxtens ansvarsfullhet och uppmuntran till detta definieras noggrannare, och det bör fastställas tydliga, ambitiösa och effektiva ramar för detta.