Siirry suoraan sisältöön

Målen för rapporteringen om hållbar utveckling och tillvägagångssättet i Helsingfors

I denna Helsingfors andra frivilliga genomföranderapport för hållbar utveckling är syftet att granska SDG-målen mer omfattande än i den föregående rapporten på så sätt att granskningen innefattar alla 17 SDG-målen. I rapporten strävar man efter att ur perspektivet för hållbar utveckling bedöma strategiperioden med fokus på konkreta åtgärder och samtidigt identifiera teman som måste utvecklas. Rapporten består av kortfattande beskrivningar av de olika temana, indikatorerna som mäter utvecklingen och mer narrativa exempel på stadens olika verksamheter i vardagen.

I rapporten granskas hållbar utveckling ur perspektivet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Även kulturell hållbarhet kommer fram i flera olika teman, även om man ännu talar mindre om den som en helhet.

Via andan i Agenda 2030 och Helsingfors tyngdpunkter har man identifierat rättvisa och öppenhet, digitalisering, återhämtning från coronakrisen samt samarbete och partnerskap som genomgående teman. Syftet med rapporten är att beskriva hur Helsingfors genom sin verksamhet kan främja genomförandet av SDG-målen och i anslutning till vilka SDG-mål vi har brister.

Tolkning av SDG-målen

FN:s Agenda 2030 ger städerna möjlighet att engagera sig på både global och nationell nivå i arbetet med hållbar utveckling. Målen är ett viktigt gemensamt språk för de olika nivåerna och skapar ett gemensamt slutmål.

Även om de globala målen i Agenda 2030 i allmänhet lämpar sig väl även för genomförandet av hållbar utveckling på lokal nivå, kan delmålen på många håll inte direkt överföras till den lokala nivån, särskilt inte i en utvecklad och välmående stad som Helsingfors. 

Man har försökt att öppna upp och sätta ord på de globala SDG-målen utifrån perspektivet för Helsingfors verksamhet. Till exempel är absolut fattigdom och bristfällig primärhälsovård inga problem, men det innebär inte att vi inte ställs inför andra slags utmaningar i dessa teman, till exempel i anslutning till välfärdsskillnader, övervikt eller mentalt välbefinnande.

Dessutom vilar inte vår konsumtion och ekonomi på en hållbar grund. Vi överskrider gränserna för jordens bärkraft, varvid det är särskilt viktigt att även granska vår globala påverkan.

SDG-målen är starkt anknutna till varandra och det är svårt att göra helt entydiga tolkningar mellan SDG-målen och stadens teman. Vi har strävat efter att identifiera de mest centrala SDG-målen och koppla dem till olika teman. Som tydligt genomgående SDG-mål har man identifierat SDG 11 (hållbara städer och samhällen), 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och 17 (genomförande och globalt partnerskap).

Genomförande av rapporten

Rapporteringsarbetet samordnades av en arbetsgrupp på stadsnivå, med representanter för stadens alla sektorer och affärsverk samt andra viktiga experter. Utöver arbetsgruppen deltog även flera andra experter i skrivandet och kommenteringen av rapporten. Rapporteringsprocessen och rapporten för hållbar utveckling kommer även att utnyttjas i beredningen av stadsstrategin för nästa fullmäktigeperiod samt kommande projekt och program.

Rapporten i siffror

  • 8 månader
  • 33 författare från 8 sektorer och affärsverk
  • 10 arbetsgruppsmöten
  • 53 exempel på Helsingfors åtgärder
  • 60 indikatorer
  • 8 presentationer i olika ledningsgrupper och 6 andra interna evenemang
  • 3 öppna tillfällen för intressegrupper
  • 7 internationella presentationer