Siirry suoraan sisältöön

Öppenhet, rättvisa och samarbete

Viktiga principer för stadens verksamhet är öppenhet och rättvisa. Ett öppet beslutsfattande och invånarnas möjligheter att delta är grunden för en god förvaltning.

Helsingfors stad framhäver i all sin verksamhet hederlighet, rättvisa, likabehandling och öppenhet. Helsingfors tjänster är öppna för alla och flera av dem är dessutom kostnadsfria.

Helsingfors stads etiska principer gäller alla stadens medarbetare och förtroendepersoner. De styr all verksamhet i staden inom arbetsgemenskapen och med våra samarbetspartner. Alla stadens arbetsenheter känner till etiska principer genom material för virtuell orientering. Som ett genomgående mål i anslutning till detta har man identifierat SDG 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Partnerskap är en central del av arbetet med hållbar utveckling

Helsingfors har haft ett aktivt samarbete med stadsrådets kansli, som samordnar det nationella arbetet med hållbar utveckling. Ett intensivt samarbete bedrivs även med Finlands sex största städer, miljöministeriet och Kommunförbundet.

Helsingfors har aktivt deltagit i både nationellt och internationellt samarbete som främjar hållbar utveckling. Helsingfors deltar i många olika nätverk och projekt som främjar hållbar utveckling, bland annat Eurocities, Unicefs Barnvänlig kommun och Bloomberg-stiftelsens projekt.

Helsingfors deltar även aktivt i verksamheten inom WHO:s Healthy cities-nätverk. I arbetet främjas internationellt särskilt målen i SDG 3 (god hälsa och välbefinnande) genom att utveckla verksamheten inom Kulturens fadderbarn och Ett minnesvänligt Helsingfors samt främja modeller för positiv särbehandling.

Helsingfors har även lyft fram SDG-arbetet i de nätverk som staden samordnar. Till exempel ordnades för Helsingfors klimatpartner ett samarbetsseminarium om främjandet av SDG-målen, i samband med vilket man frågade om klimatpartnernas verksamhet i anslutning till SDG-målen.

Över 90 procent av svarspersonerna uppgav att de beaktade SDG-målen i sin verksamhet. Klimatpartnerna består av nästan 90 medlemmar, varav merparten är stora företag i Helsingfors samt forsknings- och utbildningsinstitut.

Internationellt samarbete

Agenda 2030 håller allt mer på att utvecklas till en central referensram, via vilken hållbar utveckling granskas. Helsingfors kan genom sitt exempel på utnyttjande av SDG-målen och rapportering om detta på lokal nivå främja den hållbara utvecklingen globalt och påverka hela världens tillstånd i en större utsträckning än endast inom stadens gränser.

Helsingfors SDG-arbete har bidragit till uppkomsten och fördjupningen av många strategiska internationella partnerskap. Helsingfors har uppnått ett nytt slags samarbete med FN-institutioner (bl.a. UN-HABITAT, UN DESA och FN:s generalförsamling samt High-Level Political Forum HLPF) och kunnat representera städerna samt främja urbana mål i dessa forum.

Helsingfors stad är en av drygt tio globala städer som inbjudits till att delta i nätverket SDG Leadership Cities, vars verksamhet samordnas av Brookings Institution, en av världens mest uppskattade tankesmedjor. Av stadspartnerna har i synnerhet samarbetet med staden New York fått stort uppsving i och med SDG-samarbetet.