Siirry suoraan sisältöön

Oppiminen

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Kaupunki tarjoaa laadukkaat ja vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut. Kasvavassa Helsingissä tarvitaan jatkuvasti aktiivisia toimenpiteitä ja investointeja, jotta kaikille voidaan taata avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Oppimisen teemaan liittyy vahvasti siis myös SDG 10, eriarvoisuuden vähentäminen, hyvän koulutuksen lisäksi (SDG 4).
SDG-tavoite 4: Hyvä koulutus
SDG-tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen

Kestävä kehitys opetussuunnitelmissa

Opetuksessa tähdätään siihen, että oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa ja opiskelee lähialueensa muiden oppilaiden kanssa. Kaupunki tarjoaa koulutusmahdollisuudet kaikille helsinkiläisnuorille ja ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin.

Oppimisessa hyödynnämme koko kaupunkia oppimisympäristönä. Päiväkotiryhmät sekä luokat tekevät opintoretkiä taide-, kulttuuri-, työelämä- ja elämyskohteisiin. Kaupunki tarjoaa ryhmille maksuttoman liikkumisen julkisilla kulkuvälineillä. 

Kestävä kehitys on huomioitu läpi Helsingin kaupungin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitettiin kestävän tulevaisuuden opinpolku vuoden 2020 aikana. Sen myötä kaiken ikäiset oppijat ovat vuorovaikutuksessa kestävän kehityksen teemojen kanssa omassa päiväkoti- ja kouluarjessa sekä toisen asteen opinnoissa.

Opinpolun perustana on ekososiaalisen sivistyksen arvopohja ja uudistava eli transformatiivinen oppiminen. SDG 4 (hyvä koulutus) onkin yksi niistä tavoitteista, joka jo nyt toteutuu Helsingissä melko hyvin.

Ketut opastavat kestävään elämäntapaan

Opinpolku lähtee varhaiskasvatuksesta, jossa tutustutaan kestävään elämäntapaan kettuperheen kanssa. KETTU-mallissa yhdistyvät ilmasto- ja ympäristökasvatus, tulevaisuudenlukutaito ja uutta luova oppiminen. Esimerkiksi Retki-ketun kanssa vahvistetaan luontosuhdetta, Taiteilija-ketun kanssa luodaan erilaisia tulevaisuuksia ja Keksijä-ketun kanssa tutkitaan kiertotaloutta.

Malli kehitettiin yhdessä lasten kanssa, koska osallisuuteen ja vaikuttamiseen kasvaminen on keskeinen lähtökohtana kaiken ikäisten oppijoiden kanssa. KETTU-malli on sovellettuna versiona käytössä myös perusopetuksen 1.–6.-luokilla.

Kettuhahmot opastavat lapsia kestäviin valintoihin

Kestävän tulevaisuuden opinpolku jatkuu yläasteella, jossa kestävään kehitykseen perehdytään eri aineiden omilla oppitunneilla ja oppiainerajat ylittäen. Ilmiölähtöisen oppimisen tueksi on kehitetty KIERRE – Kiertotaloudesta tulevaisuustaitoja -malli, jossa yhdistyy luonnonvaratietoisuus, ilmastoymmärrys, muotoilukasvatus ja uutta luova oppiminen. 

Opinpolku jatkuu sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa. Lukioiden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa kehitettiin yhteistyössä oppiainerajat ylittävä ilmastokokonaisuus, jonka nimi on Hiilineutraali Helsinki -opintojakso. Opintojakson nimi tulee Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta. Opintojakso tulee pakolliseksi kaikille ensimmäisen vuoden lukiolaisille elokuusta 2021 lähtien. Stadin ammattiopistossa on alkanut ohjelma ”Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset”, jossa tutkitaan, miten kestävää kehitystä voidaan vahvistaa kaikissa koulutusohjelmissa. Oppilaitos tarjoaa koulutusta yli 50 eri ammattiin.

Esimerkiksi ravintola-alan ammattilaiseksi valmistuvat voivat vaikuttaa tuhansien ihmisten hiili- ja vesijalanjälkeen ruokalistojen suunnittelussa ja rakennusalan ammattilaiset voivat edistää kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. 

Helsinki oppii

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Tervetuloa tutustumaan oppimiseen ja pedagogiikan kehittämiseen Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Lue lisää

Lukemisen kulttuuria ja tulevaisuuden työelämäosaamista

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kaikissa yksiköissä on nimetty ekotukihenkilö, joka oman työnsä ohella edistää ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisää ympäristötietoisuutta.  

Kestävää kehitystä edistetään opetuksen ohella myös päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten muussa toiminnassa. Koulujen ruokalistoilta vähennettiin punaista lihaa sisältäviä ruokia 1.8.2020 alkaen, lukuvuoden aikana toteutettiin kauramaitokokeilu ja tehtiin laaja kierrätysselvitys sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan aina huomioon ympäristökriteerit.

Kestävää kehitystä edistettiin myös monin eri hankkein. Lukuinto-hanke vahvisti lukemisen kulttuuria, Tunnetyö 2.0. tuki oppilaiden tulevaisuuden työelämäosaamista ja Mukana-hankkeessa edistettiin lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Perus- ja toisen asteen opetuksen lisäksi kaupunki tarjoaa monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia kaiken ikäisille oppijoille esimerkiksi työnväenopistojen ja kirjastojen kautta. Lisäksi kaupunki järjestää ympäristökasvatustoimintaa.

Pääkaupunkiseudun luontokeskusten ja -koulujen järjestämät kurssit ovat suunnattu pääkaupunkiseudun opettajille, päivähoidon henkilöstölle, kasvattajille sekä kuntalaisille. Helsingissä Kaivopuiston edustalla sijaitseva Harakan saari ja siellä sijaitseva luontokoulu tarjoaa upean ympäristön luonto- ja Itämeriopetukseen kasvattajien tueksi. 

Onnistumiset

  • Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvoi 3 prosenttia vuosina 2017–2020
  • Lähikoulun valinneiden 1. luokkalaisten määrä kasvoi 6 prosenttia vuosina 2017–2020
  • Erityisen tuen saaminen oppilaille on lisääntynyt lähikouluissa strategiakauden aikana
  • Kehitetty ja käynnistetty kestävän tulevaisuuden opinpolku.
  • Asiakaskokemuksen kokonaistyytyväisyys 5,6 (asteikko 1–7)

Kehityskohteet

  • Koulutuksen keskeyttäneiden määrä kaupungin itse järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020 neljä prosenttia. Vaatii systemaattista ja pitkäkestoista panostusta ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
  • Koronakriisi lisännyt oppimisvajetta sekä lasten ja nuorten pahoinvointia.
  • Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, sosiaalinen pahoinvointi näkyy esimerkiksi opiskelijahuollon asiakasmäärän kasvuna.
  • KETTU- ja KIERRE-mallit saatava kiinteäksi osaksi päiväkotien ja koulujen toimintaa.