Siirry suoraan sisältöön

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Helsingin tavoitteena on olla ihmisoikeuksille rakentuva kaupunki, jossa kaikki saavat näkyä, kuulua, elää ja osallistua tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä syrjintää. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää vahvaa sitoutuneisuutta sekä jatkuvaa ja määrätietoista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungissa ja kaupunkiorganisaatiossa.
SDG-tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo
SDG-tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen
SDG-tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kaupunkistrategiassa Helsinki on sitoutunut yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä pyritään ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamiseen erityisesti syrjimättömyyden näkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvon näkökulman pitäisi näkyä läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa

Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2022 kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kaudelle 2022–2025. Suunnitelman tavoitteena on ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa kaupungin palveluissa ja toiminnassa ja siten vahvistaa taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moninaisten asukkaiden oikeuksien toteutumista arjessa. Suunnitelman neljä ohjaavaa periaatetta ovat intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutettavuus. Suunnitelma sisältää yhteensä lähes 100 toimenpidettä, joista kolme on kaupunkitasoisia ja muut kaupunginkanslia-, toimiala- tai liikelaitoskohtaisia. Toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Kaupunkitasoisesti yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä palveluissa on tuettu muun muassa aktiivisella viestinnällä, uusilla materiaaleilla kuten normitietoisen viestinnän opas, opas turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseen ja sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten ennakkoarvioinnin ohje päätösvalmistelijoille sekä koulutuksilla ja tapahtumilla. Kaupunki on ollut yksi Helsinki Priden pääyhteistyökumppaneista vuosina 2020–2022 ja on jälleen vuonna 2023. Kesällä 2021 kaupungintalo toimi Pride Housena eli Helsinki Priden päätapahtumapaikkana.

Toimialoilla on palveluntuottajina keskeinen rooli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa kaupungin palveluissa. Kaupunkiympäristön toimialalla ja sosiaali- ja terveystoimessa on perustettu erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinaation ryhmä sisäisen tiedonkulun vahvistamiseksi tässä teemassa. Kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä toteutettiin vuonna 2021 oikeusministeriön koordinoiman Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -EU-hankkeen osahanke, jossa laadittiin työkalu yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioimiseen kaupunkisuunnittelussa.

Henkilöstönäkökulma tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Helsinki on Suomen suurin työnantaja ja kaupungilla työskentelee noin 39 000 työntekijää. Kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti työtä henkilöstön hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 ohjaa henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämisessä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet edistävät muun muassa vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä, kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16–29-vuotiaiden nuorten kesätöitä sekä esteettömiä harjoitteluja. Kaupungin henkilöstölle järjestettiin tietoiskuja ja koulutuksia henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, sen painopisteistä sekä toimenpiteistä. Helsingin kaupunki suosii anonyymin rekrytoinnin toimintatapaa ja on pilotoinut positiivista erityiskohtelua rekrytoinnissa. Monimuotoisen rekrytoinnin lähtökohtana on hakijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä henkilöstön monimuotoisuuden edistäminen. Johdolle ja esihenkilöille järjestettiin koulutuksia ja työpajoja esteettömästä rekrytoinnista sekä positiivisesta erityiskohtelusta. Työpaikkailmoituksissa käytettävää monimuotoisuuslauseketta tarkennettiin. Lausekkeen tarkoituksena on, että hakijat mahdollisimman monipuolisista taustoista rohkaistuvat hakemaan kaupungille töihin.

Kaupunki on lanseerannut Turvallisemman tilan periaatteet ja työyhteisöillä on käytössä Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä Monimuotoisen rekrytoinnin virtuaaliset ryhmäkeskustelut. Kaupungin henkilöstölle järjestettiin kesäkuun 2022 alussa We Walk With Pride -tapahtuma, jossa henkilöstö pääsi virittäytymään Pride-tunnelmiin. Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua koulutuksiin sateenkaarisanastosta ja sateenkaarisensitiivisestä asiakaskohtaamisesta, paneelikeskusteluun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työelämässä sekä sateenkaarevan moninaisuuden huomioimisesta kaupungin työyhteisöissä. Henkilöstölle järjestettiin myös keskustelutilaisuus, jossa asiantuntijat ja johto keskustelivat monimuotoisen työyhteisön tärkeydestä.

Onnistumiset:

  • Kaupunkitasoiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 2022–2025.
  • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on vahvistunut konsernitasoisesti muun muassa liikelaitoksissa.
  • Romaniasioiden kaupunkitasoisen koordinaation vahvistaminen.
  • Vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen esille nostaminen yleisötilaisuuksien teemoissa; rodullistetut sateenkaari-ihmiset 2021, ikääntyneet ja vammaiset sateenkaari-ihmiset 2022.
  • Kaupunki sai Helsinki Pride -yhteisöltä Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnon ansiokkaasta työstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtaamisen puolesta 2021.
  • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmien vahvistaminen osana kestävän kehityksen työtä.

Kehityskohteet:

  • Mittareiden puute yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisen todentamisessa sekä selkeän mittariston puute tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vaikuttavuuden arvioimiseksi.
  • Hankkeissa ja perustyössä tuotettujen materiaalien jalkautuminen systemaattiseen ja jatkuvaan käyttöön kaikkialle kaupunkiorganisaatioon.
  • Syrjinnästä ja häirinnästä ilmoittamisen kynnyksen madaltaminen ja yhtenäisen tavan kehittäminen ilmoitusten käsittelyyn ja seurantaan.

Ohjelmat:

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025  PDF