Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö

Korkean kulutuksen ja elintason kaupunkina ekologinen kestävyys on suuri haaste. Globaalisti tarkasteltuna helsinkiläisten ekologinen jalanjälki on korkea: kulutustasomme ylittää maapallon kantokyvyn rajat. Toisaalta Helsingissä ympäristön tila on kohentunut monilla mittareilla ja ympäristön suojelu ja ympäristöpalvelut kuten jäte- ja vesihuolto ovat hyvällä tasolla.

Kaupungin kasvaessa tulevaisuuden suurimmat haasteet aiheutuvat kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun, meluun ja luontoon. Helsingin kasvun ja lähiluonnon turvaamisen tavoitteiden ristiriitojen yhteensovittamisessa on paljon töitä. Kaupungilla on keskeinen rooli ekologisen kestävyyden turvaamisessa, sillä kaupunki vastaa monilta osin siihen liittyvistä toiminnoista kuten paikallisista ilmaston- ja ympäristönsuojelutoimista, viher- ja virkistysalueiden ylläpidosta, kaupunkisuunnittelusta ja infrastruktuurista.

Syksyllä 2021 hyväksytyn kaupunkistrategian tavoitteena on, että kestävä kasvu olisi sopusoinnussa ekologisten reunaehtojen kanssa. Kaupungilla on keskeinen rooli ekologisen kestävyyden turvaamisessa, sillä kaupunki vastaa monista siihen liittyvistä toiminnoista kuten paikallisista ilmaston- ja ympäristönsuojelutoimista, viher- ja virkistysalueiden ylläpidosta, kaupunkisuunnittelusta, infrastruktuurin ylläpidosta ja rakentamisesta, energiantuotannosta konserniyhtiön kautta sekä jätteiden ja jätevesien käsittelystä yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Etenkin vesiin, ilmastoon ja maaperään kohdistuva kuormitus on vähentynyt Helsingissä viime vuosina. Kaupungin kasvaessa tulevaisuuden suurimmat haasteet liittyvät liikenteen ja rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä kestävän kulutuksen edistämiseen. Kiertotalous pitää saada vahvemmin osaksi keskeisiä prosesseja päästöjen ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi siirtyminen kiertotalouden mukaiseen talousmalliin vaatii merkittäviä panostuksia. Haasteiden ratkaisemisen tueksi tarvitaan osallisuutta, tietoa ja tutkimusta.

Ohjelmat ja tutkimukset:

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021
Helsingin ympäristöasennekysely 2022 (avautuu uuteen välilehteen)

Ilmasto

Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoite aikaistettiin kaupunkistrategiassa vuoteen 2030 ja Hiilineutraali Helsinki -ohjelma on päivitetty vastaamaan siihen. Koska aikaa on hyvin rajallisesti, vaikuttavuus on nostettu ohjelman keskiöön ja on pyritty asettamaan vaikuttavia, suoraan ja nopeasti päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

Lue lisää tästä aiheesta

Lähiluonto ja monimuotoisuus

Helsinki on vihreä ja merellinen kaupunki. Viheralueet peittävät yli kolmasosan kaupungin maapinta-alasta, ja koko kaupungin alueesta kaksi kolmasosaa on merta. Helsingin luonto on lähtökohdiltaan monipuolista: metsiä, niittyjä, kosteikkoja, rantoja, saaria, puroja ja puistoja. Viher- ja virkistysaluekokonaisuus on verkostomainen, mutta katkonainen leveiden liikenneväylien vuoksi. Helsingin metsissä ja rannoilla on monenlaisia vielä melko luonnontilaisia luontotyyppejä. Lisäksi ihmisen vaikutus on edistänyt lajistollista monimuotoisuutta puistoissa, pihoilla ja puutarhoissa.

Lue lisää tästä aiheesta

Vesiekosysteemit

SDG 6 Puhdas vesi ja sanitaatio, on yksi tavoitteista, joka Helsingissä toteutuu suurelta osin. Helsingissä on puhdas juomavesi ja toimiva jätevesihuolto kaikkien saatavilla. Lisäksi jätevedenpuhdistus on maailman huippuluokkaa. SDG 14 Vedenalainen elämä, liittyy Helsingissä erityisesti Itämereen, yhteen maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, joka kärsii erityisesti rehevöitymisestä.

Lue lisää tästä aiheesta

Ekologisen kestävyyden mittarit

Täältä voit seurata grafiikoina miten ekologinen kestävyys edistyy Helsingin kaupungilla. Löydät mittareita teemoittain, kuten ilmasto ja energia tai lähiluonto. Mittareita päivitetään säännöllisesti kun uutta dataa saadaan.