Siirry suoraan sisältöön

Ihmiset

Sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointi ovat keskiössä kaupungin toiminnassa sillä ne liittyvät suoraan Helsingin tuottamiin peruspalveluihin.

Sosiaalisen kestävyyden teema on laaja ja siihen linkittyvät erityisesti alla olevat SDG-tavoitteet, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin, oppimiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja tasa-arvoon. Globaalisti arvioituna Helsinki on erittäin hyvinvoiva kaupunki, eikä meillä ole esimerkiksi isoja perusterveydenhuoltoon tai nälkään liittyviä haasteita.

Myös oppimistuloksemme sekä kasvatus- ja koulutuspalvelumme ovat huippuluokkaa. Teeman haasteet liittyvät erityisesti lasten ja nuorten eriytymiseen etnisen tausta ja taloudellisten lähtökohtien perusteella, mielen hyvinvointiin, ylipainoon, lähisuhdeväkivaltaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Sosiaalisen kestävyyden haasteet liittyvät erityisesti eriarvoisuuden ja hyvinvointierojen kasvuun, mielen hyvinvointiin, ylipainoon, lähisuhdeväkivaltaan ja yhdenvertaisuuteen. Koronakriisin ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan värittämät vuodet ovat aiheuttaneet painetta sosiaaliselle hyvinvoinnille ja huolta ihmisten arkeen ja toimeentuloon.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien kaupungin toimijoiden yhteistä, kestävään kehitykseen perustuvaa, eri väestöryhmien voimavaroja vahvistavaa ennaltaehkäisevää tukea ja toimintaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Helsingin keskeisimmistä toimista edistää sosiaalista kestävyyttä. Päätavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lue lisää tästä aiheesta

Oppiminen

Helsinki haluaa olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Kaupunki tarjoaa laadukkaat ja vetovoimaiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut. Kasvavassa Helsingissä tarvitaan jatkuvasti aktiivisia toimenpiteitä ja investointeja, jotta kaikille voidaan taata avoin, yhdenvertainen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Lue lisää tästä aiheesta

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Kaupunkistrategiassa Helsinki on sitoutunut yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä pyritään ihmisoikeusperustaisuuden vahvistamiseen erityisesti syrjimättömyyden näkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvon näkökulman pitäisi näkyä läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa.

Lue lisää tästä aiheesta

Eriarvoisuuden vähentäminen ja segregaatio

Globaalisti tarkasteltuna olemme Helsingissä hyvällä tasolla monissa eriarvoisuuteen liittyvissä seikoissa tarkasteltaessa tavoitetta SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen. Silti eriarvoisuus ja syrjäytyminen on yksi Helsingin vakavimmista ongelmista. Se on myös sitkeä ja pitkäkestoinen ongelma, vaikka jo vuosien ajan monet kaupungin ohjelmat ja tavoitteet ovat pyrkineet sitä vähentämään.

Lue lisää tästä aiheesta

Osallisuus

Helsingissä osallisuuden periaatteiksi on kirjattu yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen. Osallisuuden kokemus vahvistaa kansalaisten luottamusta viranomaisten toimintaa ja yleisesti yhteiskunnallisia toimintoja ja palveluita kohtaan. Se auttaa hyväksymään yhteisesti luotuja sääntöjä ja käytäntöjä ja ymmärtämään erilaisten näkökulmien perusteluita.

Lue lisää tästä aiheesta

Turvallisuus ja riskien hallinta

Vuonna 2021 toteutetun uusimman Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan Helsinkiä pitää turvallisena 89 prosenttia asukkaista. Helsingin turvalliseksi tuntevien määrä on laskenut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamat kaupunkilaisten liikkumisen muutokset ovat vaikuttaneet tilastoihin: esimerkiksi syksyllä 2021 keskustassa liikkuneiden määrä oli viikosta riippuen 30–50 prosenttia pienempi kuin ennen koronapandemiaa. Rikosten valossa Helsinki on pohjoismaisessa vertailussa vieläkin todella turvallinen kaupunki.

Lue lisää tästä aiheesta

Sosiaalisen kestävyyden mittarit

Täältä voit seurata grafiikoina miten sosiaalinen kestävyys edistyy Helsingin kaupungilla. Löydät mittareita teemoittain, kuten hyvinvointi ja terveys tai osallisuus. Mittareita päivitetään säännöllisesti kun uutta dataa saadaan.