Siirry suoraan sisältöön

Elinkeinot ja innovaatiot

Helsingin elinvoiman tärkein edellytys on hyvin toimiva kaupunki. Laadukkaat palvelut, puhtaus, saavutettavuus, turvallisuus, elävyys, tasa-arvo ja muut kaupunkilaisten elämänlaatua lisäävät asiat muodostavat kilpailukyvyn peruskallion. Jokainen Helsingin kaupungin toimiala ja yksittäinen työntekijä vaikuttaa päivittäisellä työllään kaupungin elinvoimaan. Helsingin talous ja kilpailukyky on vahvaa ja Helsinki panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä yrityspalveluihin monin eri tavoin.
SDG-tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
SDG-tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
SDG-tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Elinvoimaisessa kaupungissa yrityksillä on hyvät mahdollisuudet toimia, kasvaa ja luoda uusia innovaatioita. Hyvin toimiva kaupunki on tärkeä edellytys yritysten menestymiselle ja kilpailukyvylle. Kaupungin tulee olla laadukas ja houkutteleva asuinympäristö. Viihtyisä ja turvallinen kaupunki, toimivat peruspalvelut, taiteen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut, riittävä asunto-, toimitila- ja koulutustarjonta, sujuva liikenne ja toimiva hallinto muodostavat pohjan yritysten ja työntekijöiden menestykselle. Jokainen Helsingin kaupungin toimiala ja yksittäinen työntekijä vaikuttaa päivittäisellä työllään kaupungin elinvoimaan.

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022–2025 jäsentävät kaupungin elinkeinopoliittisia panostuksia ja toimintaa. Kaupunki jatkaa pitkäjänteistä elinkeinopolitiikkaa panostamalla yritysten kilpailukykyä tukevien liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen vahvistamiseen muun muassa kehittämällä yhteistyötä alueen korkeakoulujen kanssa. Kaupunki panostaa helsinkiläisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kasvuun ja uudistumiseen tarjoamalla palveluita yrityksen perustamiseen ja vahvistamalla startup-yritysten valmiuksia kasvuun valikoiduilla toimialoilla. Yrittämisen mahdollisuuksia tuodaan esille laajasti eri väestönryhmille. Kaupunki kehittää työllisyyspalveluita hyödyntämällä koko kaupunkiorganisaation resursseja tavoitteenaan vahvistaa helsinkiläisten todennäköisyyttä työllistyä. Samoin kehitetään Helsingin vetovoimaa kestävän matkailun, kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina.

Kuluvalla strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuuden kehitykseen sekä rakennetaan Helsingistä yhä kiinnostavampaa kohdetta kansainvälisille osaajille, yrityksille ja investoinneille. Helsinki onkin valmistellut toimintaohjelman työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi. Kaupungin elinkeinopoliittisena tavoitteena on kehittää Helsinkiä paikkana, jossa syntyy globaalisti merkityksellisiä ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa. Kaupunkiorganisaatio vastaa tavoitteeseen osoittamalla yrityksille mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja uusia ratkaisuja kaupunkiympäristössä ja kaupungin eri palveluissa.

Helsingin merkitys koko Suomen elinkeinotoiminnalle on merkittävä. Helsinki muodostaa merkittävän yritystoiminta-alueen, joka tarjoaa mahdollisuuden innovoida, kehittää uutta sekä tehdä kannattavaa ja vakaata liiketoimintaa. Esimerkiksi Uudenmaan osuus koko Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli vuonna 2021 lähes 50 prosenttia. Uudenmaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot keskittyvät vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat kasvaneet Uudellamaalla noin 29 prosenttia vuosien 2016–2021 aikana. Vahvinta kasvu on ollut yrityssektorilla. Pääkaupunkiseudun ja Helsingin elinkeinoelämän potentiaalia uudistua ja kasvaa kuvaa hyvin myös alueella toimivien startup- ja kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset, jotka Suomessa keskittyvät erittäin vahvasti pääkaupunkiseudulle.

Helsingin toimialarakenne on hyvin palveluvaltainen. Palveluvaltaisuus oli koronapandemian aikana osittain heikkous, sillä erilaiset rajoitukset ja kysynnän lasku osuivat kaupungille tärkeään matkailu- ja ravitsemustoimintaan sekä esimerkiksi kulttuurin ja viihteen palveluihin kasvattaen työttömyyttä merkittävästi. Toisaalta esimerkiksi informaation ja viestinnän alalla kasvu jatkui vahvana läpi koronapandemian. Alueen elinkeinot ovat toipuneet koronapandemiasta varsin hyvin, mutta esimerkiksi Helsinkiin suuntautuva matkailu ei ole vielä elpynyt korona-aikaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa myös Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota, jolla voi olla vaikutuksia kaupungin asemaan matkailukohteena pidemmälläkin aikavälillä. Koronapandemian kaikkia vaikutuksia ei pystytä vieläkään arvioimaan tarkasti. Esimeriksi miten lisääntyvä etätyö vaikuttaa Helsingin ydinkeskustan kehitykseen ja rooliin yhtenä pääkaupunkiseudun monista keskuksista?

Innovatiivinen kokeilutoiminta älykkään ja kestävän kaupungin kehittämisessä

Kaupungin elinkeino-osastolla on vakiinnutettu kokeilualustatoimintaa. Testbed Helsinki -verkkosivusto kerää yhteen kaupungin innovaatioyhteistyön esimerkkejä ja toimii alustana ja viestintäkanavana yrityksille sekä innovaatiohaasteiden julkistamiseen. Yritykset voivat tehdä sivustolta löytyvän lomakkeen avulla kokeiluehdotuksia liiketoimintansa kehittämiseksi yhteistyössä kaupungin ja muiden mahdollisten sidosryhmätoimijoiden kanssa. Haaste- ja kokeilukilpailujen avulla etsitään parhaita ratkaisuja ja innovaatiokehitystä tehdään muun muassa älyliikenteeseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, oppimisympäristöihin sekä kattavasti eri aiheissa fyysiseen ja digitaaliseen kaupunkiympäristöön liittyen, kuten energiatehokkuuteen tai kaupunkivihreän lisäämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kaupungin toimialoilla työskentelevien, kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja toimialojen yhteisten asiantuntijoiden, niin sanottujen innovaatioagenttien tehtävänä on helpottaa yritysten ja kaupungin yhteistyötä, kartoittaa kehitystarpeita sekä etsiä uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja erilaisiin kaupungin haasteisiin. Valituksi tulevia kokeiluja rahoitetaan elinkeino-osaston budjetista kokonaan tai osittain yhdessä esimerkiksi toimialojen substanssiyksiköiden tai kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa, mikä tuo joustoa kokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Joissain tapauksissa myös yritykset osallistuvat itse osarahoitukseen.

Kokeilutoimintaa ja suunnittelua tehdään myös kaupunkiyhteisesti sekä kaupungin omistaman innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa. Kestävän kaupunkikehityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sidosryhmäyhteistyö on noussut vahvempaan asemaan myös esimerkiksi strategisessa korkeakouluyhteistyössä sekä yrityshautomotoiminnassa.

Helsingissä älykkään kaupunkikehityksen kokeiluympäristöistä muun muassa Kalasataman alueen innovatiivisen toiminnan teemat ovat kiinnittyneet entistä vahvemmin kohti kestävää kehitystä. Näin on myös uusissa kokeiluympäristöissä kaupunkiuudistus- ja kehitysalueilla niin itäisen, keskisen kuin läntisen Helsingin alueilla. Projektitöissä sekä kansallisissa ja EU-laajuisissa hankkeissa kehitetään yritysten kanssa paikalliset erityispiirteet huomioon ottavia ja osallistavia palveluita. Monialaisuus vahvistaa kaupungin toimialoja ylittävää yhteistyötä ja alueiden rakentuminen ja uudelleen muokkautuminen yhdistää kaupunkiorganisaation ja kumppaneiden toimintaa, millä vahvistetaan elinkeinopohjaa sekä erityisesti kaupunkiympäristön toimialan substanssiosaamista. Näin luodaan kaupunkilaisille kestävää ja innovatiivista Helsinkiä.

Vuoden 2022 aikana kaupunkiympäristön toimialalle perustettiin Innovaattoriverkosto, joka sai hyvän vastaanoton ja on saanut kattavasti edustajia toimialan eri yksiköistä. Verkostoon kutsuttiin ja saatiin mukaan myös kaupunkiympäristötoimialan kanssa tiiviisti innovaatioyhteistyötä tekeviä henkilöitä muiden muassa kaupunkikonsernin tytäryhtiöistä. Verkoston avulla toimialan laajasta osaamispohjasta saadaan tarvekartoituksia ja ehdotuksia kokeiluaiheiksi ja näitä voidaan tarjota yrityksille suunnattaviin innovaatiohaasteisiin. Kaupunkiympäristöissä erityistä mielenkiintoa, kehitystarvetta ja uuden liiketoiminnan potentiaalia kohdistuu tällä hetkellä varsinkin ympäristön digitalisointiin sekä satelliitti- ja drone-ratkaisuihin, vihreään infrastruktuuriin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä kiinteistöjen hallintaan ja ympäristötehokkuuden ja kiertotalouden parantamiseen.

Kaupunkirakentamisen kiertotalousklusteri on vuodesta 2021 alkaen edistänyt teeman yhteistyötä ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia merkittävästi, varsinkin vuoden 2022 aikana. Klusterissa on mukana kattavasti yrityksiä, joiden ydinliiketoiminta koskee kiinteistö- ja rakennusalaa. Kaupungin klusterityö toimii edistyksellisesti myös kansallisen sekä EU-tason päätöksentekoa koskevissa aiheissa ja toteuttaa useita pilotteja, joilla edistetään vihreää kasvua ja digitaalisuutta. Korkeakouluyhteistyö ja muun muassa hankkeiden yhteissuunnittelu ja yrityshautomotoiminta kestävän kaupunkiympäristön parantamiseksi tarjoaa yhä useammille aloittaville yrityksille mahdollisuuksia päästä tuomaan ratkaisujaan näkyville kokeiluissa ja laajemmassakin hankemittakaavassa. Toiminnalla synnytetään lisää (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) TKI- ja opiskelijalähtöistä yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Kestävyys ja positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat vahvistuvia ilmiöitä ja ajureita Helsingin kasvuyritysekosysteemissä.

Helsingin ja Suomen elinkeinorakenne 2021

Onnistumiset:

  • Innovatiivisen ja kestävän kokeilutoiminnan vahvistuminen ja verkostojen rakentaminen toiminnan vakiinnuttamiseksi kaupunkiorganisaation sisällä ja kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa sekä yrityshautomo- ja korkeakouluyhteistyössä. Esimerkkeinä muun muassa kaupunkiympäristön toimialan Innovaattoriverkoston perustaminen ja UrbanTech Helsinki -yhteistyö.
  • Forum Viriumin ja Kalasataman älykaupunkikehityksen tematiikan ja osallisuustyön laajentuminen kaupunkiuudistus- ja kehitysalueille yhdessä toimialojen kanssa sekä yhteistyön laajentuminen ulkoisten sidosryhmien ja EU-tason projektitoiminnan kanssa, esimerkkinä New European Bauhaus -projekti.
  • Helsingin kaupungin rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelman toteuttaminen ja toiminnan yhteistyön ulottaminen laajasti yrityssektorille (noin 100 alaan liittyvän toiminnan yritystä), TKI-sektorin toimijoille sekä kaupunkikonsernin toimijoille ja tytäryhtiöille ja -yhteisöille.

Kehityskohteet:

  • Innovatiivisten ja kestävien hankintojen yhteistyötä on pyritty laajentamaan kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa ja kansainvälisessä hankeyhteistyössä muun muassa ICLEI- ja Eurocities-verkostojen avulla. Toimintaa on toistaiseksi tehty pienehköissä toteutuksissa, mutta erilaisia hankintamalleja on tärkeää päästä hyödyntämään laajemmassakin mittakaavassa.

Ohjelmat ja verkkosivut:

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022–2025 PDF
Kaupunkistrategian elinkeinopoliittiset painopisteet

Testbed Helsinki -verkkosivusto