Siirry suoraan sisältöön

Suositukset

Kestävän kehityksen arvion pohjalta kaupungin asiantuntijat ovat nostaneet huomioita ja toimenpiteitä, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saataisiin toteutumaan Helsingissä. Esimerkiksi ristiriitaisten tavoitteiden sovittamisen työssä on kehityttävä ja hiilineutraalisuustoimia lisättävä.

Raportin tulosten pohjalta nousseita suosituksia:

 1. Helsingin tulisi asettaa enemmän valtuustokauden ylittäviä pidemmän tähtäimen kestävyystavoitteita, seurantamittareita sekä tavoitearvoja kestävyysmittareille.
 2. Kestävyyskysymysten ymmärrystä ja tiedolla ja tieteeseen pohjaavaa johtamista tulee kehittää kaikilla tasoilla, strategisesta johtamisesta aina eri palveluiden tuottamiseen, esimerkiksi kuutoskaupunkien kestävyysjohtamisen työkaluja hyödyntämällä.
 3. Kestävän kehityksen tavoitteiden yhteys toisiinsa tulisi tunnistaa paremmin ja löytää merkittävimmät strategiset toimet toteutettavaksi tehokkaammin osana keskeisimpiä prosesseja, kuten talouden ja toiminnan sekä maankäytön ja rakentamisen suunnittelua.
 4. Keskenään ristiriitaisiin tavoitteisiin tulisi pureutua enemmän, tunnistaa erilaiset vaikutukset ja yhteensovittaa tavoitteita läpinäkyvästi, esimerkiksi kaupungin kasvuun ja luontoarvojen yhteensovittamiseen liittyen.
 5. Kestävyystavoitteiden tehokasta toimeenpanoa ja sen onnistumisen aktiivista seurantaa tulee vahvistaa ja pitkäjänteisyyttä kasvattaa. Myös operatiivisemman tason toimenpiteiden ja mittarien vaikuttavuuteen pitää kiinnittää huomiota.
 6. Helsingin tulisi panostaa vielä enemmän ekologisen kestävyyden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kiinnittää huomiota myös globaaleihin vaikutuksiin. Ekologiset vaikutukset ja reunaehdot tulisi tuoda paremmin mukaan toiminnan arviointiin ja päätöksentekoon.
 7. Ekologisen kestävyyden monien ohjelmien kokonaisuutta tulisi koordinoida selkeämmin esimerkiksi ympäristöpolitiikan päivittämisen ja ympäristöjohtamisen tehostamisen kautta.
 8. Kestävää taloutta pitäisi edistää pitkällä aikavälillä elinkaarikustannuksia arvioimalla, kierto- ja jakamistalouteen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla.
 9. Lähiluontoon ja kaupunkitilan viihtyisyyteen tulisi panostaa ja niiden moninaiset vaikutukset ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, kaupungin vetovoimaan ja luonnonmonimuotoisuuteen tulisi tunnistaa ja arvottaa paremmin.
 10. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulman selkeämpi integrointi ydintoimintoihin, kuten talouden ja toiminnan suunnittelun eri tasoihin ja päätösten vaikutusten arviointiin, olisi tärkeää.
 11. Yhteistyötä ja osallisuutta asukkaiden, yritysten, tutkimus- ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulisi edelleen kehittää ja sen vaikuttavuutta parantaa kestävyyskysymysten ratkaisemiseksi.