Siirry suoraan sisältöön

Mittarit

Olemme tänne koonneet kaikki yli 60 kestävän kehityksen mittaria, jolla seuraamme tavoitteiden saavuttamista Helsingissä. Mittareista selviävät niiden lähteet ja viimeaikainen kehityksen suunta.

SDG-tavoite 1: Ei köyhyyttä

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Asumistukea saavien osuus asuntokunnista (%) Kela % 19,4 19,4 20,9 20,1  
Pienituloisissa asuntokunnissa elävien lasten osuus (%) Tilastokeskus, tulonjaon kokonaistilasto % 12,4 12,7 10.8 12,6  
Pienituloisten osuus(%) Tilastokeskus, tulonjaon kokonaistilasto % 11,7 12,0 11,5 12,4  
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus (%) 25-64-vuotiaista Kela % 4,0 3,4 3,5 3,5  
Pitkäaikaisasunnottomien määrä ARA 602 601 518 450  
Asuntokuntien velanmäärä Tilastokeskus 54597 57461 61229 64838  

SDG-tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Painoindeksi – Ylipainoisten osuus % lapset (8.- ja 9.-luokkalaiset) THL/FinSote % 13,2 13,8  
Painoindeksi – Ylipainoisten osuus (%), vähintään 20 vuotta täyttäneet THL/FinSote % 15,7 17,4  
Elinajanodote Tilastokeskus Vuosia 81,6 81,9 81,6 81,6  
Koettu elämänlaatu – Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) THL/FinSote % 61 59  
Koettu terveys – Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) THL/FinSote % 30 30  
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus (8.- ja 9.-luokkalaiset) THL/Kouluterveyskysely (lapset) % 14 22  
Sairastavuusindeksi Kela Indeksisuhdeluku, koko Suomi=100 88 87  
Yksinäisten osuus – yläkoululaiset THL/Kouluterveyskysely (lapset) % 12 17,5  
Lasten ja nuorten osuus, joilla on harrastus (%) – 8.- ja 9. -luokkalaiset THL/Kouluterveyskysely (lapset) % 96 96  
Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista – 8.- ja 9.-luokkalaiset ainakin 1-2 kertaa kuussa humalassa THL/Kouluterveyskysely (lapset) % 3,5 2,2  
Terveysliikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuus (%) THL/FinSote % 43,5 38,0  
Tieliikenteen melulle (yli 55 dB LAeq7-22) altistuvien asukkaiden osuus Helsingin kaupunki % 39  

SDG-tavoite 4: Hyvä koulutus

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus (%) Tilastokeskus % 26,3 26,9 27,7 28,1  
Toisen asteen opintojen keskeyttäneiden osuus (%) – keskeytti ammatillisen opinnot, eikä jatkanut missään muussa koulutuksessa Tilastokeskus % 9,2 9,7 14,7  
Lähikoulun valinneiden osuus(%) – 1. luokka, suomenkielinen perusopetus Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala % 93 90 92 85  
Varhaiskasvatuksessa olevien osuus (%) Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala % 76,8 79,2 80,4 81,6  
Vieraskielisten osuus lukion suorittaneista (%) Tilastokeskus % 11,9 13,4 14,1 14,9  
Vain peruskoulun suorittaneiden osuus (%) Tilastokeskus % 16,4 16,3 16,2 16,4  
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % – 8.- ja 9.-luokkalaiset THL/Kouluterveyskysely % 5,2 5,4  
Oppivelvollisuutta suorittavien 16-vuotiaiden osuus ikäluokasta, % Vipunen – opetushallinnon tietopalvelu lkm. 97,4 98,2  

SDG-tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Sukupuolten väliset erot työttömyydessä Tilastokeskus Miesten työttömyysaste vs. naisten työttömyysaste prosenttiyksikköerotus 1,3 1,3 1,2 1,3  
Sukupuolten väliset palkkaerot Tilastokeskus % (naisten keskitulo vs. miesten keskitulo) 83,9 84,1 84,2 84,3  
Sukupuolten väliset erot koetussa elämänlaadussa THL/FinSote Indeksi-ero 1,09 1,05  
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, ero sukupuolten välillä (naisia enemmän) Tilastokeskus Indeksi, v. 2018=100 100 101 102 103  
Naisten osuus kaupungin johtotehtävissä: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin johtoryhmät Helsingin kaupunki %, naisten osuus 49,4 54,5  

SDG-tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Jäteveden puhdistusprosentit -typpi HSY % 91 90 91 91  
Jäteveden puhdistusprosentit -fosfori HSY % 97 97 97 97  
Uimaveden laatu HSY, THL Laatuluokitus huono-erinomainen Erinomainen Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä  

SDG-tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa (%) Helsingin kaupunki % 12 12 14 16 21  
Energiankulutus per capita (kWh) HSY kWh 21706 21471 20827 21179  

SDG-tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Nuorisotyöttömyysaste Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto % 6,7 6,6 13,5 9,1 8,1  
Pitkäaikaistyöttömyys Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto lkm. 10613 10488 15348 19597 15392  
Työllisyysaste Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto % 74,0 74,7 73,4 74,1  
Työttömyysaste Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto % 9,3 9,2 14,6 11,2 10,4  

SDG-tavoite 9: Kestävää teollistuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Uusien yritysten tai start-up-yritysten määrä (tarkennetaan) Tilastokeskus lkm. 6792 7567 7698 7853 5758  
Yritysten halu suositella Helsinkiä sijaintipaikkana (suosittelijoiden osuus) Helsingin kaupunk , ELO, yrityshaastattelytutkimus % 16 9  

SDG-tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Gini-kerroin (suhteellisia tuloeroja kuvaava tunnusluku) Tilastokeskus, tulonjaon kokonaistilasto 0-100 asteikko 34,2 33,5 33,9 36,2  
NEET-osuus (Not in Employment, Education or Training, henkilö ei töissä, koulutuksessa ja harjoittelussa), 20-24-vuotiaat Tilastokeskus % 5,5 5,6 6,0  
Alueellinen eriytyminen, koulutustausta Tilastokeskus ja Helsingin kaupunki % 35,7 34,7 35,3 34,9  
Alueellinen eriytyminen, etninen tausta Tilastokeskus ja Helsingin kaupunki % 28,4 28,6 29,0 29,2  

SDG-tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla HSY µg/m3 6,6 5,5 5,0 5,8 5,1  
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo Kallion mittausasemalla HSY µg/m3 12,0 11,0 9,0 10,0 9,0  
Osallisuusindeksi PKS hyvinvointikysely 2021 74,8  
Kestävien kulkumuotojen osuus Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (Liikkumistottumukset) % 79,5 77,6 79,7 77,9 79,0  
Liikenneonnettomuuksien määrä per 100 000 asukasta Helsingin kaupunki, liikenneonnettomuusrekisteri per 100 000 as. 0,56 0,53 0,45 0,42  
Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina Helsingin kaupunki Laatuluokitus Tyytymätön-Tyytyväinen (1-4) Melko tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytyväinen  

SDG-tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta
2017–2022
Kotitalousjätteen kierrätysaste HSY % 44,68 46,4 45,36 46,7  
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste HSY % 50,49 51,98 49,52 52,9  

SDG-tavoite 13: Ilmastotekoja

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta
2017–2022
Kasvihuonekaasupäästöt HSY t CO2-ekv. 2567 2597 2345 2345  
Asukaskohtaiset CO2-päästöt HSY t CO2-ekv. 4,0 4,0 3,6 3,6  

SDG-tavoite 14: Vedenalainen elämä

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Pintavesien ekologinen tila 2019 SYKE tyydyttävä/välttävä  
Viikinmäen puhdistamolta mereen johdettu typpikuormitus HSY t/v 15 20 21 18  
Viikinmäen puhdistamolta mereen johdettu fosforikuormitus HSY t/v 454 530 478 470  

SDG-tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Metsäisten ja puustoisten alueiden pinta-ala tai suhteellinen osuus maapinta-alasta LUKE, valtakunnalinen metsien inventointi % 32,47  
Luonnonsuojelualueiden määrä ja osuus pinta-alasta (%) Helsingin kaupunki % 2,2 2,2 3,2 3,8 4,0  

SDG-tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Koettu turvallisuus Helsingin kaupunki, turvallisuustutkimus % 79,8 75,6  
Äänestysprosentti kuntavaaleissa Tilastokeskus % 57,4(2012) 61,8(2017) 61,7  
Rikoksilla oirehtivien nuorten määrä (per 10 000 nuorta), 15-17-vuotiaat Helsingin poliisi lkm., per 10 000 nuorta 424 476 528  
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.) 5944 5793 6019 6067  
Naisiin kohdistuva väkivalta Tilastokeskus Uhrit (lkm.) 2310 2249 2321 2574  
Lähisuhdeväkivalta Tilastokeskus Uhrit (lkm.) 1183 1016 1194 1030  

SDG-tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Mittari Lähde Yksikkö 2018 2019 2020 2021 2022 Kehityssuunta 2017–2022
Jaettujen järjestöavustusten määrä € Helsingin kaupunki 37 399 200 42 300 200 44 579 200 48 900 200