Siirry suoraan sisältöön

Asiakasraadeissa kehitettiin iäkkäiden etäliikuntaa – Healthy Boost -hanke päättyi

26.11.2021

Helsingin kaupunki on ollut mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Itämeren alueen yhteistyöhankkeessa. Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities -hanke päättyi syksyllä 2021. Hankkeessa kehitettiin poikkisektorinen yhteistyön malli hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Helsingin kaupunki pilotoi mallia osana OmaStadin, osallistuvan budjetoinnin hankkeita vuosina 2020–2021. Pilotin tavoitteena oli yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien osallisuuden vahvistaminen sekä yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.

Iäkkäät mukana kehittämistyössä

Kaupunkilaiset äänestivät iäkkäiden liikuntaa edistävät hankkeet toteutukseen Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä syksyllä 2019. Poikkisektorisen yhteistyön mallia pilotoitiin äänestyksessä valittujen hankkeiden toteutuksessa keväällä 2021. Helsingin kaupunki järjesti kolme etäasiakasraatia, jotka käsittelivät iäkkäille suunnattuja etäliikuntapalveluja. Koronapandemian rajoitukset vaikuttivat erityisesti ikäihmisten liikuntamahdollisuuksiin ja raatien tavoitteena oli kuulla ikäihmisten näkemyksiä etäliikuntapalvelujen kehittämisestä.

Asiakasraadeissa ikäihmiset pääsivät keskustelemaan etäliikuntapalveluihin osallistumisesta, digituesta, sisällöistä, toteutustavoista, tiedonhausta sekä markkinoinnista ja viestinnästä. Asiakasraadeissa keskusteltiin muun muassa etäliikunnan erilaisista toteutusmalleista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista. Vuorovaikutus, mahdollisuus kysyä neuvoa sekä sosiaalisuus ja ryhmähenki nousivat keskusteluissa osallistumiseen motivoiviksi tekijöiksi.

Etäliikuntaa iäkkäiden ehdoilla

Suosituimmaksi etäliikunnan muodoksi nousi toteutustapa, jossa ohjaaja ohjaa reaaliaikaisen lähetyksen osallistujien koteihin ja on vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa. Etäliikunnan sisältö tulisi suunnitella niin, että liikuntaan on helppo osallistua kotona ilman erityisiä välineitä. Ohjaajan tulisi valmistautua opastamaan osallistujia digilaitteiden käytössä ja esiintyä selkeästi ja rauhallisesti häiriöttömässä ympäristössä. Aamupäivä todettiin parhaaksi etäliikunnan ajankohdaksi.

Etäliikuntaa suunniteltaessa ikäihmiset kokivat tärkeäksi kohderyhmän toimintakyvyn huomioimisen sekä vaihtoehtoisten liikkeiden tarjoamisen. Osallistujat toivoivat, että tilaisuuksista tiedotettaisiin selkeästi etäliikuntana ja markkinoinnissa olisi hyvä hyödyntää houkuttelevaa kuvitusta sekä korostaa tilaisuuden vuorovaikutteisuutta.

Asiakasraadeista oppeja ja tietoa etäliikunnan kehittämistyöhön

Asiakasraatien tulokset tarjoavat arvokasta tietoa iäkkäille suunnattujen etäliikuntapalvelujen kehittämistyöhön. Iäkkäiden mielipiteet ja asiakasraatien sisältö hyödyttävät etäliikunnan suunnittelua tulevaisuudessa. Itse raatiprosessin läpivienti toi kaupungin työntekijöille kokemusta asiakasraatien organisoinnista osana toiminnan kehittämistä. Lisäksi yhteistyö asiakasraatien puitteissa synnytti uusia kontakteja kaupungin toimijoiden välillä.

Asiakasraadit toteutettiin yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikunnan kumppanuus- ja kehittämisyksikön sekä kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueosallisuustiimin kanssa. Asiakasraatityöskentelyyn ja materiaalien valmisteluun osallistui lisäksi asiantuntijoita sosiaali- ja terveystoimialalta sekä työväenopistolta.

Lue lisää:

EU-hanke Healthy Boost

OmaStadi

Löydä tapasi osallistua ja vaikuttaa Helsingin kehittämiseen

Vanhusneuvosto

Kuva: Sakari Röyskö, Helsingin kaupungin aineistopankki.