Siirry suoraan sisältöön

Näringar och innovationer

I en livskraftig stad har företagen goda möjligheter att verka, växa och skapa nya innovationer. En välfungerande stad är en viktig förutsättning för företagens framgång och konkurrenskraft. Staden ska vara en högklassig och attraktiv boendemiljö. En trivsam och trygg stad, fungerande basservice, konst, kultur och fritidstjänster, ett tillräckligt utbud av bostäder, lokaler och utbildning, smidig trafik och en fungerande förvaltning utgör grunden för företagens och arbetstagarnas framgång. Varje sektor och enskild arbetstagare inom Helsingfors stad påverkar stadens livskraft genom sitt dagliga arbete.

Helsingfors stads näringspolitiska prioriteringar för åren 2022–2025 strukturerar stadens näringspolitiska satsningar och verksamhet. Staden fortsätter med sin långsiktiga näringspolitik genom att satsa på att stärka affärs- och innovationsmiljöer som stöder företagens konkurrenskraft bland annat genom att utveckla samarbetet med högskolorna i regionen. Staden satsar på tillväxt och förnyelse av företagsamheten och företagsverksamheten i Helsingfors genom att erbjuda tjänster för att grunda ett företag och stärka startupföretagens beredskap för tillväxt inom utvalda branscher. Möjligheterna till företagande lyfts fram i stor utsträckning för olika befolkningsgrupper. Staden utvecklar sysselsättningstjänsterna genom att använda hela stadsorganisationens resurser i syfte att stärka helsingforsarnas sannolikhet att få arbete. Likaså utvecklas Helsingfors dragningskraft som en stad för hållbar turism, kultur och evenemang.

Under den pågående strategiperioden fäster man särskild vikt vid utvecklingen av livskraften i Helsingfors stadskärna och gör Helsingfors till en allt intressantare plats för internationella experter, företag och investeringar. Helsingfors stad har berett ett handlingsprogram för att stärka den arbets-, studie- och företagarbaserade invandringen. Stadens näringspolitiska mål är att utveckla Helsingfors till en plats där det uppstår affärsverksamhet som löser problem av global betydelse. Stadsorganisationen svarar på målet genom att anvisa företagen möjligheter att utveckla produkter och nya lösningar i stadsmiljön och inom stadens olika tjänster.

Helsingfors betydelse för hela Finlands näringsverksamhet är stor. Helsingfors är ett viktigt företagsområde som erbjuder möjligheter till innovation, att utveckla nytt och bedriva en lönsam och stabil affärsverksamhet. Till exempel stod Nyland för nästan 50 procent av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten i hela Finland 2021. Utgifterna för Nylands forsknings- och utvecklingsverksamhet koncentreras starkt till huvudstadsregionen. Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet har ökat med cirka 29 procent i Nyland under 2016–2021. Den starkaste tillväxten har ägt rum inom företagssektorn. Förnyelsen och tillväxten av huvudstadsregionens och Helsingfors näringsliv beskrivs även av de kapitalinvesteringar startup- och tillväxtföretagen som är verksamma i regionen fått och som i Finland koncentreras mycket starkt till huvudstadsregionen.

Branschstrukturen i Helsingfors är mycket servicedominerad. Servicedominansen var delvis en svaghet under coronapandemin, eftersom olika begränsningar och den minskade efterfrågan riktade sig mot turism- och näringsverksamheten som är viktig för staden samt till exempel kultur- och underhållningstjänsterna, och ökade arbetslösheten betydligt. Å andra sidan fortsatte tillväxten inom till exempel information och kommunikation att vara stark under hela coronapandemin. Regionens näringsliv har återhämtat sig rätt bra från coronapandemin, men till exempel turismen till Helsingfors har ännu inte återhämtat sig till nivån före coronatiden. Detta påverkas också av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som kan ha konsekvenser för stadens ställning som turistmål även på längre sikt. Alla konsekvenser av coronapandemin kan fortfarande inte utvärderas exakt. Till exempel: Hur påverkar det ökande distansarbetet utvecklingen i Helsingfors stadskärna och roll som ett av huvudstadsregionens många centrum?

Innovativ försöksverksamhet i utvecklingen av en smart och hållbar stad

Inom stadens näringsavdelning har verksamheten med försöksplattformer etablerats. Webbplatsen Testbed Helsinki samlar in exempel på stadens innovationssamarbete och fungerar som en plattform och kommunikationskanal för företag och för att publicera innovationsutmaningar. Företagen kan med hjälp av blanketten på webbplatsen lägga fram försöksförslag för att utveckla sin affärsverksamhet i samarbete med staden och andra eventuella intressentgrupper. Utmanings- och försökstävlingarna används för att hitta de bästa lösningarna och innovationsutveckling görs bland annat för smart trafik, främjande av hälsa och välbefinnande, lärmiljöer samt omfattande inom olika teman i fråga om den fysiska och digitala stadsmiljön, såsom energieffektivitet eller planering och genomförande av en ökad stadsgrönska.

De sakkunniga, så kallade innovationsagenterna, som arbetar inom stadens sektorer och som är gemensamma för stadskansliets näringsavdelning och sektorerna, har till uppgift att underlätta samarbetet mellan företag och staden, kartlägga utvecklingsbehoven samt söka nya hållbara lösningar på stadens olika utmaningar. De försök som väljs finansieras helt eller delvis ur näringsavdelningens budget tillsammans med till exempel sektorernas substansenheter eller aktörer inom stadskoncernen, vilket ger flexibilitet i planeringen och genomförandet av försöken för att uppnå målen. I vissa fall deltar även företagen själva i samfinansieringen.

Försöksverksamheten och planeringen görs både gemensamt inom staden samt med det av staden ägda innovationsbolaget Forum Virium Helsinki. I forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom hållbar stadsutveckling har samarbetet med intressentgrupper fått en starkare ställning också till exempel i det strategiska högskolesamarbetet och i företagskuvösverksamheten.

I Helsingfors försöksmiljö för smart stadsutveckling har bland annat teman för innovativ verksamhet i Fiskehamnens område allt starkare fästs vid hållbar utveckling. Så är det även i de nya försöksmiljöerna inom stadsförnyelse- och utvecklingsområdena i både östra, mellersta och västra Helsingfors. I projektarbetena samt i nationella och EU-omfattande projekt utvecklas tjänster som tar hänsyn till lokala särdrag och inkluderande tjänster. Mångfalden stärker samarbetet som överskrider stadens sektorer och uppbyggandet och omformningen av områdena förenar stadsorganisationens och samarbetspartnernas verksamhet, vilket stärker näringsbasen och i synnerhet substanskompetensen inom stadsmiljösektorn. På så sätt skapas ett hållbart och innovativt Helsingfors för invånarna.

Under år 2022 grundades ett innovationsnätverk inom stadsmiljösektorn, som fick ett gott mottagande och har fått många representanter från sektorns olika enheter. Man bjöd in och fick med personer som samarbetar nära med stadsmiljösektorn i innovationssamarbetet bland annat från stadskoncernens dotterbolag. Med nätverket får man tack vare sektorns breda kompetensbas behovskartläggningar och förslag till försöksteman, och dessa kan erbjudas företag som innovationsutmaningar. I stadsmiljöerna riktas särskilt intresse, utvecklingsbehov och potential för ny affärsverksamhet speciellt mot digitalisering av miljön samt satellit- och drönarlösningar, grön infrastruktur och anpassning till klimatförändringen, fastighetsförvaltning, förbättring av miljöeffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Klustret för cirkulär ekonomi inom stadsbyggande har sedan 2021 på ett betydande sätt främjat samarbetet inom temat och utvecklingsmöjligheterna för affärsverksamhet, i synnerhet under 2022. Klustret omfattar mångsidigt företag vars kärnverksamhet berör fastighets- och byggbranschen. Stadens klusterarbete fungerar också progressivt i frågor som gäller beslutsfattande på nationell nivå och EU-nivå, och genomför flera pilotprojekt som främjar grön tillväxt och digitalisering Högskolesamarbetet och bland annat samplaneringen av projekt och företagskuvöser för att förbättra en hållbar stadsmiljö erbjuder allt fler nystartade företag möjligheter att göra sina lösningar synliga i försöken och även i större projektdimensioner. Genom verksamheten skapas mer (forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet) FoUI- och studerandeorienterad företagsamhet och arbetsplatser. Hållbarheten och den positiva samhällspåverkan är fenomen och drivkrafter som förstärks i Helsingfors ekosystem för tillväxtföretag.

Näringsstrukturen i Helsingfors och Finland 2021

Framgångar:

  • Stärkande av innovativ och hållbar försöksverksamhet och byggande av nätverk för att etablera verksamheten inom stadsorganisationen och med aktörer inom stadskoncernen samt i företagsinkubators- och högskolesamarbetet. Exempel är bland annat grundandet av innovationsnätverket inom stadsmiljösektorn och UrbanTech Helsinki-samarbetet.
  • Tematiken och delaktighetsarbetet för smartstadsutvecklingen i Forum Virium och Fiskehamnen utvidgas till att omfatta stadsförnyelse- och utvecklingsområden tillsammans med sektorerna samt att samarbetet utvidgas till att omfatta externa intressentgrupper och projektverksamhet på EU-nivå som till exempel projektet New European Bauhaus.
  • Genomförandet av klusterprogrammet för cirkulär ekonomi för byggande av Helsingfors stad och utvidgande av verksamhetens samarbete till att på ett omfattande sätt nå företagssektorn (ca 100 företag med verksamhet inom branschen), aktörer inom FoUI-sektorn samt aktörer inom stadskoncernen och dotterbolag och -samfund.

Utvecklingsobjekt:

  • Vi har strävat efter att utvidga samarbetet kring innovativ och hållbar upphandling med aktörer inom stadskoncernen och i internationellt projektsamarbete bland annat med hjälp av nätverken ICLEI och Eurocities. Verksamheten har tills vidare bedrivits i mindre omfattning, men det är viktigt att kunna använda olika upphandlingsmodeller även i större skala.

Program och webbplatser:

Helsingfors stads näringspolitiska prioriteringar för åren 2022–2025 (på finska)  PDF
De näringspolitiska tyngdpunkterna i stadsstrategin
Webbplatsen Testbed Helsinki