Siirry suoraan sisältöön

Näringar och innovationer

Den viktigaste förutsättningen för Helsingfors livskraft är en väl fungerande stad. Högklassiga tjänster, renlighet, tillgänglighet, säkerhet, livlighet, jämställdhet och andra frågor som bidrar till stadsbornas livskvalitet utgör grunden för konkurrenskraften. Varje sektor och enskild arbetstagare vid Helsingfors stad påverkar stadens livskraft genom sitt dagliga arbete. I Helsingfors har man på många sätt kommit långt när det gäller att främja SDG-målen 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 11 (hållbara städer och samhällen). Helsingfors ekonomi och konkurrenskraft är starka och staden satsar på forskning och utveckling samt på företagstjänsterna på många olika sätt.

Servicedominerad branschstruktur

Helsingfors utnyttjar en välfungerande stads möjligheter och styrkor inom sin långsiktiga näringspolitik. Stadens ständiga uppgift är att utveckla företagens verksamhetsmiljö, främja Helsingforsbornas sysselsättning och möjliggöra en hållbar och kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Näringspolitikens tre tyngdpunktsområden har definierats på följande sätt: ett internationellt attraktivt Helsingfors, en stad med kompetent arbetskraft samt en plattform för ny och växande affärsverksamhet.

Antalet företag i Helsingfors ökade med 10,1 procent 2013–2019. Samtidigt ökade antalet företag i hela landet med 2,8 procent. Antalet anställda i företag ökade i Helsingfors med totalt 14,9 procent 2013–2019 och i hela landet med 3,5 procent. 

I Helsingfors var branschstrukturen starkt servicedominerad eftersom nästan 88,2 procent av företagen i Helsingfors bedrev verksamhet inom servicebranschen 2019.  Helsingfors betydelse för såväl huvudstadsregionens som hela Finlands näringsverksamhet är stor. Helsingfors är ett viktigt företagsområde som erbjuder möjligheter till innovation, att utveckla nytt och bedriva en lönsam och stabil affärsverksamhet.

Coronapandemins påverkan är tudelad

För företag har coronapandemins påverkan varit tudelad. Hos de företag och branscher som drabbats hårdast av restriktionerna har omsättningen sjunkit kraftigt jämfört med 2019. Minskningen av omsättning och försäljning har direkt drabbat jobben och sysselsättningen i hela staden.

Inkvarterings- och förplägnadsverksamheten, konsten, underhållningen och rekreationen samt specialhandeln har drabbats hårt av restriktionsåtgärderna. Detta har visat sig både som en svag ökning av antalet inledda konkurser och som en minskning av antalet grundade företag. Å andra sidan har många näringsgrenar haft tillväxt, såsom byggverksamheten, dagligvaruhandeln samt information- och kommunikationsbranschen, som inte har påverkats särskilt mycket av restriktionerna.

Sammanfattning av Helsingfors och hela Finlands näringslivsstruktur i fråga om antalet företag och personal samt omsättning 2019

Helsingfors Antal Personalantal Omsättning
Primärproduktion 2,3 % 0,1 % 0,0 %
Förädling 9,5 % 15,9 % 39,9 %
Tjänster 88,2 % 84,0 % 60,1 %
Hela landet Antal Personalantal Omsättning
Primärproduktion 20,9 % 3,5 % 0,6 %
Förädling 17,7 % 31,7 % 41,9 %
Tjänster 61,4 % 64,8 % 57,5 %

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Utveckling av en intelligent stad och innovativ försöksverksamhet

Helsingfors har fortsatt och utökat verksamheten på försöksplattformar. Företagen kan nu via den nya webbplatsen testbed.helsinki föreslå innovationssamarbete för att utveckla sin affärsverksamhet. Dessutom publicerar staden på webbplatsen olika innovations- och försökstävlingar för att hitta de bästa lösningarna.

Innovationer har utvecklats bland annat för intelligent trafik, rörlighet hos äldre, luftkvalitet, energieffektivitet och inlärningsmiljöer. Inom stadens sektorer arbetar även så kallade innovationsagenter med uppgift att underlätta samarbetet mellan företag och staden samt att söka nya lösningar enligt principerna för hållbar utveckling på olika utmaningar för staden.

En central utvecklingsmiljö för innovationer i den smarta staden Helsingfors ligger i Fiskehamnen, där företagstjänster har utvecklats och ett sektoröverskridande samarbete har stärkts. Invånarna i området har deltagit i verksamheten och aktivt infört smart city-lösningar, och de har upplevt att de kan leva en mer hållbar vardag i området än på sina tidigare bostadsorter.

Verksamheten kommer att stegvis utvidgas till att omfatta även andra stadsdelar under det inledda fortsättningsskedet. Ett nytt tema för smart city-utvecklingen har blivit digitalisering av den naturliga omgivningen och nya lösningar för grön infrastruktur, som också innefattar intressanta möjligheter till en ny affärsverksamhet.

Grön tillväxt och ett klusterprogram för cirkulär ekonomi

Staden vill främja affärsverksamheten enligt den gröna tillväxten, så att återhämtningen efter coronaviruset ska ske enligt principerna för hållbar utveckling. I Helsingfors inleds ett nytt klusterprogram för cirkulär ekonomi vars syfte är att skapa affärsverksamhet enligt principerna för cirkulär ekonomi särskilt inom byggandet.

Som en del av återhämtningen från coronaviruset grundas även ny företagskuvösverksamhet till universitets- och yrkeshögskolecampus vars syfte är att skapa fler FUI- och studentbaserade företag och arbetstillfällen. Hållbarheten och den positiva samhällspåverkan är fenomen och drivkrafter som förstärks i Helsingfors ekosystem för tillväxtföretag, särskilt bland studerande och unga.

Framgångar

  • Ett lyckat och inkluderande Smart City-pilotprojekt i Fiskehamnen och ett beslut om att utvidga verksamheten
  • Helsingfors lanserar ett klusterprogram för cirkulär ekonomi som en del av den hållbara återhämtningen.

Utvecklingsobjekt

  • Innovativa upphandlingar har inte kunnat genomföras och olika upphandlingsmodeller har inte kunnat utnyttjas i större skala.

Länkar till relevanta program, rapporter och webbplatser