Siirry suoraan sisältöön

Helsingin itäistä saaristoa kehitetään merellisenä virkistyskohteena

23.06.2021

Helsingin itäisen saariston hoito- ja
kehittämissuunnitelman myötä saariston virkistyskäyttöä parannetaan ja yhä
useammalla on pääsy kaupungin omistamiin hienoihin saarikohteisiin.
Samalla vaalitaan saaristoluontoa ja sen
monimuotoisuutta.

Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma ohjaa alueen käyttöä, hoitoa ja peruskorjausta. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan 22.6.2021 hyväksymässä suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä itäisen saariston yleisen virkistyskäytön, palveluiden ja saavutettavuuden parantamiseksi Helsingin merellisen strategian tavoitteiden mukaisesti.

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä ratkaisujen etsiminen siihen, miten saariston potentiaalia voidaan hyödyntää kestävällä tavalla. Itäistä saaristoa kehitetään luonnoltaan arvokkaana merellisenä ulkoilu-, virkistys- ja matkailukohteena, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia virkistäytyä ja tutustua saariston ainutlaatuiseen luontoon ja historiaan. Virkistyskäyttöön parhaiten soveltuvia saaria kehitetään ensisijaisesti retkeilytyyppistä virkistyskäyttöä varten alueen arvot säilyttäen.

Itäistä saaristoa kehitetään kokonaisuutena saarten erityinen luonne ja vahvuudet huomioiden

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa käsitellään muun muassa saarten käytön ohjaamista, saavutettavuuden ja rantautumismahdollisuuksien parantamista, maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen sekä luontoarvojen turvaamista, retkeilypalveluiden, reittien ja opastuksen kehittämistä sekä saarten hoitoa ja ylläpitoa.

Suunnitelmaraportin 20 saarikohtaisessa tietokortissa eli saarikortissa kuvataan saarten ja luotojen maisemaa ja luontoa, historiaa, nykyistä käyttöä sekä palveluiden ja toimintojen kehittämiseen ja luonnonhoitoon liittyviä toimenpidetarpeita ja tavoitteita. Saarikortit toimivat paitsi tietopakettina, myös saarten kehittämisen työvälineenä, ja niitä täydennetään ja päivitetään kehittämistyön edetessä. 

Kaupunkilaisten antamaa palautetta ja tietoa hyödynnettiin suunnittelussa

Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin kaupunkilaisilta mielipiteitä Kerro kantasi -palvelussa loppuvuodesta 2020. Kommentteja saatiin lähes 400 ja palauteet liittyivät erityisesti saarten tulevaan käyttöön, saavutettavuuden parantamiseen sekä suunnittelualueen luonteen ja luontoarvojen vaalimisen tärkeyteen.

Suunnitelmaluonnosta muokattiin saatua palautetta hyödyntäen. Koko suunnittelualuetta koskevissa periaatteissa tarkennettiin kehittämisen tavoitteita itäisen saariston erityispiirteiden mukaisiksi. Samalla tuotiin kattavammin esiin erilaisia keinoja muun muassa luontoarvojen turvaamiseksi ja saarten saavutettavuuden parantamiseksi. Kaupunkilaisilta saatu palaute on huomioitu myös nostamalla rantautumispaikkojen parantaminen ja vieraslajien torjunta hankelistan kärkeen.

Saarten kestävä käyttö kehittämisen punaisena lankana

Itäisen saariston kehittäminen aloitetaan lähellä mannerta sijaitsevista, jo aktiivisessa käytössä olevista retkeilysaarista, sillä saaret ovat helposti useampien kaupunkilaisten saavutettavissa ja niihin kohdistuu enemmän käyttöpainetta.

 ”Itäinen saaristo on monimuotoisen saaristoluontonsa ja rikkaan kulttuuriperintönsä ansiosta jo itsessään kiinnostava ja vetovoimainen kohde. Herkän saaristoluonnon turvaamiseksi on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että retkeily on mahdollisimman kestävää eikä ylitä saarten luonnon kantokykyä. Tämän vuoksi muun muassa reititystä, opastusta ja saarten retkeilypalveluita parannetaan niin, että ne ovat kysyntään ja tarpeeseen nähden riittävällä tasolla ja auttavat osaltaan ohjaamaan käyttöä sellaisille saarille ja alueille, jotka kestävät kulutusta paremmin”, kuvaa maisema-arkkitehti Sofia Kangas Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta.

Osoittamalla eri virkistystoimintoihin soveltuvia paikkoja sekä kulunohjauksen, suositusten, valistuksen, opasteiden ja seurannan avulla vähennetään virkistyskäyttöön liittyviä haittoja, turvataan lintujen pesimärauhaa ja vahvistetaan kestävää retkeilytapaa ja ympäristötietoisuutta. Luontoarvoiltaan herkimmille saarille ja saarten osille ei osoiteta virkistyspalveluita, ja kaikkein arvokkaimmat saaret, luodot tai niiden osat rauhoitetaan Helsingin luonnonsuojeluohjelman mukaisesti.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman myötä esitetyt hankkeet ja luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelu etenevät toteutustason suunnitteluun. Suunnitelmaa toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman raportti

Vuorovaikutusraportti

Helsingin
kaupungin merellinen strategia antaa saariston ja ranta-alueiden tarjonnan ja
vetovoiman kehittämiselle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on
parantaa merellisiä palveluja ja kohteiden saavutettavuutta, edistää merellisiä
tapahtumia sekä jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.