Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki korottaa useiden ammattiryhmien palkkoja – lisäksi kulttuuri- ja liikuntaetu henkilöstölle

06.10.2022

Kaupungin palkkoja korotetaan sekä valtakunnallisesti sovittujen järjestelyerien että kaupungin oman palkkakehitysohjelman pohjalta. Kaupungin omassa palkkakehitysohjelmassa palkankorotukset kohdentuvat tietyille ammattiryhmille, joiden lisäksi kaupungin työntekijät saavat käyttöönsä kertaluonteisen kulttuuri- ja liikuntaedun.

Palkkakehitysohjelmalla halutaan lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana ja helpottaa rekrytointihaasteita

Kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamiseen on varattu viisi miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa. Ohjelman pohjalta kehitetään palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.

Palkkakehitysohjelma 2022 nostaa lähes 2 600 henkilön palkkaa ja se toteutetaan nyt neljättä kertaa. Ohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehitysohjelman korotukset on kohdennettu ammattiryhmille tarvekartoituksen pohjalta. Kriittisimmät ammattiryhmät on valittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä on kuultu laajasti eri tahoja kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Palkankorotuksia osalle kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla työskenteleville

Kelpoisen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi korotuksia kohdennetaan Helsingin varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstölle tietyissä varhaiskasvatuksen päiväkodeissa. Päiväkodit on kartoitettu ja valittu varhaiskasvatuksen alueellisen eriarvoistumisen ennaltaehkäisemiseksi tai erityisen vaikean rekrytointitilanteen perusteella. Korotukset koskevat näiden päiväkotien lakisääteiset kelpoisuusehdot täyttäviä erityisavustajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja päiväkodin johtajia. Korotus myönnetään määräajaksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisäksi korotuksen saavat perusopetuksessa kelpoisuusehdot täyttävät erityisluokanopettajat.

Sosiaali- ja terveystoimialalla korotuksia kohdennetaan lastensuojelun laitoshoidon vaativissa ja erityistason yksiköissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa perhearvioinnissa työskenteleville.

Korotukset muissa ammattiryhmissä

Palkankorotuksia kohdennetaan myös muihin ammattiryhmiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan alalla korotukset kohdentuvat nuoriso-ohjaajien (amk) tehtäviin nuorisopalveluissa, jossa aloitettiin palkkojen kehittämistyö jo viime vuoden palkkakehitysohjelmalla.

Lisäksi korotuksia suunnataan palvelukeskuksen palveluvastaaville ja ruokapalveluvastaaville sekä taloushallintopalveluissa palvelukoordinaattoreille, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille.

Myös erilaisiin arkkitehtitehtäviin kohdennetaan korotuksia. Kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksessa, rakennusvalvonnassa ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa korotuksia saavat erilaisissa vaativimmissa arkkitehtitehtävissä tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia kohdistuu arkkitehtitehtäviin tilapalveluissa ja museoissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimialalla korotukset koskevat arkkitehtitehtäviä tilapalveluissa.

Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialalle rahaa, joka käytetään kertakorvauksena sitouttamistarkoituksessa erikseen määriteltäville lääkäriryhmille.

Kulttuuri- ja liikuntaetu vuodeksi

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelmassa kriittisten ammattiryhmien palkankorotusten lisäksi henkilöstö saa käyttöönsä kulttuuri- ja liikuntaedun. Tällä halutaan hyvittää henkilöstölle palkanmaksun ongelmista aiheutunutta mielipahaa.

Edun arvo on 200 euroa ja se on käytettävissä 1. joulukuuta alkaen vuoden 2023 loppuun saakka. Edulla halutaan myös parantaa henkilöstön hyvinvointia ja kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana.

Palkkakehitysohjelma on osa kaupungin vuosittaista talousarvioprosessia
Helsingin kaupungin pidemmän aikavälin palkkakehitysohjelman tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelma lanseerattiin kaupungissa vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen.

Tulevien vuosien osalta kaupunginvaltuusto päättää mahdollisen määrärahan palkkakehitysohjelman toteuttamiseen.

Kuva: Jussi Nahkuri