Siirry suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki kunnostaa lintuvesiä Ruovikosta lentoon -hankkeessa

23.05.2022

Helsingin kaupungilla on käynnistynyt Ruovikosta lentoon -Helmi-hanke, jossa keskitytään lintuvesien ja rantojen elinympäristöjen tilan parantamiseen. Hankkeen aikana tehdään käytännön hoitotoimia, jotka edesauttavat linnustoa ja muuta luonnon monimuotoisuutta. Samalla saadaan arvokasta tietoa järviruo’on talvileikkuusta ja ruokomassan hyödyntämisestä sekä kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä. Hanketta rahoitetaan valtakunnallisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. 

Vesi- ja kosteikkolinnuston tila on valtakunnallisesti
heikentynyt
 

Monet ennen yleiset lintulajit, kuten haapana, punasotka ja suokukko ovat nykyisin uhanalaisia. Yksi keskeinen syy tähän on tärkeiden lintuvesien liiallinen rehevöityminen ja sen aiheuttama umpeenkasvu. Avovesialueiden ja rantaniittyjen umpeutuessa kasvillisuuden rakenne muuttuu, eikä avoimuutta tarvitsevilla lajeilla ole enää tarjolla sopivia elinympäristöjä. Lintuvesien kunnostus- ja hoitotoimilla, kuten niitoilla ja laidunnuksella, elinympäristöjä voidaan kuitenkin parantaa ja ennallistaa. Linnuston ohella hoitotoimet hyödyttävät myös monien uhanalaisten kasvien ja hyönteisten elinmahdollisuuksia. 

Ruovikosta lentoon -hankkeessa tärkeitä lintuvesiä hoidetaan perinteisten järviruo’on kesäniittojen ohella talviaikaisilla niitoilla. Talvileikattu järviruoko on hyvälaatuista ja se sopii hyödynnettäväksi eri tarkoituksiin. Talvileikkuista on olemassa vielä melko vähän kokemusta. Hankkeessa saadaan arvokasta tietoa talvileikkuiden onnistumisesta ja ruokomassan hyödyntämisen käyttökohteista. Järviruokoa testataan lintujen pesimälauttojen rakentamismateriaalina sekä kateaineena vieraskasvilajien torjunnassa. Niittojen lisäksi kunnostetaan kosteikko- ja rantaluontoa. 

Helsingissä kunnostettavat kohteet ovat Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin lintuvedet. Molemmilla alueilla toteutetaan järviruo’on niittoja sekä talvi- että kesäaikaan, ja niille sijoitetaan myös hankkeen työpajoissa rakennettavia pesimälauttoja. Östersundomissa tavoitteena on lisäksi rakentaa lintukosteikko Krapuojan suulle. Kouvolan alueella toimenpiteet sijoittuvat Pyhäjärven Natura-alueelle sekä Kouvolan Maunukselanpuroon. Iitin alueella toimenpiteitä tehdään Urajärven Natura-alueella Mukulanlahdella.

Helsingin kaupunki toimii hankkeen pääpartnerina. Muut hankeosapuolet ovat Kouvolan kaupunki, Jaalan-Palojärven osakaskunta Kouvolasta sekä Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta Iitistä. Monen toimijan yhteistyön ansiosta hankkeessa saadaan lintuvesien hoidon lisäksi edistettyä järviruo’on korjuun ja hyödyntämisen toimintamallia.  

Ruovikosta lentoon -hanke on ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoittama. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi – ja rantaluontoa. Lintuvesien osalta kunnostustoimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti Natura 2000 -verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille, joihin kuuluvat tärkeimmät lintuvesi- ja kosteikkokohteet. Hanke toteutetaan 1.1.2022−31.10.2023.

Helmi-hankkeen logo.

Kuva: William Velmala.