Siirry suoraan sisältöön

Helsingin niityt ovat nyt kaupungin karttapalvelussa

17.01.2022

Helsingin viheralueista jopa 15 prosenttia on niittyjä ja muita avoimia alueita, kuten maisemapeltoja ja erilaisia nurmialueita. Niityillä on elintärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä, sillä ne tarjoavat elinympäristön muun muassa monille pölyttäjähyönteisille ja uhanalaisille kasveille. Niityt ovat myös kulttuuriympäristöjä, jotka kertovat tarinaa kaupungin eri vaiheista ja monipuolistavat Helsingin kaupunkimaisemaa.

Kaupunki on julkaissut tähän asti laajimman selvityksen ja siihen liittyvän paikkatietoaineiston niittyverkostostaan. Selvitys tarjoaa tietoa niittyjen nykytilasta sekä esittelee keinoja, joilla niittyverkostoa suojellaan ja kehitetään.

Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti maankäytön suunnittelun tueksi, mutta tietoja voivat nyt hyödyntää Helsingin karttapalvelussa kaikki kaupunkiluonnosta kiinnostuneet.

Niityt ovat yhteydessä toisiinsa

Niittyihin kuuluu monenlaisia puuttomia alueita kedoista tienpientareisiin, rantaniittyihin, vanhoihin peltoalueisiin ja rakennettuihin uusniittyihin. Niittykohteiden välillä on erilaisia niittymäisistä alueista koostuvia yhteyksiä, joita pitkin niittyjen eliöiden on mahdollista siirtyä alueelta toiselle. Tämän vuoksi puhutaankin niittyverkostosta.

Helsingin niityt ovat keskittyneet suureksi osaksi niin sanottujen vihersormien, eli pohjois-eteläsuuntaisten laajojen viheralueiden, alueelle. Lisäksi esimerkiksi saaristossa on ekologisesti arvokkaita niittykeskittymiä. Kulttuuriympäristöinä arvokkaita kohteita ovat muun muassa perinnebiotoopit, kartanoympäristöt ja monet ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituskohteet, joissa esiintyy arvokasta lajistoa.

Niittyverkoston paikkatietoaineistossa voi tarkastella muun muassa niittyjen sijoittumista, niiden välisiä yhteyksiä sekä niittyverkoston arvokohteita.

Tutustu Helsingin niittyverkostoon kaupungin karttapalvelussa > Aineistot > Niittyverkosto 2021

Tutustu niittyverkostoselvityksen ja kehityssuunnitelman raporttiin kaupunkiympäristön julkaisusarjassa: Perinnekedoista kaupunkiniittyihin –
Helsingin niittyverkoston kehittäminen

Kuvassa: Arabian rantapuiston niityt ovat yksi niittyverkoston arvokohteista. Kuvaaja: Satu Tegel.