Siirry suoraan sisältöön

Helsingin perusopetus saa kiitosta asiakaskyselyssä – huoltajien tyytyväisyys kouluihin ja opetukseen kasvoi

25.04.2022

Tuoreesta kyselystä selviää, että oppilaat ja heidän huoltajansa ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Pienten koululaisten iltapäivätoiminta sai erityisen hyvää palautetta.

Helsingin perusopetusta arvioivat tänä vuonna ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat sekä heidän huoltajansa. Kyselyyn vastasi yli 8700 oppilasta ja lähes 4000 huoltajaa.

Asiakaskyselyn tulokset ovat erittäin hyvät. Huoltajien kokonaistyytyväisyys kouluun ja opetukseen on korkealla tasolla ja noussut edellisestä mittauksesta kaksi vuotta sitten. Oppilaiden tyytyväisyys pysyi samana. Huoltajien kokonaistyytyväisyys oli 6,1 ja oppilaiden 5,7 asteikolla 1–7.

Kysely toteutettiin Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa, erityiskouluissa sekä yksityisissä sopimuskouluissa helmi–maaliskuussa 2022.

Kiitoksia ja onnitteluja työntekijöille

Huoltajien tyytyväisyys ekaluokkalaisten koulun aloitukseen nousi 6,2:een edellisen mittauksen 5,9:stä asteikolla 1–7. Vanhempien antama kouluarvosana iltapäivätoiminnan laadulle ja tyytyväisyydelle nousi myös ja oli nyt 8,5.

– Vaikka meillä oli alkusyksystä haasteita löytää iltapäivätoimintapaikkoja kaikille halukkaille, tulos on erinomainen. Haluaisinkin tässä yhteydessä kiittää ja onnitella sekä omia työntekijöitämme että yhteistyökumppaneitamme hyvästä työstä, sanoo ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö Niclas Rönnholm.

Huoltajien arviot oppilaiden hyvinvoinnista, opiskelusta ja sen tuesta, oppimisympäristöstä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä paranivat.

Huoltajat vastasivat opiskeluun ja sen tukeen liittyvissä kysymyksissä väittämiin, kuten ”lapseni saa koulussa itselleen sopivia haasteita”, ”koulussa käytettävät oppimateriaalit ovat ajanmukaisia ja riittäviä” ja ”lapseni saa koulussa tarvittaessa tukea opiskeluunsa”.

Kodin ja koulun yhteistyötä huoltajat arvioivat esimerkiksi kertomalla, tiedottaako koulu toiminnastaan aktiivisesti tai onko opettajaa helppo lähestyä lapseen liittyvissä asioissa. Hyvinvointikysymyksissä tiedusteltiin esimerkiksi, kohdellaanko lasta koulussa arvostavasti, tuetaanko kaverisuhteita ja puututaanko kiusaamiseen.

– Huoltajien hyvät arviot kertovat siitä, että meillä on kouluissa tehty hienoa ja tuloksellista työtä oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin eteen. Suuri kiitos tästä opettajillemme, jotka tekevät joka päivä upeaa työtä oppilaiden kanssa, perusopetusjohtaja Outi Salo kiittää.

Osallisuuden kehittäminen jatkuu

Oppilaskyselyn kokonaistulos oli 5,5 asteikolla 1–7. Oppilaiden arvio mahdollisuudestaan osallistua oli 4,8. Käytännössä tulos oli likipitäen samalla tasolla kuin vuonna 2020, mikä on koronarajoitusten aikana yllättävää. Oppilaiden osallisuuden kokemuksen vahvistamista jatketaan edelleen kouluissa.

Osallistumiseen liittyvässä osiossa oppilas vastasi väittämiin kuten ”saan olla mukana suunnittelemassa luokan ja koulun yhteisiä tapahtumia”, ”koulussa on minua kiinnostavia kerhoja” tai ”voin joskus valita itse, miten oppitunnilla työskennellään”.

Opiskelu ja sen tuki sai arvosanaksi 5,6, hyvinvointi 5,8, tilat ja kouluympäristö 5,6 ja kokonaistyytyväisyys 5,7. Iltapäivätoiminta sai kuudesta osa-alueesta parhaimman tuloksen, 6,1.

Opiskelu ja sen tuki sekä kokonaistyytyväisyys pysyivät tasoltaan samana kuin edellisessä kyselyssä, ja hyvinvointiin ja oppimisympäristöön liittyvissä arvioissa on lievää laskua.

Yli 2700 avovastausta

Opiskelua ja sen tukea oppilas arvioi pohtimalla, saako hän koulussa apua, jos oppiminen on vaikeaa, tai saako hän koulussa kehuja ja kannustusta. Hyvinvointikysymyksissä kartoitettiin kaverisuhteita, kiusaamiseen puuttumista sekä sitä, onko koulussa aikuista, jolle oppilas voi puhua asioistaan.

Tiloihin ja kouluympäristöön liittyen oppilaat vastasivat esimerkiksi turvallisuuden kokemukseen koulussa sekä siihen, opiskeleeko luokka myös koulurakennuksen ulkopuolella.

Oppilaat vastasivat myös kysymyksiin ”mikä koulussasi on erityisen hyvää” ja ”miten koulustasi voitaisiin tehdä vielä parempi”. Avovastauksia edelliseen kertyi yli 2700 ja jälkimmäiseen yli 2200.

– Erityisesti ilahduttaa vastauksien runsas määrä. Oppilaat ovat hyödyntäneet mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin. Nyt on meidän tehtävämme kuulla heidän äänensä, Rönnholm painottaa.

Huoltajilta vastauksia kuudella kielellä

Huoltajien kyselyyn vastattiin ylivoimaisesti eniten suomeksi, mutta arvioita saatiin myös englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi, arabiaksi ja viroksi. Huoltajista aktiivisimmin vastasivat ekaluokkalaisten vanhemmat.

Valtaosa oppilaista vastasi kyselyyn suomeksi. Ruotsinkielisiä vastauksia kertyi yli 700 ja englanninkielisiä yli 200.

Ekaluokkalaisten kyselyn tukena toimivat ”hymynaamat”, ja ekaluokkalaisilta kysyttiin koulun lisäksi iltapäivätoiminnasta. 5.- ja 8.-luokkalaisten kyselyssä oli yhteensä 23 väittämää, kaksi avokysymystä sekä yksi palautekysymys.

Tuloksia käsitellään kouluissa

Asiakaskyselyn vastausprosentti jäi tänä vuonna alhaisemmaksi kuin viime kierroksella vuonna 2020. Nyt oppilaista vastasi 57 prosenttia ja huoltajista reilu 25 prosenttia, kun ennen koronapandemiaa vastausprosentit olivat 74 ja 37.

Koulut saavat omat koulukohtaiset tuloksensa pian. Koulut käsittelevät omia tuloksiaan rehtorin johdolla ja tiedottavat niistä myös huoltajille.

Asiakaskysely on tärkeä väline Helsingin perusopetuksen kehittämisessä. Tuloksia käydään läpi ensi syksynä yhdessä niin oppilaiden kanssa kouluissa kuin huoltajien kanssa vanhempainilloissa.

– Joka toinen vuosi toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn avulla pystymme seuraamaan koulujen toimintaa ja kehittämään sitä niin kaupunkitasoisesti kuin jokaisen koulun kohdalla erikseen, Salo kertoo.