Siirry suoraan sisältöön

Helsinki jatkaa vastuullista taloudenpitoa kestävän kasvun turvaamiseksi

04.11.2021

Helsingin talousarviota laaditaan Suomen toipuessa globaalista pandemiasta. Suomen bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,5 % ja talouden toipumisen ennustetaan jatkuvan myös ensi vuonna. Talousarvioehdotuksessa Helsingin kestävä kasvu turvataan, investointitaso on ennätyskorkealla ja koronasta toipumiseen panostetaan vastuullisen taloudenpidon keinoin.

Helsinki on hoitanut talouttaan vastuullisesti, minkä ansiosta koronapandemian aikanakin kaupunki on kyennyt panostamaan palveluihin ja investoimaan, eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen ole ollut tarvetta.

Kaupungin tuloslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistoimintamenot vuonna 2022 kasvavat 5,7 prosenttia verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

-Yhteisessä kaupunkistrategiassa sovimme useista kaupunkitalouden kannalta keskeisistä linjauksista. Olemme valinneet jatkaa kaupungin rohkean kasvun tiellä, käynnistämme tuottavuutta parantavia rakenteellisia uudistuksia ja ohjaamme huomattavia resursseja koronapandemiasta toipumiseen, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Helsinki on uudessa Kasvun paikka -kaupunkistrategiassaan määrittänyt selkeät taloudenpidon vastuuperiaatteet. Vastuuperiaate tarkoittaa sitä, että Helsinki määrittelee menojen kasvuvauhdin. Käyttötalousmenojen kasvun perustaso sidotaan kustannustason muutokseen ja väestönkasvuun sekä Helsingin itselleen asettamaan tuottavuustavoitteeseen. Kokonaiskasvuun vaikuttavat lisäksi erityisesti vastuuperiaatteen ulkopuolinen koronapaketti sekä rakenteellisten uudistusten mahdollistama menojen kasvu.

Koronasta toipumiseen oma paketti

Koronapandemiasta toipuminen edellyttää koronan aiheuttaman hyvinvointivelan määrätietoista kuromista. Koronasta toipumiseen varataan kertaluontoisesti yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2022 ja 2023.

Koronapaketti jakautuu toimialojen välillä seuraavasti: 45 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimialalle, 17 miljoonaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä 8 miljoonaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Toipumispaketin varoja tullaan käyttämään koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin.

– Helsingin talous oli kriisin alkaessa aiempien vuosien vastuullisen taloudenpidon ansiosta vahva. Tällä vastuullisuuden linjalla meidän on myös jatkettava. Samalla on tarpeen huomioida, että kaupunkimme on kärsinyt pandemiasta muuhun Suomeen nähden poikkeuksellisen paljon ja hyvinvointivelkaa on valitettavasti syntynyt kaikilla toimialoilla. Tästä johtuen myös jälleenrakentaminen tulee kestämään pitkään ja siihen panostaminen on välttämätöntä, Vartiainen toteaa.

Investointimenot kasvavat ensi vuonna

Kasvava kaupunki edellyttää investointeja. Helsinki jatkaakin voimakkaita investointeja liikenneinfrastruktuuriin, asuntotuotannon mahdollistamiseen sekä palveluverkostoon. Tulevana vuonna Helsingin investoinnit ovat lähes 1,1 miljardia euroa sisältäen liikelaitokset. Tämä ennätyskorkea investointitaso mahdollistaa kaupungin väkiluvun ja talouden kestävän kasvun 2020-luvulla.

Investoinneilla rahoitetaan lukuisia kaupunkilaisten kannalta keskeisiä hankkeita; mahdollistetaan kunnianhimoinen asuntotuotanto, rakennetaan ja korjataan kouluja, sekä panostetaan katuihin, liikenneväyliin ja puistoihin.

Kaupungin eri alueiden tasapuolista kehitystä turvataan panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asuntotuotantoon ja alueiden viihtyisyyteen. Joukkoliikenneinvestoinneissa jatketaan Raide-Jokerin ja Kruunusillat-hankkeiden toteuttamista. Talousarvioehdotuksessa varaudutaan Sörnäisten tunnelin toteuttamiseen.

Suurten investointien vuoksi valtuustokauden aikana kaupungin velka per asukas tulee kasvamaan, mutta kaupungin talous on tähänastisen vahvan talouskasvun ansiosta vahvalla pohjalla, mikä mahdollistaa harkitun riskinoton. Mikäli talouskasvu ja verotulojen kehitys eivät toteudu tavoitellulla tasolla, kaupungilla on valmius korjausliikkeeseen tasapainottaakseen kaupungin rahoitusasemaa.

Henkilöstön palkkakehitysohjelmaa jatketaan

Helsingin kaupungin houkuttelevuutta työnantajana vahvistetaan ja henkilöstön hyvinvointia edistetään strategian mukaisesti. Talousarvioehdotuksessa palkkakehitysohjelmaan ohjataan vuonna 2022 yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Palkkakehitysohjelma mahdollistaa sen, että palkkoja voidaan korottaa joissakin keskeisissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on haasteita saada osaavaa henkilöstöä. Korotustarpeita kartoitetaan laaja-alaisesti.

Lisäksi kaupungin työterveyspalveluista järjestetään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta.

Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan – veroprosentti pysyy ennallaan

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa kunnallisveroprosentti 18,0 pysyy ennallaan.

Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan 2 950 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 prosenttia vuoden 2021 ennustetta enemmän. Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan 520 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 valtionosuuskertymän arvioidaan olevan 365,5 miljoonaa euroa. Valtio on kohdistanut vuoden 2022 talousarviossaan kuntatalouteen koko maan tasolla yhteensä hieman yli 550 miljoonan euron valtionosuusleikkauksen. Valtion rahoitusleikkaus valtionosuuksista on noin 100 euroa per asukas eli Helsingin kaupungille vaikutus vuonna 65 miljoonaa euroa Helsingin valtionosuusrahoitusta vähentävästi.

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 8. joulukuuta

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 8. marraskuuta sekä 15. marraskuuta. Talousarvio tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 24. marraskuuta.

Pormestarikunta esittelee Helsingin kaupungin talousarvioehdotuksen vuodelle 2022

Lisää aiheesta:

Helsingin kaupungin talousarvion verkkosivut

Talousarvioehdotus 2022 (pdf)

Talousarvioehdotuksen 2022 esitys tiedotustilaisuudessa 4.11.

Kuva: Lauri Rotko