Siirry suoraan sisältöön

Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät keskustelivat yhdessä kulttuuriympäristöjen vaalimisesta

30.06.2022

Helsingin kaupungin kulttuuriympäristöohjelmatyöryhmä ja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka järjestivät to 9.6.2022 klo 16–18 Helsingin
kaupungintalon Tapahtumatorilla yhteisen Teemana Helsingin kulttuuriympäristöt
-tilaisuuden, jonka tavoitteena oli kutsua kansalaistoimijat ja kaupungin
edustajat yhteisen pöydän ääreen verkostoitumaan, innostumaan ja kehittämään
kulttuuriympäristöihin liittyviä toimintatapoja. Tilaisuus onnistui
erinomaisesti ja keräsi paikalle yhdistysten edustajia ja vapaita kansalaistoimijoita
sekä joukon kaupungin työntekijöitä eri puolilta kaupunkiorganisaatiota.

Helsingin kaupunki on valmistelemassa kulttuuriympäristöohjelmaa. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyttä, ajallisesti kerroksellista rakennetun ympäristön, maiseman ja muinaisjäännösten muodostamaa kokonaisuutta. Luonto on myös tärkeä osa kulttuuriympäristöä ja kulttuuriympäristö on osa luontoa. Kulttuuriympäristöohjelma on puolestaan Helsingin kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan yhteinen linjaus kulttuuriympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä Helsingissä. Ohjelmatyö alkoi 2021 ja se valmistuu tämän vuoden päättyessä.  Kesäkuun Teemana
Helsingin kulttuuriympäristöt
-tilaisuus on osa ohjelman valmistelua.

Kesäkuun teematilaisuus jakaantui kahteen osaan: alustuksiin, joissa perehdyttiin aiheeseen sekä työpajaosuuteen. Tilaisuuden avasi Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki, ja tämän jälkeen projektipäällikkö Sari Saresto kertoi meneillään olevasta kulttuuriympäristöohjelmatyöstä. Myös kaupunkilaisten ääntä kuultiin tilaisuuden alkupuolella, kun Helka ry:n kyselyn tuloksia esiteltiin. Helka ry laati kesällä 2021 Helsingin kaupunginosien kulttuuriympäristöjä kartoittavan kyselyn. Kysymykset laadittiin yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa ja se tehtiin Helsingin kulttuuriympäristöohjelman tueksi. Kyselyn tulokset on koottu ”Helsinkiä kaikille aisteille” -julkaisuun, johon voi tutustua Helka ry:n sivuilla. Alustuksissa kuultiin myös, kuinka Merihaan kehittämisessä hyödynnettiin etnografista menetelmää asukkaiden kuulemisessa.

Voit katsoa tilaisuuden alustukset Helsinki-kanavalla nähtävästä tallenteesta:

Tilaisuuden työpajaosiossa osallistujat jakaantuivat viiteen pienryhmään, joissa keskusteltiin, kuinka ja miten kaupunkilaiset voivat toimia kulttuuriympäristöjen vaalijoina tai hoitajina tai toisaalta järjestää omaa toimintaansa kulttuuriympäristöjen piirissä. Teemat olivat 1) reitit ja tarinankerronta, 2) viherympäristöt, 3) rakennusten uusiokäyttö, 4) kaupunkikulttuuri ja luovat käytännöt sekä 5) Adoptoi monumentti – toiminta.

Lähes kaikissa ryhmissä koettiin kaupungin viestintä aiheen (Helsingin kulttuuriympäristöt) ympärillä liian suppeaksi tai riittämättömäksi. Asukas- ja toimijanäkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat mm. mistä kaupunkilainen tai toimija löytää tietoa, keneen olla yhteydessä, mitkä ovat keskeiset toimijat tai miten prosessit kulloisenkin aiheen ympärillä etenevät. Myös vuorovaikutuksen ja dialogin lisäämistä eri toimijoiden kesken toivottiin useissa ryhmissä.

Työpajojen keskustelujen kirjauksista on koostettu keskustelumuistio, ja tätä on täydennetty kysymyksillä, joita keskustelun perusteella ohjelmatyöryhmän tulisi vielä pohtia. Kooste keskusteluista löytyy tämän uutisen lopusta ladattavana tiedostonaan.

Ensinnäkin olemme
superkiitollisia kaikille osallistujille, jotka antoivat kesäisen illan asian
hyväksi ja tuottivat työryhmälle arvokkaita ja moninaisia näkökulmia ja ideoita
kulttuuriympäristöjen vaalimiseen, hoitamiseen sekä ylipäänsä
kulttuuriympäristöjen parissa toimimiseen! Tilaisuuden antia ja konkreettisia toiveita kaupungin suuntaan
käsitellään ohjelmatyön työ- ja ohjausryhmässä. Mietimme, antavatko tähän
mennessä kootut toimenpide-ehdotukset tarpeeksi työvälineitä keskustelutilaisuudessa
nousseisiin kysymyksiin ja näkökulmiin. Tarpeen mukaan täydennämme
toimenpide-ehdotuksia näiltä osin”
, kertoo kulttuuriympäristöohjelman projektipäällikkö Sari Saresto.

 

Lisätiedot

Sari Saresto
projektipäällikkö

Helsingin kaupunginmuseo
sari.saresto@hel.fi

 

Liitteet

Teemana Helsingin kulttuuriympäristöt: Kooste pienryhmien keskusteluista 9.6.2022

Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry Helka: Helsinkiä kaikille aisteille

Kenno
Anthropological Consulting/ Miltton Oy: Etnografinen tutkimus Merihaan alueen
erityispiirteistä ja tulevaisuudesta.

 

Kuva: Julia Kivelä/Helsinki Partners