Siirry suoraan sisältöön

Kuutoskaupungit yhdistävät voimansa kestävän kehityksen johtamisen kehittämisessä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia – eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa – ovat yhdistäneet voimansa taklatakseen yhden aikamme suurista haasteista: Kuinka edistää ja johtaa kestävän kehityksen tavoitteita kaupungeissa?

12.04.2022

Kuutoskaupunkien SDG-verkostohanke pyrkii edistämään kestävyysmurroksen vaatimaa ajattelumurrosta ja valtavirtaistamaan kestävän kehityksen tavoitteita yhteiskehittämisen keinoin. Termi SDG on lyhenne englanninkielisestä englanniksi Sustainable Development Goals, joka tarkoittaa suomeksi kestävän kehityksen tavoitteita.

YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda 2030 -ohjelman viitoittama kestävän kehityksen työ on kuutoskaupungeissa jo pitkällä. Kaupungit ovat kansallisesti ja kansainvälisestikin edelläkävijöitä, mutta kestävän kehityksen sanoittaminen, valtavirtaistaminen ja näkyväksi tekeminen vaativat vielä tekemistä.

Ei riitä, että kuutoskaupungeilla on tarvittava tieto kestävän kehityksen edistämisestä, tarvitaan myös tiedon soveltamista ja paikallista hyödyntämistä.

Tähän tarpeeseen SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkosto pyrkii vastaamaan. Verkoston tarkoituksena on tukea kuutoskaupunkien päättäjiä, henkilöstöä ja sidosryhmiä sekä Agenda2030 -tavoitteiden paikallisessa toimeenpanossa jakestävyysmurroksen edellyttämän ajattelu- ja toimintakulttuurimuutoksen aikaansaamisessa.

Verkoston myötävaikutuksella pyritään yhteiskehittämään kestävyyden johtamisen systeemisiä johtamismalleja ja konkreettisten johtamisen työkaluja.

Tulossa työkalu

Ensimmäinen yhteiskehitettävä ja kuutoskaupungeissa pilotoitava työkalu on SDG-analyysiprosessi tai SDG Sensemaking Tool.

Kyseessä on ajattelua ohjaava ja keskusteva prosessi, jonka kautta päättäjät ja eri toimialojen työntekijät pohtivat, miten heidän työnsä linkittyy Agenda 2030 -tavoitteisiin, miten niitä voi omalla työllä edistää ja miten niiden edistymistä voi seurata. SDG-analyysiprosessilla tavoitellaan sitä, että päättäjät ja kuntatyöntekijät todella ottavat haltuun Agenda 2030:n ja ymmärtävät poikkihallinnollisen kestävyysmurroksen asettamat vaatimukset tulevaisuuden johtamiselle.

Ekosysteemikoulun avulla yhteiskehitystä

SDG-verkosto osallistuu keväällä 2022 Kuntaliiton, Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman ja Motivan kanssa Ekosysteemikouluun. Ekosysteemikoulussa vastataan kysymykseen mitä kestävän kehityksen edistäminen on kaupunkien, kuntien ja eri organisaatioiden muodostamassa ekosysteemissä ja miten eri toimijat voivat tukea ja täydentää toisiansa. Ekosysteemikoulun tavoitteena on ilmiölähtöisesti kehittää asioista yli organisaatiorajojen ilmiölähtöinen yhteiskehittäminen yli organisaatiorajojen. Ekosysteemikoulu on osa TYÖ 2.0 LAB -toimintaa.

Konkreettisten työkalujen ja toimintamallien luomisen lisäksi verkoston tarkoituksena on edistää SDG-työhön liittyvää kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä ja yhteiskehittämistä. Kuutoskaupungit ovat mukana Eurocitiesin vuosikonferenssissa Espoossa 8.–10.6.2022 ja World Urban Forumilla 26.–30.6.2022.

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa -verkosto aloitti toimintansa työ- ja elinkeinoministeriön sekä Uudenmaan liiton rahoittamana ja Kuntaliiton koordinoimana hankkeena marraskuussa 2021. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Kuutoskaupunkien pilotoimat ja yhteiskehittämät SDG-työkalut tulevat tulevaisuudessa koko kuntakentän saataville ja hyödynnettäväksi.