Siirry suoraan sisältöön

Mätare

Vi har här samlat alla de över 60 mätare för hållbar utveckling med vilka vi följer upp uppnåendet av målen i Helsingfors. I mätarna framgår deras källor och utvecklingstrenden under den senaste tiden.

SDG 1: Ingen fattigdom

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Andel av hushållen som får bostadsbidrag (%) FPA % 19,4 19,4 20,9 20,1  
Andel barn som bor i hushåll med låg inkomst (%) Statistikcentralen, totalstatistik över inkomstfördelningen % 12,4 12,7 10.8 12,6  
Andel personer med låg inkomst (%) Statistikcentralen, totalstatistik över inkomstfördelningen % 11,7 12,0 11,5 12,4  
Andel (%) personer i åldern 25–64 år som får långvarigt utkomststöd FPA % 4,0 3,4 3,5 3,5  
Antalet långtidsbostadslösa ARA 602 601 518 450  
Hushållens skuldbelopp Statistikcentralen 54597 57461 61229 64838  

SDG 3: God hälsa och välbefinnande

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Kroppsmasseindex – Andel överviktiga (%) barn (8:e och 9:e klassare) THL/FinSote % 13,2 13,8  
Kroppsmasseindex – Andel överviktiga (%), minst 20 år fyllda THL/FinSote % 15,7 17,4  
Förväntad livslängd Statistikcentralen År 81,6 81,9 81,6 81,6  
Upplevd livskvalitet – Andel personer med genomsnittligt god livskvalitet (%) THL/FinSote % 61 59  
Upplevd hälsa – Andel personer med medelgod eller sämre hälsa (%) THL/FinSote % 30 30  
Måttlig eller svår ångest (8:e och 9:e klassare) THL/Skolhälsoundersökning (barn) % 14 22  
Sjuklighetsindex FPA Index, hela Finland = 100 88 87  
Andel ensamma – högstadieelever THL/Skolhälsoundersökning (barn) % 12 17,5  
Andel barn och ungdomar med hobby (%) (8:e och 9:e klassare) THL/Skolhälsoundersökning % 96 96  
Oroväckande bruk av rusmedel eller tobaks- och nikotinprodukter eller penningspelande (8:e och 9:e klassare), berusade minst 1–2 gånger i månaden THL/Skolhälsoundersökning % 3,5 2,2  
Andel personer som motioner enligt rekommendationerna om hälsomotion (%) THL/FinSote % 43,5 38,0  
Andel invånare som exponeras för buller från vägtrafik (över 55 dB LAeq7–22) Helsingfors stad % 39  

SDG 4: God utbildning för alla

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Andel personer med högre högskoleexamen (%) Statistikcentralen % 26,3 26,9 27,7 28,1  
Andel som avbrutit studier på andra stadiet (%) – avbröt yrkesstudierna och fortsatte inte i någon annan utbildning Statistikcentralen % 9,2 9,7 14,7  
Andel elever som valt närskolan (%) – årskurs 1, finskspråkig grundläggande utbildning Helsingfors stad, fostrans- och utbildningssektorn % 93 90 92 85  
Andel barn i småbarnspedagogiken (%) Helsingfors stad, fostrans- och utbildningssektorn % 76,8 79,2 80,4 81,6  
Andel personer med främmande språk som gått gymnasiet (%) Statistikcentralen % 11,9 13,4 14,1 14,9  
Andel personer som endast fullgjort grundskolan (%) Statistikcentralen % 16,4 16,3 16,2 16,4  
Mobbade i skolan minst en gång i veckan (%, 8:e och 9:e klassare) THL/Skolhälsoundersökning % 5,2 5,4  
Andelen 16-åringar som fullgjort läroplikten i sin åldersklass (%) Vipunen – utbildningsförvaltningens statistiktjänst % 97,4 98,2  

SDG 5: Jämställdhet

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Skillnader mellan könen i arbetslöshet Statistikcentralen Arbetslöshet bland män vs arbetslöshet bland kvinnor, procentuell skillnad 1,3 1,3 1,2 1,3  
Löneskillnader mellan könen Statistikcentralen % (genomsnittsinkomst för kvinnor vs medelinkomst för män) 83,9 84,1 84,2 84,3  
Skillnader i upplevd livskvalitet mellan könen THL/FinSote Indexskillnad 1,09 1,05  
Andel personer med högre högskoleexamen, skillnad mellan könen (fler kvinnor) Statistikcentralen Index, år 2018 = 100 100 101 102 103  
Andel kvinnor i stadens ledningsuppgifter: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadens ledningsgrupper Helsingfors stad %, andel kvinnor 49,4 54,5  

SDG 6: Rent vatten och sanitet

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Reningsprocent för avloppsvatten – kväve HRM % 91 90 91 91  
Reningsprocent för avloppsvatten – fosfor HRM % 97 97 97 97  
Badvattnets kvalitet HRM, THL Kvalitetsklassificering, dålig till utmärkt Utmärkt Bra Bra Bra Bra  

 

SDG 7: Hållbar energi för alla

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Andelen förnybar energi i energiproduktionen (%) Helsingfors stad % 12 12 14 16 21  
Energiförbrukning per capita (kWh) HRM kWh 21706 21471 20827 21179  

 

SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Arbetslöshet bland ungdomar Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik % 6,7 6,6 13,5 9,1 8,1  
Långtidsarbetslöshet Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik Antal 10613 10488 15348 19597 15392  
Sysselsättningsgrad Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning % 74,0 74,7 73,4 74,1  
Arbetslöshetsgrad Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik % 9,3 9,2 14,6 11,2 10,4  

SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend 2017–2022
Antal nya företag eller startupföretag (preciseras) Statistikcentralen Antal 6792 7567 7698 7853 5758  
Företagens vilja att rekommendera Helsingfors som läge (antal rekommenderare) Helsingfors stad, ELO, undersökning genom intervjuer med företag % 16 9  

SDG 10: Minskad ojämlikhet

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Gini-koefficient (nyckeltal som beskriver relativa inkomstskillnader) Statistikcentralen, totalstatistik över inkomstfördelningen Skala
0 – 100
34,2 33,5 33,9 36,2  
NEET-andel (Not in Employment, Education or Training, person som inte arbetar, studerar eller gör praktik), 20 – 24-åringar Statistikcentralen % 5,5 5,6 6,0  
Regional differentiering, utbildningsbakgrund Statistikcentralen och Helsingfors stad % 35,7 34,7 35,3 34,9  
Regional differentiering, etnisk bakgrund Statistikcentralen och Helsingfors stad % 28,4 28,6 29,0 29,2  

 

 

SDG 11: Hållbara städer och samhällen

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Årligt medelvärde för små partiklar (PM2.5) på mätstationen i Berghäll HRM µg/m3 6,6 5,5 5,0 5,8 5,1  
Årligt medelvärde för inandningsbara partiklar (PM10) på mätstationen i Berghäll HRM µg/m3 12,0 11,0 9,0 10,0 9,0  
Delaktighetsindex Huvudstadsregionen, välfärdsenkät 2021 74,8  
Andel hållbara färdmedel Helsingfors stad, stadsmiljösektorn (Mobilitetsvanor) % 79,5 77,6 79,7 77,9 79,0  
Antal trafikolyckor per 100 000 invånare Helsingfors stad, trafikolycksregistret per 100 000 invånare 0,56 0,53 0,45 0,42  
Belåtenhet med Helsingfors som cykelstad Helsingfors stad Kvalitetsklassificering, Otillfredsställd – nöjd (1 – 4) Tämligen nöjd Tämligen nöjd Tämligen nöjd  

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Hushållsavfallets återvinningsgrad HRM % 44,68 46,4 45,36 46,7  
Det kommunala avfallets återvinningsgrad HRM % 50,49 51,98 49,52 52,9  

SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Växthusgasutsläpp HRM t CO2-ekv. 2567 2597 2345 2345  
CO2-utsläpp per invånare HRM t CO2-ekv. 4,0 4,0 3,6 3,6  

 

 

SDG 14: Hav och marina resurser

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Ytvattnens ekologiska status 2019 SYKE Nöjaktig/försvarlig  
Kvävebelastningen från Viksbacka reningsverk till havet HRM t/år 15 20 21 18  
Fosforbelastningen från Viksbacka reningsverk till havet HRM t/år 454 530 478 470  

SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Areal eller relativ andel av markarealen på skogsmark och trädbevuxen
mark
Luke, rikstäckande skogsinventering % 32,47  
Antal naturskyddsområden och deras andel av arealen (%) Helsingfors stad % 2,2 2,2 3,2 3,8 4,0  

SDG 16: Frediliga och inkluderande samhällen

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Upplevd trygghet Helsingfors stad, trygghetsundersökning % 79,8 75,6  
Valdeltagandeprocent i kommunalvalet Statistikcentralen % 57,4(2012) 61,8(2017) 61,7  
Antal ungdomar som uppvisar symtom genom att begå brott (per 10 000 ungdomar), 15–17-åringar Helsingforspolisen antal, per 10 000 ungdomar 424 476 528  
Brott mot liv och hälsa Statistikcentralen, Brott och tvångsmedel Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal) 5944 5793 6019 6067  
Våld mot kvinnor Statistikcentralen Offer (antal) 2310 2249 2321 2574  
Våld i nära relationer Statistikcentralen Offer (antal) 1183 1016 1194 1030  

SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap

 

Mätare Källa Enhet 2018 2019 2020 2021 2022 Utvecklingstrend
2017–2022
Beloppet av utdelade organisationsunderstöd Helsingfors stad 37 399 200 42 300 200 44 579 200 48 900 200