Siirry suoraan sisältöön

Rekommendationer

Utifrån utvärderingen av hållbar utveckling har stadens experter lyft fram observationer och åtgärder genom vilka målen för hållbar utveckling kan förverkligas i Helsingfors. Det finns till exempel en del att utveckla i samordningen av motstridiga mål, och åtgärderna för koldioxidneutralitet behöver utökas.

Rekommendationer som tagits fram utifrån rapportens resultat:

 1. Helsingfors stad bör ställa upp mer långsiktiga hållbarhetsmål, uppföljningsmätare och målvärden för hållbarhetsmätare som överskrider fullmäktigeperioden.
 2. Förståelse för hållbarhetsfrågor och ledning genom information och vetenskap bör utvecklas på alla nivåer, från den strategiska ledningen till produktionen av olika tjänster, till exempel genom att använda verktyg för hållbarhetsledning i de sex största städerna.
 3. Sambandet mellan målen för hållbar utveckling bör identifieras bättre och de viktigaste strategiska åtgärderna hittas så att de kan genomföras effektivare som en del av de centralaste processerna, såsom planeringen av ekonomin och verksamheten samt markanvändningen och byggandet.
 4. Vi bör gå mer på djupet med sinsemellan motstridiga mål, identifiera olika konsekvenser och samordna målen på ett transparent sätt, till exempel i fråga om till stadens tillväxt och samordningen av naturvärdena.
 5. Ett effektivt verkställande av hållbarhetsmålen och en aktiv uppföljning av hur det lyckas bör stärkas och långsiktigheten ökas. Vi bör också fästa vikt vid åtgärdernas och mätarnas effektivitet på en mer operativ nivå.
 6. Helsingfors stad bör satsa ännu mer på att främja ekologisk hållbarhet och bekämpa klimatförändringen samt fästa vikt vid de globala effekterna. De ekologiska effekterna och ramvillkoren bör tas med i bedömningen av verksamheten och i beslutsfattandet.
 7. Den ekologiska hållbarhetens många program som helhet bör samordnas tydligare, till exempel genom en uppdatering av miljöpolicyn och en effektivisering av miljöledningen.
 8. En hållbar ekonomi bör främjas på lång sikt genom att man bedömer livscykelkostnaderna, satsar på cirkulär ekonomi och delningsekonomi samt på förebyggande tjänster.
 9. Vi bör satsa på närnaturen och trivseln i stadsrummet, och deras mångsidiga effekter på befolkningens hälsa, välbefinnande, stadens attraktionskraft och naturens mångfald bör identifieras och värdesättas bättre.
 10. En tydligare integrering av jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet i kärnfunktionerna, såsom olika nivåer av planering av ekonomin och verksamheten samt en bedömning av konsekvenserna av beslut, skulle vara viktigt.
 11. Samarbetet och medverkan med invånarna, företagen, aktörerna inom forskningen och tredje sektorn bör vidareutvecklas och dess effektivitet förbättras för att lösa hållbarhetsfrågorna.