Siirry suoraan sisältöön

Jämställdhet och jämlikhet

I stadsstrategin har Helsingfors förbundit sig till att främja jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter i all sin verksamhet.
SDG 5: Jämställdhet
SDG 10: minskad ojämlighet
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I stadens jämställdhets- och jämlikhetsarbete strävar vi efter att stärka människorättsgrunden i synnerhet ur perspektivet icke-diskriminering. Jämställdhetsperspektivet i fråga om könen borde synas genomgående i all stadens verksamhet.

Stadsstyrelsen godkände i februari 2022 en jämställdhets- och likabehandlingsplan för stadens tjänster för perioden 2022–2025. Syftet med planen är att förebygga diskriminering och främja jämlikhet och jämställdhet i stadens tjänster och verksamhet och på så sätt stärka tillgodoseendet av de mångahanda invånarnas rättigheter i vardagen. De fyra vägledande principerna i planen är intersektionalitet, normmedvetenhet, delaktighet och tillgänglighet. Planen inkluderar sammanlagt nästan 100 åtgärder, av vilka tre är på stadsnivå och de övriga är specifika för stadskansliet, sektorerna eller affärsverken. Genomförandet av åtgärderna följs upp regelbundet.  

På stadsnivå har främjandet av jämlikhet och jämställdhet mellan könen i tjänsterna fått stöd bland annat genom aktiv kommunikation, nya material såsom en handbok för normmedveten kommunikation, en handbok för att utarbeta principer för ett tryggare rum och en anvisning för beslutsberedare om förhandsbedömning av köns- och jämlikhetseffekter samt genom utbildningar och evenemang. Staden har varit en av Helsingfors Prides främsta samarbetspartner 2020–2022 och kommer även att vara detta 2023. Sommaren 2021 fungerade stadshuset som Pride House, det vill säga huvudevenemangsplatsen för Helsinki Pride.

Sektorerna har som serviceproducenter en central roll när det gäller att tillgodose jämställdhet och jämlikhet i stadens tjänster. Inom stadsmiljösektorn och social- och hälsovårdssektorn har en separat grupp inrättats för samordningen av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor för att stärka det interna informationsutbytet inom detta tema. Som ett samarbete mellan stadskansliet och stadsmiljösektorn genomfördes 2021 ett delprojekt inom EU-projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality) som koordinerades av justitieministeriet och där man utarbetade ett verktyg för att beakta jämlikhet och jämställdhet i stadsplaneringen.

Personalperspektiv på jämställdhet och jämlikhet

Helsingfors är Finlands största arbetsgivare med cirka 39 000 anställda. Staden har arbetat långsiktigt för att främja personalens välfärd och jämställdhet. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för personalen 2022–2025 styr det personalpolitiska arbetet för att främja ett jämställt och jämlikt arbetsliv.

Åtgärderna i jämställdhets- och likabehandlingsplanen främjar bland annat sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning och partiell arbetsförmåga, riktat stöd sommarjobb för unga i åldern 16–29 år som behöver sysselsättning samt tillgängliga praktikmöjligheter. För stadens personal ordnades informationsinslag och utbildningar om personalens jämställdhets- och jämlikhetasplan, dess tyngdpunkter och åtgärder. Helsingfors stad understöder ett anonymt rekryteringssätt och har testat positiv särbehandling i rekryteringen. Utgångspunkten får mångformig rekrytering är ett jämställt och jämlikt bemötande av de sökande samt främjande av personalens mångfald. För ledningen och cheferna ordnades utbildningar och workshoppar om tillgänglig rekrytering samt positiv särbehandling. Mångfaldsklausulen som används i platsannonser preciserades. Syftet med klausulen är att de sökande med så mångsidig bakgrund som möjligt ska uppmuntras att söka arbete hos staden.

Staden har lanserat Principer för ett tryggare rum och arbetsgemenskaperna använder virtuella gruppdiskussioner om jämställdhet och jämlikhet samt mångsidig rekrytering. I början av juni 2022 ordnades evenemanget We Walk With Pride för stadens personal, där personalen kunde få en stämning av Pride. Personalen hade möjlighet att delta i utbildningar om regnbågsvokabulär och regnbågssensitiva kundmöten, i paneldiskussioner om hur jämställdhet och jämlikhet tillgodoses i arbetslivet samt i beaktande av regnbågsmångfald i stadens arbetsgemenskaper. För personalen ordnades också ett diskussionsmöte där experter och ledningen diskuterade vikten av en mångformig arbetsgemenskap.

Framgångar:

  • Planer för jämställdhet och likabehandling på stadsnivå 2022–2025.
  • Främjandet av jämlikhet och jämställdhet mellan könen har stärkts på koncernnivå bland annat i affärsverken.
  • Stärkande av samordningen av de romska frågorna på stadsnivå.
  • Framlyftande av minoriteters interna minoriteter i teman som rör offentliga tillställningar; rasifierade regnbågspersoner 2021, äldre regnbågspersoner och regnbågspersoner med funktionsnedsättning 2022.
  • Staden fick priset Ylpeys muuttaa maailmaa (Stolthet förändrar världen) av Helsingfors Pride för ett bra arbete för ett jämlikt och jämställt bemötande av sexuella minoriteter och könsminoriteter 2021.
  • Stärkande av jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven mellan könen som en del av arbetet för hållbar utveckling.

Utvecklingsobjekt: 

  • Bristen på mätare för att bekräfta jämlikheten och jämställdheten mellan könen samt bristen på tydliga mätare för att bedöma jämställdhets- och jämlikhetsarbetets effektivitet.
  • Förankrande av material som producerats i projekt och det grundläggande arbetet i en systematisk och kontinuerlig användning inom hela stadsorganisationen.
  • Sänkning av tröskeln för anmälan om diskriminering och trakasserier och utveckling ett enhetligt sätt att behandla och följa upp anmälningar.

Program:

Helsingfors stads jämställdhets- och likabehandlingsplan för tjänster 2022–2025  PDF