Siirry suoraan sisältöön

Teknologian käyttö varhaiskasvatuksessa kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan uutta

22.06.2021

Teknologian käyttö varhaiskasvatuksessa kehittää lasten taitoja ja innostaa henkilöstöä oppimaan uutta. Tämä havaittiin minidigi-hankkeessa, jossa kahden viime vuoden aikana Helsingin 11 varhaiskasvatusyksikköä kokeili ja kehitti uudenlaisia pedagogista teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja.

Minidigi –hankkeen tavoitteena on ollut varhaiskasvatuksen taide- luonto- ja liikuntapedagogiikan ja pedagogisten oppimisympäristöjen monipuolistaminen teknologiaa ja digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Ajattelun ja oppimisen monipuolistumista

Hanke on edistänyt lasten laaja-alaisten taitojen, erityisesti ajattelun ja oppimisen monipuolistumista. Lapsilla on luontainen kiinnostus teknologiaan, koska se heidän ympäristössään ollut läsnä aina.

Teknologialla huomattiin olevan myös rauhoittavia ja keskittymistä lisääviä vaikutuksia. Suomea toisena kielenään puhuvat lapset motivoituvat robottien avulla opeteltavasta aiheesta ihan eri tavalla, kun esimerkiksi metsän eläimiä opeteltiinkin surisevan ja valoja vilkkuvan Blue-Bot
robotin
avustuksella.

Erilaiset valoelementit ja moniaistilliset kokemukset lapsen hyvinvointia tukevina tekijöinä nousivat myös näkyvästi esiin Minidigi -hankkeen kehittämistoiminnassa.

Innostavia toimintatapoja myös alle 3-vuotiaille

Lasten kertoman mukaan päiväkotipäivässä lepohetki nousee usein esiin ei niin mieluisana osana päivää. Valokivien avulla huomattiin, että lepohetki muuttuikin kokemuksena positiivisemmaksi lasten ajatuksissa. Lapset odottavat innoissaan valokiviä lepohetkellä ja sitä, että saavat seurata niiden värien vaihtumista hämärässä tilassa.

Eräässä päiväkodissa oltiin heittäydytty mindfulnessin tunnelmiin, kun valopöytä toimi tunnelmanluojana ja lasten kanssa pidettiin joogahetkiä. Valopöytä toi uudenlaisen näkökulman myös taidepedagogiikkaan ja sitä on käytetty esimerkiksi hiekkapiirroksissa, marmorointimaalauksessa ja tutkimisessa.

Minidigi –hankkeessa löydettiin lapsia innostavia toimintatapoja myös alle 3-vuotiaidenkin ryhmissä. Äänen tuottaminen, videokuvaaminen ja soitinsovellus Nuottiniitty saivat osakseen suurta suosiota pienimpien oppijoiden keskuudessa.

Käytäntöjä luotiin vahvuuksista käsin

”Minidigi –hankkeessa lähdettiin luomaan uudenlaisia, tavoitteiden mukaisia käytäntöjä varhaiskasvatusyksikköjen omista vahvuuksista käsin. Säännölliset verkostotapaamiset, monipuoliset koulutukset sekä selkeä aikataulutus ja henkilöstön innostuneisuus mahdollistivat hedelmällisen yhteistyön Minidigi-verkoston kesken”, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Nina Auvinen.

Auvinen painottaa varhaiskasvatusyksiköiden välisen yhteistyön ja projektihenkilöiltä saadun avun ja tuen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.  

”Meillä on Helsingin varhaiskasvatuksessa valtavasti potentiaalia ja pienelläkin panostuksella, kuten tällaisella kehittämishankkeella, on merkittävää vaikuttavuutta, koko varhaiskasvatusta ja STEAM @ Stadi oppimispolun jatkumoa ajatellen.”

”Kehittämiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen tarvitaan rohkeutta, kykyä ajatella laatikon ulkopuolelta ja katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Vanhoista ajattelumalleista teknologian suhteen on hyvä luopua, jotta saadaan jotain uutta ja lasten oppimista rikastuttavaa aikaiseksi. Ja tässä me Minidigi –hankkeessa onnistuimme”, Nina Auvinen iloitsee.

Digitaalisia taitoja tarvitaan pedagogisessa työssä

Henkilöstön teknologiaosaaminen ja digitaaliset taidot lisääntyivät ja kehittyivät hankkeen aikana. Tärkeänä oivalluksena opettajat pitivät sitä, kuinka oma ajatusmalli teknologiasta ja digistä muuttui hankkeen aikana. Digitaaliset oppimateriaalit ja alustat sekä sovellukset on koettu mielenkiintoisina ja lapsia innostavana lisänä oppimisessa. Opettajat kokivat, että digitaalisten taitojen kehittyminen tuki myös pedagogista dokumentointia ja ryhmäportfolion toteuttamista.

Pelillisyys ja tarinat sekä yhteisöllinen toiminta toteutuivat, kun lasten kanssa luotiin pelejä Seppo.io virtuaaliselle oppimisalustalle, tai heittäydyttiin tutkijoiksi tiedekasvatuksen mielikuvitusmaassa, Supralaaksossa.

Kide Science –tiedekasvatuksen digitaalinen oppimateriaali on hankkeen myötä otettu käyttöön Helsingin varhaiskasvatuksessa. Kide Science on varhaiskasvatuksen henkilöstön käytössä vuoden 2021 loppuun saakka ja sen saa käyttöönsä ilmoittautumalla koulutuskalenterin kautta, Kide Science – leikillistä tiedekasvatusta lapsille! Digitaalinen oppimateriaali.

Teamsin käyttö on tullut tutuksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle viimeisen puolentoista vuoden aikana, ja etäyhteyksin pidetyt verkostotapaamiset koettiin hankkeessakin toimiviksi.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä liikuntapalveluiden, Kide Sciencen sekä Seppo.io:n kanssa. Lisäksi mukana kehittämiswebinaareissa oli varhaiskasvatuksen asiantuntijaopettajia STEAM-tiimistä, sekä muita varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.

Teknologia on ennen kaikkea väline

”Teknologia on ennen kaikkea väline, joka mahdollistaa uudenlaisia ja innovatiivisia tapoja oppia ja toimia varhaiskasvatuksessa nyt ja tulevaisuudessa. Kun on rohkeutta uuden luomiseen, niin huomaa, kuinka paljon teknologia tuo lisäarvoa oppimisenympäristöihin ja oman osaamisen kehittämiseen”, Nina Auvinen rohkaisee teknologian käyttöön avarakatseisesti ja yhdessä lasten kanssa kokeillen.

Hanke on osa Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen –avustusta (05/2019-07/2021). Minidigi –– teknologia oppimisympäristöjen rikastajana –hankkeen kehittämistoiminta on osa Helsingin varhaiskasvatuksen monialaista tiede-taide-teknologiapedagogiikan mukaista STEAM @ Stadi oppimispolkua.

Hyvät käytännöt jakoon

Uudet toimintamallit ja kokeilut ovat löydettävissä Helsingin
Kasvatus ja koulutus YouTube
–kanavalta, otsikolla Minidigi-toimintamallit. Lisäksi Minidigi –hankkeen päätöstilaisuus, Minidigi, teknologia oppimisympäristöjen rikastajana, on katsottavissa Oppiva Skidi podcast
livelähetyksen tallenteena.

Helsingin varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvasta Oppiva
Skidi –podcastista
löytyy paljon hankkeen kannalta olennaista sisältöä. Oppiva Skidi -podcastia pääset kuuntelemaan Helsinki-kanavan (helsinkikanava.fi) sivustolta.

Oppiva Skidi podcast

Helsingin kasvatus ja koulutus Youtube
Minidigi –hankkeen päätöstapahtuma
Minidigi –teknologia oppimisympäristöjen rikastajana LivePodcast

Opettajien toimintamallit
Minidigi –toimintamalli –valokivet aistien stimuloijana
Minidigi –toimintamalli – Äänien tuottaminen ja tutkiminen alle 3-vuotiaiden kanssa
Minidigi –toimintamalli – Blue Bot robotti ja käsitteiden, sekä ohjelmoinnin harjoittelu
Minidigi –toimintamalli – Blue Bot robotti ja ilmaisun monet muodot
Minidigi –toimintamalli – Valopöytä ja aistiharjoitukset
Minidigi –toimintamalli – Mikroskooppi, tutkin ja toimin ympäristössäni