Siirry suoraan sisältöön

Uudet suunnitelmat vievät kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Helsinkiä

18.03.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun lopussa Helsingin kaupungin henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vuosille 2022─2025. Suunnitelmat toimivat tärkeänä raamina sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle kaupungin työyhteisöissä ja palveluissa.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta eli lyhyemmin tasa-arvolaki (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat kaupunkia tavoitteelliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun sekä työnantajana että viranomaisena. Helsinki on lisäksi kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Syrjinnän ehkäiseminen ja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tukevat kaupungin sosiaalisesti kestävää kehitystä.

– Kaikille työntekijöille, kaupunkilaisille ja vierailijoille turvallinen ja hyvä kaupunki ei ole itsestäänselvyys. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät edisty itsestään, vaan niiden hyväksi tarvitaan määrätietoista työtä ja sitoutumista. Henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vievät sitoutumistamme näihin teemoihin konkreettisesti eteenpäin koko kaupunkiorganisaatiossa”, toteaa pormestari Juhana Vartiainen.

Helsinki edistää monimuotoista työelämää

Kaupunki työnantajana tähtää kaikkia sukupuolia edustavien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun sekä aliedustettuihin ryhmiin tai vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden tosiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjinnän ehkäisyyn kaupungin työpaikoilla. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ohjaavat henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämisessä.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet valtavirtaistavat sekä sukupuoli- että yhdenvertaisuusnäkökulman huomioimisen kaikessa henkilöstöön liittyvässä toiminnassa, johtamisessa, esihenkilötyössä, päätöksenteossa ja työyhteisöiden toiminnassa.

Syrjimättömät palvelut vahvistavat asukkaiden oikeuksien toteutumista arjessa

Helsingin kaupungin toiminnallinen eli muuhun kuin kaupungin työnantajavelvoitteisiin liittyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on ihmisoikeusperustaista eli sen keskiössä on kaikkien helsinkiläisten ihmisarvon kunnioittaminen ja erityisesti heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumisen edistäminen. Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää palvelujen syrjimättömyyttä ja tosiasiallista saavutettavuutta taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moninaisille asukkaille.

Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 56 kehittämiskohdetta, joihin kytkeytyy 93 toimenpidettä. Ne pohjautuvat vuorovaikutuksessa asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa toteutettuun nykytilan kartoitukseen. Suunnitelman toimeenpanoa seurataan säännöllisesti poikkihallinnollisessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koordinaatioryhmässä sekä luottamushenkilöistä koostuvassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa.

Lisää tietoa

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lauantaina 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin eli tasa-arvon päivää.

Kuva: Jonna Pennanen