Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stads och Helsingfors universitets gemensamma satsning på skyddet av Östersjön ger professur ny femårsperiod för 2021−2026

Donationsprofessuren i Östersjöskyddets ekonomi är redan en etablerad samarbetsform mellan staden och Helsingfors universitet. Sedan 2011 har Helsingfors stad stött Helsingfors universitets Östersjöforskning med en donationsprofessur. Professurens centrala tyngdpunkter är vattenskyddets kostnadseffektivitet, blå ekonomi samt ekosystemtjänster och välfärdseffekter.

Klimatperspektiv och naturskydd är viktiga för Helsingfors stad. Staden har bland annat tidigarelagt målet med kolneutralitet till 2030. Dessutom framhäver den nya stadsstrategin även ansvaret för Östersjön och dess tillstånd.

– Utöver skyddet av Östersjön och
naturskyddet förkroppsligar professuren i Östersjöskyddets ekonomi även andra
viktiga mål för Helsingfors. Aktivt samarbete med högskolor och forskarsamfundet
är en central prioritet för oss och Helsingfors universitet är förstås en av
våra viktiga strategiska partner. Ett livligt forskarsamfund i Helsingfors, som
åtnjuter internationell uppskattning, ökar innovativiteten, skapar nytt
företagande, ger staden synlighet och lockar hit internationella experter,
säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Helsingfors stad har en vilja att styra staden med kunskap och staden vill också bygga sitt beslutsfattande på den bästa oberoende forskarkompetensen. Klimatansvaret och naturskyddet skapar möjligheter till innovationer och ny affärsverksamhet i Helsingfors. För Helsingfors är det viktigt att på ett hållbart sätt främja blå ekonomi och samtidigt beakta den känsliga och värdefulla havsmiljön. Blå ekonomi baserar sig på de näringar som utnyttjar havsmiljön, som till exempel skärgårdsturism, fartygstrafik och fiske.

Åtgärdsprogrammet
för Östersjön är samarbetets ryggrad

Östersjöutmaningen koordinerar Helsingfors stads Östersjösamarbete med Helsingfors universitet. Östersjöutmaningen ansvarar för Helsingfors åtgärdsprogram för Östersjön och intressegruppsarbete med de organisationer som främjar skyddet av Östersjön. Det täta samarbetet mellan Östersjöutmaningen och Helsingfors universitet har gjort att staden bland annat kunnat utnyttja forskningsdata och kompetens, genomföra utbildnings- och undervisningssamarbete samt en gemensam seminariumsserie
för stadsmiljön
, där man lyfter fram aktuella tema kring vattenskyddet.

Kari Hyytiäinen började som professor i Östersjöskyddets ekonomi i oktober 2013. Professuren har producerat mycket omfattande forskning som är politiskt betydelsefull samt ekonomiska och socioekonomiska analyser bland annat av bekämpning av övergödning och främmande arter, den nationella havsförvaltningsplanen, oljeförstörelser, klimatförändringens osäkra effekter och HELCOMs åtgärdsprogram. Professuren har också gett ett betydande tillägg till branschens forskningsfinansiering och även producerat många lärdomsprov samt praktiska projektkurser i magisterprogrammen.

– Många vattenskyddsåtgärder
med vilka man vårdar Östersjön, insjöar och grundvatten främjar också klimat-
och diversitetsmålen. Det finns synergier också i en annan riktning: många
åtgärder som bekämpar naturbortfall och fördröjer klimatförändring främjar
samtidigt även vattendragens tillstånd. Mitt mål under den kommande perioden är
att genom forskning söka lösningar och styrningsmetoder för markanvändning,
konsumtionsvanor och nya teknologier som skulle hjälpa dessa tre mål att
genomföras så bra som möjligt, säger professor Kati Hyytiäinen.

 Helsingfors stad och Helsingfors universitet finansierar tillsammans professur i ekonomi för skyddet av Östersjön. Helsingfors stad finansierar professur sammanlagt i 500 000 euro och Helsingfors universitet i 78 750 euro under perioden 2021–2026. Miljö och tillståndssektionen inom stadsmiljönämnden i Helsingfors godkände Helsingfors stads finansieringsplan den 28 oktober 2021.

 Helsingfors
och Åbo grundade Östersjöutmaningen år 2007, som  förutom städernas eget åtgärdsprogram för
Östersjön koordinerar ett internationellt partnernätverk. Mer än 300
organisationer har redan anslutit sig till det öppna och kostnadsfria
partnernätverket, som är engagerade i att arbeta aktivt för att skydda
Östersjön.

 Helsingfors
universitet är Finlands största och mest mångvetenskapliga centrum för
Östersjörelaterad forskning och undervisning. Undervisning och forskning som
berör Östersjön finns vid så gott som alla fakulteter. Universitetet har skapat
en egen webbsida för sina Östersjöexperter. Östersjörelaterad forskning hittas också i
Helsingfors universitets forskningsportal.