Siirry suoraan sisältöön

Trygghet

Enligt trygghetsundersökningen från 2018 upplever Helsingforsborna sitt eget bostadsområde, innerstaden och trafikmedlen tryggare än någonsin tidigare. Förändringen har varit positiv hos både kvinnor och män, även om erfarenheter av otrygghet fortfarande är betydligt vanligare hos kvinnor. Många andra mätare pekar också på den positiva säkerhetsutvecklingen i Helsingfors: till exempel ses mindre våld i det egna bostadsområdet än ännu i början av årtusendet och oron gällande säkerheten i det egna bostadsområdet har minskat.
SDG 16: Fredliga och inkluderande samhällen
SDG 10: minskad ojämlighet
SDG 5: Jämställdhet

I områden som upplevs otrygga upplever människorna en större oro för näromgivningen. Oron gällande säkerheten i det egna bostadsområdet har minskat mellan de senaste undersökningsomgångarna (2015–2018). Helsingforsborna oroar sig mest för att människor blir marginaliserade, platser förstörs och att antalet grönområden minskar. Sammanlagt 15 anledningar till oro kopplade till boendemiljön togs upp i undersökningen.

Invånarnas anledningar till oro skiljer sig åt mellan olika områden i Helsingfors. I områden där otrygghetserfarenheter är vanligare oroar man sig särskilt för människors störande beteende, gatuvåld, brottslighet, narkotikamissbruk och -handel samt konflikter mellan olika språk- och kulturgrupper.

Oron för trafikbeteendet och minskningen av antalet grönområden är vanlig i alla områden, men sådan oro är inte i lika hög grad förknippad med den upplevda säkerheten i bostadsområdet.

Förändring av respondenter (%) som känner sig osäkra i sitt bostadsområde på fredags- och helgkvällar per grunddistrikt 2015-2018.

Kampen mot våld i nära relationer kräver ytterligare satsningar

Våld i nära relationer och våld mot kvinnor i synnerhet är ett problem i Finland och Finland är det näst mest våldsamma landet för kvinnor i Europeiska unionen, vilket också har tagits upp i det nationella arbetet för hållbar utveckling. Undantagsförhållandena på grund av coronaviruset tycks ytterligare öka risken för våld i hemmen.

Arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära relationer har varit verksam i Helsingfors i cirka tio år och många organisationer är involverade. Verksamhetsperioden för den nuvarande arbetsgruppen har fastställts till 2025. Uppdraget är att främja det lokala genomförandet av riksomfattande rekommendationer och åtgärdsförslag i Helsingfors, främja samarbetet med andra städer i huvudstadsregionen samt följa utvecklingen av antalet våldsbrott i nära relationer.

Arbetsgruppen lägger fram förslag om förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer, information och utbildning. Arbetsgruppen svarar dessutom för utarbetandet av anvisningar och informationskampanjer för invånarna.

Kampanj och utbildning

Arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära relationer är en del av nätverket för främjande av välfärd och hälsa som för sin del bidrar till stadsbornas välbefinnande, hälsa och säkerhet. Arbetet mot våld i nära relationer har också kopplats till principerna för säkerhetsplanering i Helsingfors 2019–2020 och därmed till arbetet i expertgruppen för trygghetsplanering i Helsingfors.

Helsingfors stad arrangerade tillsammans med sina samarbetspartner en kampanj mot våld i nära relationer hösten 2019 samt deklarerade familjefrid våren 2020. Åren 2019–2020 deltog cirka 1 300 personer i utbildningar.

2019 var utbildningstemat hedersvåld. Utbildningsteman för 2020 var kris- och traumaarbete, digitalt våld i parförhållandet, sexuella trakasserier mot barn, förledande och sexuellt våld i digitala medier, sexuellt våld som trauma samt kognitiva metoder för att möta traumatiserade barn och unga.  Trots att det bedrivits ett aktivt arbete mot våld i nära relationer kräver arbetet ytterligare satsningar.

Framgångar

  • Den upplevda tryggheten har förbättrats både bland män och kvinnor.

Utvecklingsobjekt

  • Våld i nära relationer och särskilt mot kvinnor är fortfarande ett problem och coronakrisen tycks öka risken för våld i hemmen.
  • Den upplevda tryggheten skiljer sig åt både mellan kön och bostadsområden. Kvinnovåldet i nära relationer måste minskas.

Länkar till relevanta program, rapporter och webbplatser