Siirry suoraan sisältöön

Lokal natur och mångfald

Helsingfors är en grön havsstad. Grönområdena täcker mer än en tredjedel av stadens yta och två tredjedelar av hela stadens område är hav. Fingerstrukturen av grönområden, som sömlöst ansluter till havsområdena, är intakt och helhetligt, och ett unikt särdrag bland världens städer.
SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Naturen är viktig för Helsingforsborna

Helsingfors natur är mångsidig: skogar, ängar, våtmarker, stränder, öar, bäckar och parker.  I Helsingfors skogar och kuster finns många slags naturtyper som fortfarande är i naturligt tillstånd.

Vi har dock ingen tydlig bild av den framtida utvecklingen. Vi vet att antalet flygekorrar har ökat och de har spridit sig till större områden, att det totala antalet fågelarter har ökat samt att de skyddade områdena har vuxit både till antal och areal.

För att närmare kunna identifiera utvecklingen utarbetas en plan för långtidsuppföljning av naturen.

Grönnätverken måste tryggas

Helheten av grön- och rekreationsområden bildar ett nätverk och är mångsidig, men osammanhängande på grund av de breda trafiklederna. Staden strävar efter att bevara grönområdena i planeringen, men på grund av byggandet minskar de ändå.

Därför är det viktigt att värna om kvaliteten på de kvarvarande grönområdena, men även utreda möjligheterna till ekologisk kompensation. Det är också viktigt att säkerställa att Helsingfors gröna fingrar är tillräckligt stora och enhetliga även i framtiden och att de tvärgående förbindelserna genom grönnätverket även täcker de byggda områdena. På så sätt kan vi säkerställa tillräckligt med rekreationstjänster för den ökande befolkningen och samtidigt trygga ekosystemtjänsterna.

Djurarternas rörlighet från en livsmiljö till en annan säkerställs genom att beakta de ekologiska nätverkens viktiga förbindelser överallt i staden. I bebyggd miljö har man identifierat att nya miljöer, såsom markfyllnadsområden, före detta avstjälpningsplatser, skogsgator, bangårdar och gröna tak, kan bli livsmiljöer som ersätter ängar.

Antalet naturskyddsområden fördubblas

Stärkandet av stadsnaturens mångfald styrs av Helsingfors handlingsprogram för tryggande av den biologiska mångfalden och av naturskyddsprogrammet. För närvarande finns 62 skyddsområden. Antalet naturskyddsområden kommer att fördubblas i och med naturskyddsprogrammet som just nu genomförs.

Målet med naturvården är att bevara naturtypernas miljöförhållanden och strukturdrag i skogsområdena.I parker, gatumiljöer och andra objekt i bebyggd miljö används olika växtarter och sorter så mångsidigt som möjligt. Andelen blommande träd, buskar och perenner ökas i planteringarna för att både glädja invånarna och kunna erbjuda föda åt insekter och andra stadsdjur.

Det centrala målet är göra stadsbiotoperna mångsidigare i parkerna och trafikområdena samt att bevara de traditionella växterna i traditionella kulturmiljöer.

Karta om naturskyddområden i Helsingfors samt områden som ingär i naturskyddsprogram 2015-2024.

Coronapandemin har ökat användningen av grönområdena

Skadliga främmande arter har slopats från Helsingfors rekommendationer om växtslag och de bekämpas i första hand i samband med andra naturvårds- och grönarbeten, i synnerhet vid värdefulla naturobjekt och i närheten av dem. För invånarna ordnas talkon om främmande arter samt ges rådgivning och anvisningar om främmande arter och hanteringen av växtavfall från dessa.

Eftersom stadsnatur- och grönområdena har en stor positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet ska särskild uppmärksamhet riktas mot landskapen, naturvärdena, hållbarheten och tillgängligheten i dessa områden. I och med coronapandemin har naturen fått större betydelse i människornas vardag och välbefinnande och användningen av natur- och grönområdena har ökat betydligt. En hållbar användning av naturområdena i framtiden förutsätter en ansvarsfull utveckling av natur- och friluftstjänsterna, så att naturområdena tål besökstrycket som riktas mot dem.

Framgångar

  • Helsingfors har fortfarande mycket ursprunglig natur och rekreationsområdena är många i förhållande till antalet invånare.
  • Antalet naturskyddsområden ökar och man har riktat mer uppmärksamhet mot utvecklingen och hållbarheten av naturtjänster genom olika projekt och program.

Utvecklingsobjekt

  • Bevarandet av närliggande naturobjekt och skyddet av den biologiska mångfalden måste beaktas mer i all verksamhet i en växande stad.
  • Det starkt växande friluftslivet och naturturismen skapar ett tryck på en hållbar användning av naturområdena.