Siirry suoraan sisältöön

Lokal natur och mångfald

Helsingfors är en grön havsstad. Grönområdena täcker mer än en tredjedel av stadens yta och två tredjedelar av hela stadens område är hav. Premissen för Helsingfors natur är mångsidiga: skogar, ängar, våtmarker, stränder, öar, bäckar och parker.
SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald

elheten av grön- och rekreationsområden bildar ett nätverk, men det är osammanhängande på grund av de breda trafiklederna. I Helsingfors skogar och kuster finns många slags naturtyper som fortfarande är i naturligt tillstånd. Dessutom har människans verksamhet bidragit till arternas mångfald i parker, på gårdar och i trädgårdar.

Staden förändras dock och växer snabbt. I synnerhet byggandet och klimatförändringen utgör de största utmaningarna för naturens mångfald. Enligt stadsstrategin 2021–2025 ska det inte anvisas byggande i de värdefullaste naturområdena i Helsingfors och målet är att årligen grunda fem nya naturskyddsområden. Naturskyddsområdenas andel av den totala markarealen i slutet av 2022 var 4,0 procent och 1,0 procent av vattenarealen.

År 2021 godkändes det länge beredda verksamhetsprogrammet för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028, vars mål är att ta hänsyn till naturens mångfald i all verksamhet i staden. I slutet av 2022 hade två tredjedelar av programmets 95 åtgärder inletts.

Staden har för närvarande ingen heltäckande bild av utvecklingen av naturens mångfalden i Helsingfors. På allmän nivå vet man att till exempel antalet flygekorrar har ökat och att de har spridit sig och att det totala antalet fågelarter har ökat. För att få närmare uppgifter utarbetade staden 2022 en plan för uppföljning av naturen, som innehåller ett brett utbud av areal-, livsmiljö- och artuppföljningar. I och med den systematiska uppföljningen får man framöver de mångsidiga uppgifter som behövs om naturens tillstånd som stöd för beslutsfattandet. Uppföljningen inleddes 2022 och anslaget för 2023 gör det möjligt att genomföra uppföljningen enligt planen.

Staden strävar efter att stärka sina ekologiska nätverk. Dataresurserna för de ekologiska nätverken har utökats, bland annat blev utredningen om utvecklingen av ängsnätverket klar 2021 och utredningen om nätverken av vattendrag håller på att bli klar. I de uppdaterade anvisningarna för planering av artbeståndet i guiden för stadsväxter har man beaktat insekternas och fåglarnas krav på livsmiljö och näring. Även avsnittet om växter i Helsingfors Design Manual har uppdaterats för att beakta mångfald. Riktlinjerna för skogsvården i staden uppdateras så att de motsvarar stadsstrategin, där man har satt som mål att öka den planmässiga mångfalden i skogar och skogsområden samt att skogar ska få åldras naturligt. I uppdateringen av riktlinjerna bereder man sig för klimatförändringen och hur stadens tillväxt påverkar skogarnas hållbarhet.

Även i stadsplaneringen och utvecklingen av den byggda miljön beaktas i allt högre grad naturens mångfald och anpassningen till klimatförändringen, bland annat genom en tomtspecifik grönkoefficient och utveckling av den regionala grönkoefficienten. Förutom naturskyddet har också vikten av att utveckla den byggda miljön ur naturens synvinkel betonats under de senaste åren. Inom stadsmiljösektorn har samordningen av stadens tillväxt och naturvärden lyfts fram som ett centralt tema under strategiperioden, och har under våren 2023 behandlats aktivt tillsammans med både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen. Konkreta åtgärder har redan vidtagits, till exempel i detaljplaneringen av Ramsöstranden i Nordsjö har man i samarbete utarbetat nya kriterier för utvärderingen av naturvärden i stadsskogarna, i samarbetet med intressentgrupper har man uppdaterat principerna för skogsvården och satsat på att utveckla övergripande mätare.

Helsingforsarna uppskattar sina lokala natur

Helsingforsarna uppskattar stadens natur och vill ha kontakt med den. I synnerhet skogsområden uppskattas mycket och invånarna anser att naturskyddet och ökandet av naturens mångfald är ett viktigt värde som styr verksamheten. Närmiljöns betydelse, att göra den grönare och diversifieringen av växtligheten betonas också i stadens projekt för inkluderande budgetering. I stadsstrategin fastställs att man i framtiden ska se till att alla helsingforsare har nära till närnaturen.

På vissa ställen är det mycket tryck på användningen av naturen. På grund av den stora mängden besökare behövs servicestrukturer i naturen, till exempel skyltade leder och trivsamma rastplatser. Staden har inlett beredningen av den första riktlinjen för naturtjänster, vars syfte är att trygga mångfalden i Helsingfors naturområden samt erbjuda invånare och besökare goda möjligheter att njuta av naturen.

Naturskyddsområden i Helsingfors

Framgångar:

  • Stadsstrategin drar ambitiöst upp riktlinjer för tryggandet av naturens mångfald och arbetet med att samordna stadens tillväxt och naturvärden har inletts.
  • Användningsanslaget för naturskydds- och uppföljningsarbetet gör det möjligt att följa upp arbetet i enlighet med planen.
  • Stärkande av de ekologiska nätverken och utökande av dataresurserna i fråga om nätverken.

Utvecklingsobjekt:

  • Fler konkreta verktyg behövs för att samordna stadens tillväxt och bevarandet av naturvärden.
  • Otillräckliga resurser för att bekämpa främmande arter.
  • Mätare och indikatorer som beskriver naturens mångfald kräver utveckling.

Program:

Verksamhetsprogram för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028  PDF