Siirry suoraan sisältöön

Ansvarsfull upphandling och cirkulär ekonomi

SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Genom ansvarsfulla upphandlingar minskar de negativa effekterna på miljön och befolkningen och de positiva effekterna främjas. Staden kan också bidra till att skapa en ansvarsfull marknad genom att visa vägen för utveckling och införa nya energi- och materialeffektiva lösningar som främjar cirkulär ekonomi och bevarar den biologiska mångfalden.

Genom ansvarsfulla upphandlingar byggs grunden för en ansvarsfullt agerande huvudstad. Volymen av Helsingfors stads upphandlingar uppgår årligen till omkring fyra miljarder euro, vilket gör staden till Finlands största aktör inom offentlig upphandling. Helsingfors stad har förbundit sig att främja miljöansvaret samt det sociala och ekonomiska ansvaret i sina upphandlingar, och i Helsingfors finns ett omfattande nätverk för ansvarsfull upphandling.

I enlighet med stadens miljöpolitik bör miljökonsekvenserna utredas vid alla upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet. Främjandet av ansvarsfulla upphandlingar tillgodoses i synnerhet genom en upphandlingsstrategi enligt vilken stadens upphandlingar ska vara effektiva, ansvarsfulla och klimatsmarta. Vi satsar på ansvarsfullhet och effektivitet parallellt med marknadsinteraktionen, innovationer samt på att leda upphandlingarna och främja upphandlingsfärdigheterna.

Upphandlingschef Jorma Lamminmäki berättar mera om asvarsfullhet i Helsingfors upphandlingar. Klicka på TXT-knappen i det övre högra hörnet av videon för att aktivera svenska undertexter.

Även om det finns stort engagemang på den övre nivån för att främja ansvarsfull upphandling, krävs fortsatt arbete för att sprida målen. Utmaningen har varit att systematiskt koppla ansvarskriterierna till upphandlingsprocesser, vilket skulle kräva bättre ledning av upphandlingar, utbildning och ökad medvetenhet. Stadens gemensamma kriteriebank stöder detta genom att inkludera lyckade exempel på ansvarsfullhetskriterier som använts vid upphandlingar.

Uppföljningen och konsekvensbedömningen utvecklas också för att vi ska få bättre information om hur målen för ansvarsfullhet uppnås. Målet är att få bättre information om både användningen av kriterierna för ansvarsfullhet vid upphandling och om kriteriernas effektivitet.

Helsingfors stad har utarbetat en vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi 2020, vars tidsspann och mål sträcker sig till 2035. Uppdateringen av vägkartan pågår som bäst. Vi har hittills lyckats främja cirkulär ekonomi främst inom byggande, i synnerhet infrastrukturbyggande genom att använda förnybara material och jordmassor. Planläggningens centrala roll i den cirkulära ekonomin har identifierats och många olika typer utvecklings- och samarbeten görs beträffande denna fråga. Den cirkulära ekonomin har bland annat införlivats som bestämmelser i planerna. Dessutom inledde staden hösten 2021 ett treårigt klusterprogram för cirkulär ekonomi, vars mål år att främja cirkulär ekonomi inom byggbranschen genom att utveckla lösningar och nya innovationer i konkreta planläggnings- och byggprojekt. Helsingfors stad har också satsat på att minska matsvinnet. Till exempel använder Stadin safka, som arbetar med matsvinnslogistik och utveckling av mathjälpen, livsmedelssvinn från livsmedelsindustrin, grossister och dagligvaruhandeln för att stärka befolkningens välbefinnande och delaktighet inom livsmedelshjälpens område. År 2022 räddade Stadin safka cirka 925 000 kilo livsmedel som riskerade bli svinn.

I Helsingforsregionen har återvinningsgraden för avfall knappt stigit under de senaste åren, trots att den nationella nivån i Finland är 37 procent bättre. En övergripande övergång till en cirkulär ekonomi förutsätter extra resurser och framför allt ledarskap och engagemang på stadsnivå.

Vi satsar på upphandlingar med låga koldioxidutsläpp och som minskar skadliga ämnen

Framför allt finns det fortfarande utvecklingsbehov i beaktandet av det globala ansvaret och de mänskliga rättigheterna samt främjandet av cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar. Vi har gjort större framsteg när det gäller att beakta miljö- och klimataspekter samt sysselsättning genom upphandling.

Helsingfors stad har gått in för att beakta klimatpåverkan vid stadens olika upphandlingar med hjälp av det sexåriga projektet Canemure. Genom att använda information om och beräkning av koldioxidavtryck har vi uppnått ett allt bättre beaktande av klimatpåverkan vid upphandlingar. Dessutom deltar Helsingfors stad i de internationella projekten ChemClimCircle och NonHazCity 3, där målet är att bland annat genom upphandling minska förekomsten av skadliga ämnen i stadsmiljön.

Helsingfors stad har också undertecknat Green deal-avtalen för utsläppsfria byggarbetsplatser och för minskning av skadliga ämnen i småbarnspedagogikens upphandlingar. Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och den offentliga sektorn eller näringslivet för att minska utsläpp och skadliga ämnen.

Stärkt socialt ansvar vid upphandlingar

Helsingfors stad strävar även efter att vid upphandlingar främja förverkligandet av socialt ansvar, det vill säga de mänskliga rättigheterna och grundläggande rättigheterna i arbetslivet. Att vi främjar socialt ansvar genom våra upphandlingar innebär att vi beaktar effekterna av upphandlingarna på samhället på lokal, nationell och global nivå. Frågorna om socialt ansvar är mycket utmanande och komplicerade, de kräver långsiktiga satsningar och ett brett samarbete mellan serviceproducenter, entreprenörer, arbetskraftsorganisationer och övervakande myndigheter. Helsingfors stad har identifierat att det fortfarande finns mycket att utveckla och att det finns ett behov av att öka kompetensen i frågor som gäller socialt ansvar, och i upphandlingsstrategin finns det också mål för detta. Det är viktigt att både de som ansvarar för upphandlingarna och stadens personal som arbetar med tjänsterna är medvetna om riskerna med arbetsrelaterat utnyttjande.

Helsingfors stad förutsätter av sina samarbetspartner verksamhet där arbetstagarnas mänskliga och grundläggande rättigheter i arbetslivet respekteras. Vi håller på att börja använda etiska anvisningar för upphandlingar på stadsnivå (Code of Conduct) och dessutom har vi gjort en intern anvisning för förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande i stadens tjänsteupphandlingar. Vi fäster särskild vikt vid upphandlingar där vi utifrån en riskanalys kan förutse att de kan vara förknippade med risker för socialt ansvar på grund av den långa leveranskedjan, graden av mänskligt arbete eller förhållandena i produktionslandet. Helsingfors stad främjar sysselsättningen av personer i svagare ställning på arbetsmarknaden genom att använda sysselsättningsvillkor i upphandlingarna.

Utvecklingschef Elina Tarkkonen berättar i videon att Servicecentralen vid upphandlingar av Helsingfors stads arbetskläder betonade perspektivet socialt ansvar vid sidan av miljöansvar. De ansåg att det var särskilt viktigt att sträva efter säkerställandet av mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter vid en lång produktionskedja. För att öka den lokala sysselsättningen ville de dra nytta av sysselsättningsvillkoret, som beaktades när en upphandling gjordes.

Helsingfors har varit en stad för Rättvis handel sedan 2013. Städer som förbinder sig att främja Rättvis handel och göra etiska val i sina upphandlingar beviljas hedersnamnet Rättvis handel-stad.

Framgångar:

  • Vid sidan av utvecklingsarbetet kring koldioxidsnåla upphandlingar ökar Helsingfors kompetensen för att minska skadliga ämnen med hjälp av upphandling.
  • Videoserien om ansvarsfulla upphandlingar konkretiserar hur målen för ansvarsfullhet i Helsingfors syns i stadens upphandlingar.
  • Staden har fått finansiering för flera projekt som främjar cirkulär ekonomi.
  • I uppdateringsutkastet av stadens byggnadsordning strävar man efter att främja återanvändning av rivningsmaterial.
  • Ansvarsfullhet beaktas allt bättre som en del av upphandlingsprocessen.

Utvecklingsobjekt:

  • För att främja det sociala ansvaret och anvisningarna till exempel för att förankra förebyggandet av arbetsrelaterat utnyttjande behövs resurser och kunnande.
  • En systematisk uppföljning av förankrandet av ansvarskriterierna och främjande av uppföljningen av effekterna.
  • Den cirkulära ekonomin har inte kunnat främjas tillräckligt i planeringen av markanvändningen och tomtöverlåtelsen.
  • För att öka synligheten för tjänsterna inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi samt öka invånarnas förståelse och delaktighet för hållbara val krävs ytterligare åtgärder.
  • Främjandet av cirkulär ekonomi ligger fortfarande i enskilda tjänsters och personers händer i stadsorganisationen. Det saknas förståelse för en systematisk förändring på stadsnivå.

Program:

Helsingfors åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi och delningsekonomi
Upphandlingsstrategi  PDF