Siirry suoraan sisältöön

Boende och gemenskaper

SDG 11: hållbara städer och samhällen

Levande stadsdelar erbjuder möjlighet till ett gott och aktivt liv vars grund är ett tryggt och bekvämt boende och stadsrum. En god planering och smidig rörlighet garanterar en fungerande vardag. Ett inspirerande, högklassigt och mångsidigt kulturliv är en central del av livskraften och trivseln i staden samt en väsentlig del av välbefinnandet. Kultur och konst spelar en viktig roll när det gäller att främja gemenskapen och psykiskt välbefinnande samt skapa erfarenheter av delaktighet. Under den föregående fullmäktigeperioden godkändes en konst- och kulturvision i Helsingfors som sträcker sig fram till 2030.

Vi har ännu en lång väg till boende till rimligt pris

I Helsingfors uppnås SDG 11-målet (Hållbara städer och samhällen) i många avseenden: Till exempel är ARA-bostäderna i Helsingfors de billigaste i en jämförelse i Finland och internationellt sett är boendearrangemangen för de mest missgynnade på en god nivå i Helsingfors. Vi bör dock fästa särskild vikt vid att möjliggöra boende till rimligt pris, förebygga segregation och invånarnas möjligheter att delta.

Coronapandemin försämrade befolkningstillväxten i Helsingfors, men enligt prognoserna återhämtar sig tillväxten under de närmaste åren. I och med befolkningsökningen är efterfrågan på bostäder hög i Helsingfors, och därför är bostadspriserna i Helsingfors fortfarande högre än i övriga landet. Detta utgör en utmaning för att producera boende till rimligt pris. För att analysera hur boende till rimligt pris förverkligas håller man på att göra en mätare som anger förhållandet mellan inkomster och boendeutgifter i olika hushåll. Bland annat genom bostadsbyggande strävar man efter att dämpa de stigande bostadspriserna i staden. Under de senaste åren har vi byggt fler bostäder i Helsingfors än på årtionden och till exempel 2021 nådde staden årsmålet 7 000. År 2022 kunde man se samma toppsiffror i bostadsbyggandet som under åren före utjämningen.

Utvecklingen av bostadsområden kommer att fortsätta både genom byggandet av nya områden och utveckling och kompletterimgsbyggande av befintliga områden. Bostadsproduktionen är kraftig i Fiskehamnen, Busholmen, Kronbergsstranden och Böle.

Särpräglade, livskraftiga och intressanta bostadsområden

I och med Helsingfors stadsstrategi har betydelsen av och värdet på kompletteringsbyggande i existerande områden vid sidan om helt nya bostadsområden ökat under de senaste åren. Den positiva förändringen ökar välfärden och skapar en hållbar tillväxt.
Helsingfors är en pionjär inom hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling i Helsingfors avser en energieffektiv, tät stad som byggs klimatförnuftigt längs spårförbindelser och genom att tillämpa cirkulär ekonomi. Detta innebär också en socialt hållbar stad där segregationen av bostadsområden stoppas genom en aktiv stadsreform.

I Helsingfors har man inlett en tvärsektoriell modell för stadsreformen där Malmgård-Gamlas, Malm, Havsrastböle och Mellungsby har valts till målområden. I dessa områden har den byggda miljön till stor del kommit in i ett sådant skede i sin livscykel där förnyelse är aktuellt. Valet av områden påverkades av deras läge vid goda spårförbindelser.

Syftet med stadsreformen är att förbättra trivseln och attraktiviteten i bostadsområdena på ett helhetsbetonat sätt över sektorsgränserna och att möjliggöra ett högklassigt kompletteringsbyggande. Målet är också att förbättra de nuvarande invånarnas trivsel i sina bostadsområden och samtidigt öka områdenas dragningskraft ur de nya invånarnas synvinkel. Syftet med stadsförnyelsen är också att både bevara och utveckla unika, livskraftiga och intressanta bostadsområden, som ger olika alternativ för boende, friluftsliv och trivsel. Stadsreformen är ett verktyg för att Helsingfors stad ska kunna förverkliga detta strategiska mål och på så sätt göra det möjligt för stadsdelarna att bli jämlika och välmående.


Framgångar:

  • Helsingfors stad har i allmänhet lyckats relativt bra med att bekämpa segregationsutvecklingen.
  • Upplevelserna av stadsförnyelsemodellen har varit positiva.

Utvecklingsobjekt:

  •  Stadens tillväxt hotar de närbelägna grönområdena som invånarna tycker är viktiga.
  • Boendekostnaderna i Helsingfors är höga.
  • Vi kan se en differentiering mellan bostadsområdena och den etniska segregationen har blivit större under de senaste tio åren.

Program och webbplatser:

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning
Vi bygger nytt i Helsingfors
Stadsförnyelse
Programmet innovativa höghus (på finska)