Siirry suoraan sisältöön

Delaktighet

Erfarenheter av delaktighet stärker medborgarnas förtroende för myndigheternas verksamhet och generellt för samhälleliga funktioner och tjänster.
SDG 11: hållbara städer och samhällen
SDG 10: minskad ojämlighet

Som principer för delaktighet i Helsingfors har tagits användandet av individers och sammanslutningars kompetens och expertis, möjliggörandet av frivillig verksamhet samt skapandet av jämlika möjligheter att delta. Erfarenheter av delaktighet stärker medborgarnas förtroende för myndigheternas verksamhet och generellt för samhälleliga funktioner och tjänster. Detta gör det lättare att acceptera gemensamt framtagna regler och praxis och att förstå motiveringen för olika synsätt. Främjandet av delaktigheten är särskilt kopplat till målen SDG 10 Minskad ojämlikhet, SDG 11 Hållbara städer och samhällen och SDG 16 Fred, rättvisa och god förvaltning som lyfter fram jämlika möjligheter att delta, delaktighet för invånarna i stadsplaneringen och ett inkluderande beslutsfattande.

Globalt sett är stadsbornas möjligheter till deltagande, påverkan och interaktion på god nivå i Helsingfors. Syftet med Helsingfors modell för delaktighet och interaktion som godkändes 2017 är att öka öppenheten i beslutsfattandet och stärka kund- och användarorienteringens perspektiv i utvecklingen av tjänsterna. I modellen för delaktighet och interaktion på stadsnivå beskrivs delaktighetsarbetets strukturer, mål och centrala delområden. Delaktighetsmålen genomförs inom tio teman: regional delaktighet särskilt genom stadslots- och företagslotsverksamhet, hantering och utnyttjande av initiativ och feedback, öppna data, främjande av digital delaktighet, öppnande av stadens lokaler för användning, deltagande budgetering, deltagande i sektorsarbete, frivilligverksamhet samt synpunkter från påverkansorgan (ungdoms-, handikapp- och äldrerådet). I delaktighetsplanerna för stadens fyra sektorer sammanställs dessutom mål och åtgärder för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna.

År 2021 utvärderade staden genomförandet av delaktighetsmodellen under strategiperioden 2017–2021. I utvärderingen konstateras att modellen för delaktighet och växelverkan har förtydligat stadens delaktighetsarbete och att arbetet är mer systematiskt och lett än tidigare. Helsingfors stad har under strategiperioden utvecklat olika delaktighetsmetoder som används omfattande både för att utveckla tjänster och bereda beslutsfattandet. Helsingfors stad har även fått internationellt beröm för utvecklingen av digital delaktighet.

Digital delaktighet

Helsingfors stad erbjuder stadsborna digitala plattformar och verktyg som gör det möjligt för dem att delta i planeringen och utvecklingen av stadens tjänster oberoende av tid och plats. Syftet med tjänsterna för digital delaktighet är att förbättra transparensen i beredningen och effektiviteten av deltagandet. De digitala delaktighetsplattformarna och responssystemen producerar data för staden som kan användas för att utveckla stadens tjänster. I staden har man inlett ett utvecklingsarbete med syfte att producera en färdplan för utvecklingen av digital delaktighet. Med hjälp av den strävar man efter att främja och stödja användningen av digitala delaktighetsplattformar i staden.

Delaktigheten på digitala plattformar förutsätter tillräckliga färdigheter och lämpliga enheter som inte alla invånare har tillgång till. Stadens tjänster för digitalt stöd vid verksamhetsställen och på distans gör det möjligt att sänka hindren för deltagande. Ett av de centralaste målen för det digitala stödet är att öka kännedomen om det avgiftsfria digitala stödet, stärka de digitala rådgivarnas egen kompetens och öka nätverket av digitala rådgivare. Målen har uppnåtts genom att förnya samordningen av och nätverken för digitalt stöd på stadsnivå i samarbete med sektorer och organisationer, öka kännedomen om digitalt stöd på olika sätt och genom att erbjuda regelbundna utbildningar i digitalt stöd.

Coronapandemin har också synts i stadens delaktighetsarbete. Interaktionen med invånarna har resulterat i en mängd olika digitala metoder och även hybridevenemang i enlighet med restriktionerna.

Medling i brottmål och tvistemål

Helsingfors stad ordnar omfattande medling i brotts- och tvistemål. Medling i brotts- och tvistemål är en lagstadgad invånarservice som grundar sig på avgiftsfrihet och frivillighet för parterna i ett brott eller en tvist. Syftet med medlingen är att vid sidan av den formella rättsprocessen eller som ett alternativ ta fram lösningar till ett brott eller en tvist. Vid medlingsmötet kan parterna sinsemellan tala om brottet eller tvisten som ägt rum, under ledning av medlarna och komma överens om hur skadorna ska ersättas. Utvecklingsspetsen i Helsingfors stads medlingsverksamhet riktas till medlingsprocesser för minderåriga. Målet är att kunna lösa olika konflikter och skadegörelser i ett tidigt skede och därigenom påverka de ungas förmåga och förståelse att verka i sina egna gemenskaper och gemensamma rum på ett försonligt och rättvist sätt.

År 2022 hade 669 medlingsinitiativ emottagits fram till den 16 december 2022. Initiativen innehöll 1 056 olika brotts- och tvistemål och 1 579 parter var kopplade till initiativen. Ungefär en tredjedel av initiativens parter var minderåriga. Under coronatiden har antalet brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors minskat och detta har utöver pandemins allmänna konsekvenser och begränsningar också påverkat antalet initiativ som styrts till medling.

Regional delaktighet

Helsingfors stad stöder stadsbornas deltagande regionalt. Stadens sju stadslotsar stöder stadsborna och olika aktörer i frågor som gäller deltagande och påverkan samt i att agera tillsammans med beaktande av regionala behov. Stadslotsarna verkar inom sju stordistrikt och tyngdpunkten i arbetet ligger på regionalt nätverkssamarbete samt främjande av forum som möjliggör interaktion. De främjar också försök med verksamhetsmodeller som stöder stadsbornas delaktighet och flerspråkig och mångkanalig kommunikation om stadsbornas möjligheter att delta och påverka.

Den regionala dialogen och utvecklingen stöds också av den deltagande budgetering som Helsingfors stad haft sedan 2018. Helsingfors stads deltagande budgetering heter OmaStadi och sker i sin helhet på en digital plattform. Under 2018–2021 har stadsborna kunnat komma med idéer och bestämma hur staden ska använda över 13 miljoner euro. Av den deltagande budgeteringen har 119 projekt genomförts på olika håll i staden. Under 2022 har processen för deltagande budgetering förnyats i ett omfattande samarbete med stadens sektorer och med stadsborna. Målet har varit att göra det enklare att delta i och genomföra processen samt att den ska ha en kortare totallängd.

Lagstadgade råd

Äldrerådet och handikapprådet främjar jämlikheten och delaktigheten för äldre, funktionshindrade och långtidssjuka stadsbor i Helsingfors. Råden påverkar planeringen, beredningen och uppföljningen av stadens verksamhet i frågor som har betydelse för välbefinnandet, hälsan, delaktigheten, livsmiljön, boendet, rörligheten eller förmågan att klara sig i vardagen. Äldrerådet och handikapprådet har under den gångna perioden ordnat besök av tjänsteinnehavare och beslutsfattare vid möten, stärkt det ömsesidiga samarbetet mellan råden vid utarbetandet av utlåtanden och ställningstaganden samt stärkt samarbetet genom att ordna evenemang med branschorganisationer och andra kommunala råd för att stärka äldre och funktionshindrade personers delaktighet och tillgång till information.

Uppgiften för Helsingfors ungdomsråd är att se till att unga hörs i Helsingfors beslutsfattande och i planeringen, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom stadens sektorer. Ungdomsrådet utarbetar ställningstaganden och utlåtanden i frågor som gäller unga, med vilka de ungas röst lyfts fram i stadens beslutsfattande. Helsingfors ungdomsråd har tal- och närvarorätt i stadens nämnder.

Utveckling av organisationsarbetet

Staden understöder organisationer, sammanslutningar och invånargrupper i Helsingfors varje år med cirka 70 miljoner euro. Helsingfors är en plattform för fri medborgarverksamhet där gemensamma aktiviteter och organisationsinitiativ är centrala. I Helsingfors främjas organisationssamarbetet genom en nätverksliknande modell. Staden vill intensifiera partnerskapet med organisationsfältet och samarbeta regelbundet på stadsnivå. Under år 2022 har man berett strukturer för regelbundet samarbete med organisationsfältet. Våren 2023 inleds en styrgrupp för organisations- och understödsverksamheten på stadsnivå, som bereder och koordinerar verkställandet och växelverkan av helhetsmodellen för organisationssamarbetet. Organisationernas möjligheter att delta och påverka stärks i Helsingfors genom att en organisationsdelegation bildas, som samlar organisationer, förtroendevalda samt experter inom stadens centralförvaltning och sektorer. Organisationsdelegationens verksamhet inleds våren 2023.

Övrigt utvecklingsarbete för delaktighet

I Helsingfors stöds stadsbornas vardag genom att erbjuda olika rådgivningstjänster. Staden har tagit som utvecklingsobjekt att göra samarbetet tätare mellan rådgivningens olika nätverk och aktörerna för utveckling av kompetensen inom rådgivningsarbetet både inom staden och i större utsträckning i Nyland.

År 2020 genomförde Helsingfors ett demokratiförsök med målet att ge ryskspråkiga invånare information om olika sätt att delta och stödja deras deltagande. I försöket utbildade man förändringsagenter, ordnade verkstäder för deltagande budgetering och producerade material.

Staden har under 2022 förtydligat kommunikationen om olika möjligheter att delta genom att samla information på webbsidan hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/delta-och-paverka. På webbsidan finns information om deltagande, möjligheter att delta i stadens utveckling och beslutsfattande samt stöd till gemensamma aktiviteter.

Helsingfors stad ordnar dialogiska stadsinvånarsamtal under 2023 på olika håll i staden. Syftet med dem är att främja diskussionen och påverkan i samarbete med olika aktörer i fråga om regionala fenomen som är viktiga för stadsborna. Dessutom påskyndar stadsinvånarsamtalen den frivilliga utvecklingen och den lokala verksamheten i regionerna och ökar samtidigt förståelsen och dialogen mellan stadsborna. Det nya verksamhetssättet ger stadsborna initiativ och aktörskap på ett socialt hållbart sätt, vilket ger upphov till en ny struktur och ett nytt sätt att genomföra stadsinvånarsamtalen i Helsingfors.

OmaStadi: De genomförda förslagen 2021, uppdelade i enlighet med målen för hållbar utvecklingFramgångar:

  • Modellen för delaktighet och växelverkan har förtydligat stadens delaktighetsarbete och det är mer systematiskt och lett än tidigare.
  • En organisationsdelegation har grundats i staden våren 2023 och stadens nya modell för organisationssamarbete har gett en tydlig struktur för interaktionen.
  • Helsingfors stad har under strategiperioden utvecklat olika delaktighetsmetoder som används omfattande både för att utveckla tjänster och bereda beslutsfattandet.
  • Helsingfors har också fått internationellt beröm för utvecklingen av den digitala delaktigheten.
  • Den deltagande budgeteringen har ökat stadsbornas intresse för att delta och påverka stadens frågor och valdeltagandet har varit på en internationellt sett hög nivå.

Utvecklingsobjekt:

  • Vi stärker delaktigheten och växelverkan i all stadens verksamhet genom att främja en öppen verksamhetskultur och interaktiva verksamhetssätt samt genom att dra nytta av responsen från invånare och företag.
  • Vi utvecklar flerkanaliga möjligheter till deltagande genom att kombinera digitala deltagandesätt och deltagande ansikte mot ansikte.
  • Vi stärker stadsbornas jämlika möjligheter att delta och alla befolkningsgruppers deltagande i stadens utveckling.
  • Vi främjar flerkanaliga, mångformiga och flerspråkiga kommunikationer och möjligheter till att delta och påverka även genom att beakta skillnaderna mellan bostadsområden.
  • Invånar- och samanvändningen av stadens lokaler utvecklas så att den bättre motsvarar stadsbornas behov.

Webbplats:

OmaStadi