Siirry suoraan sisältöön

Delaktighet

Främjandet av delaktigheten är särskilt kopplat till målen SDG 10 (minskad ojämlikhet), SDG 11 (hållbara städer och samhällen) och SDG 16 (fredliga och inkluderande samhällen) som lyfter fram jämlika möjligheter att delta, delaktighet för invånarna i stadsplaneringen och ett inkluderande beslutsfattande. Globalt sett är möjligheterna att delta och interaktionen på god nivå i Helsingfors.
SDG 11: hållbara städer och samhällen
SDG 10: minskad ojämlighet

Erfarenheter av delaktighet stärker förtroendet

Syftet med Helsingfors modell för delaktighet och interaktion som godkändes 2017 är att öka öppenheten i beslutsfattandet och stärka kund- och användarorienteringens perspektiv i utvecklingen av tjänsterna. Som principer för delaktighet har tagits utnyttjandet av individers och sammanslutningars kompetens och expertis, möjliggörandet av frivillig verksamhet samt skapandet av jämlika möjligheter att delta.

I modellen för delaktighet och interaktion på stadsnivå beskrivs delaktighetsarbetets strukturer, mål och centrala delområden. I sektorernas delaktighetsplaner sammanställs målen och åtgärderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna.

Delaktighetsmålen genomförs inom tio teman: regional delaktighet särskilt genom stadslots- och företagslotsverksamhet, hantering och utnyttjande av initiativ och feedback, öppna data, främjande av digital delaktighet, öppnande av stadens lokaler för användning, deltagande budgetering, deltagande i sektorsarbete, frivilligverksamhet samt synpunkter från påverkansorgan (ungdoms-, handikapp- och äldrerådet).

Erfarenheter av delaktighet stärker medborgarnas förtroende för myndigheternas verksamhet och generellt för samhälleliga funktioner och tjänster. Detta gör det lättare att acceptera gemensamt framtagna regler och praxis och att förstå motiveringen för olika synsätt.  Den deltagande budgeteringen har ökat dialogen om stadsdelarnas utvecklingsbehov mellan invånare och sammanslutningar.

OmaStadi

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra den deltagande budgeteringen. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Tillsammans utvecklar vi idéerna till förslag som stadsborna röstar om. Staden förverkligar förslagen med flest röster.

Läs mer

Digitalt stöd är viktigt

Staden stöder stadsbornas och tjänsteanvändarnas aktiva deltagande i organisationer och sammanslutningar genom betydande ekonomiska och funktionella satsningar. Staden har även öppnat lokaler för invånarnas och sammanslutningarnas frivilliga verksamhet.

Att föreställa sig delaktighet i planeringen av stadens tjänster och beslutsfattandet utan den digitala aspekten är dock numera svårt. Det är därför viktigt att förstå att deltagandet på digitala plattformar kräver tillräckliga färdigheter och lämplig utrustning och att alla invånare inte har tillgång till dem. Stadens tjänster för digitalt stöd vid verksamhetsställen och på distans gör det möjligt att sänka hindren för deltagande.

Coronapandemin har också synts i stadens delaktighetsarbete. Interaktionen med invånarna har resulterat i en mängd olika digitala seder och även hybridevenemang i enlighet med restriktionerna.

Framgångar

  • Valdeltagandet i den deltagande budgeteringen var 8 procent vid första valomgången 2019, vilket internationellt sett är bra.

Utvecklingsobjekt

  • Vid genomförandet av delaktigheten ska medborgarnas jämlikhet och tillgänglighet till kanaler för deltagandet säkerställas för alla.

Länkar till relevanta program, rapporter och webbplatser