Siirry suoraan sisältöön

Strategisk hållbarhetsledning

Mycket arbete har gjorts i Helsingfors för att knyta FN:s mål för hållbar utveckling till Helsingfors stadsstrategi och stadens dagliga verksamhet. Här kan du läsa om hur främjandet av hållbar utveckling har knutits till stadskoncernens verksamhet.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 har ambitiösa hållbarhetsmål. Redan i förordet betonas att den hållbara tillväxten i Helsingfors bör vara förenlig med de ekologiska ramvillkoren och skapa socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart välstånd. I strategin står det också att Helsingfors utveckling styrs och utvärderas med stöd av FN:s mål för hållbar utveckling.

 

“Vi styr och utvärderar utvecklingen av Helsingfors med stöd av FN:s målsättningar för hållbar utveckling.”

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

 

Den tredje utvärderingen av hållbar utveckling är en del av halvtidsöversynen av stadsstrategin, som görs under våren 2023. Staden har beslutat att göra en utvärdering av hållbar utveckling vartannat år i mitten och slutet av strategiperioden.

Nedanstående tabell visar länkningen av de 13 tyngdpunkterna i strategin till FN:s SDG-mål. Liksom målen för hållbar utveckling har också målen för strategin sinsemellan motstridiga effekter samt motstridiga effekter i förhållande till hållbarhetsmålen, till exempel en stark tillväxt och byggande i staden ökar växthusgasutsläppen i området, och andra miljökonsekvenser.

För närvarande styrs de olika hållbarhetstemana genom fyra strategiska programgrupper med fokus på hållbar ekonomi, ambitiöst klimatansvar, en trivsam stad och förebyggande av segregation, som är underställda samordnade program, strategier eller stadsstrategi på stadsnivå.

Tyngdpunkterna i stadstrategi och SDG-mål

Verktyg för hållbarhetsledning

Målen för hållbar utveckling har utöver stadsstrategin beaktats även på andra håll i stadens centrala program, genom vilka många av målen främjas. Under de senaste två åren har Helsingfors stad granskat sina strategiska program och planeringen av ekonomin och verksamheten också ur perspektivet hållbar utveckling.

Under granskningsperioden har Helsingfors stad tagit i bruk ett mer systematiskt sätt att granska stadens centrala mål och program på stadsnivå inom referensramen för hållbar utveckling och i relation till enskilda mål för hållbar utveckling (SDG). Med hjälp av analysen utreds och identifieras länkningen till stadsstrategins hållbarhetsmål och de FN-mål för hållbar utveckling som varje program har en central roll för att genomföra. Man har gjort en SDG-analys för bland annat Helsingfors välfärdsplan 2022–2025, näringspolitiska prioriteringar, handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 samt utsläppsminskningsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030.

I tabellen nedan listas de centralaste styrande programmen och planerna i Helsingfors stad samt deras samband med målen för hållbar utveckling. Av både strategins tyngdpunkter och program ser man att det centralaste i Helsingfors stads verksamhet presenteras i SDG-målen 3 (Hälsa och välbefinnande), 4 (God utbildning för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) 10 (Minskad ojämlikhet), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringen).

Helsingfors stads mätare för hållbar utveckling har förnyats för denna utvärdering. Helsingfors stad deltar i ett nationellt indikatorprojekt för hållbar utveckling som leds av Finlands miljöcentral, för att utveckla mer omfattande mätare för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De indikatorer som valts ut för rapporten möjliggör för sin del en nationell jämförelse av läget för hållbar utveckling samt ger mer aktuell information om utvecklingens nuläge.

Även en bättre SDG-baserad kunskapsbas har byggts upp som stöd för hållbarhetsexperternas arbete under 2022. Kunskapsbasen samlar ihop de program och mål som styr staden och kopplar till exempel stadens budgetmål till målen i Agenda 2030. Samtidigt som man granskat stadens sektorers och affärsverks budgetmål och deras mätare ur SDG-perspektiv har man gjort grundläggande arbete för budgetering av hållbar utveckling. År 2023 börjar Helsingfors stad ännu mer målinriktat utveckla den fenomenbaserade ekonomiplaneringen och deltar i det nationella projektet i fråga om budgetering för hållbar utveckling.

I Finlands sex största städers nätverk för strategiskt hållbart ledarskap har Helsingfors deltagit i utvecklandet av systemiska modeller för hållbart ledarskap och konkreta ledarskapsverktyg. Nätverket har exempelvis utvecklat ett SDG-utformningsverktyg, vars underlag användes i stadsmiljösektorledningens verkstäder hösten 2022.

Program och SDG-mål

Hållbar utveckling som en del av stadens vardag

Helsingfors stad har velat inkludera hållbarheten i de anställdas och tjänsternas vardag. Helsingfors stad främjar målen för hållbar utveckling även genom många lagstadgade uppgifter, till exempel utbildning, social- och hälsovårdstjänster, stadsplanering, markanvändning och miljöskydd.

I staden finns dessutom olika nätverk, kommittéer och arbetsgrupper som främjar hållbarhetsteman, till exempel arbetsgruppen för hållbar utveckling, nätverket för mänskliga rättigheter, miljö- och klimatnätverket samt HYTE-samordningsgruppen.

Stadens sektorer och affärsverk främjar aktivt hållbarhetsperspektiven, och sektorerna och affärsverken har lyckats med att systematiskt främja i synnerhet den ekologiska hållbarheten. Av affärsverken använder Servicecentralen i Helsingfors ett eget hållbarhetsprogram som grundar sig på målen för hållbar utveckling. Bland sektorerna har stadsmiljösektorn inlett ett hållbart utvecklingsarbete inom sektorn som förbättrar deras hållbarhetsarbete. Andra sektorer och affärsverk använder till exempel miljöprogram och mål för ansvarsfulla upphandlingar. Stadskansliets kommunikationsavdelning ansvarar övergripande för kommunikationen i anslutning till hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling syns på många sätt för invånarna via stadens tjänster, till exempel för tjänsterna inom fostran har hållbarhetstänkandet integrerats i undervisningen, biblioteken och ungdomstjänsterna arbetar aktivt för att öka både medvetenheten och främja till exempel cirkulär ekonomi.

Personalens kompetens och attityder är mycket viktiga för att främja hållbarhetsfrågorna. Förståelse och ledning genom information bör utvecklas ända från ledningen till genomförandet av tjänsterna. Stadens etiska principer styr personalens och de förtroendevaldas verksamhet. Etiska principer är kärnan i ansvarsfull verksamhet, en sund arbetskultur och arbetshälsa. Att följa dem säkerställer att det är bra att arbeta inom staden och att vår verksamhet följer lagar, förordningar, anvisningar och normer. Dessutom har vi 2022 skapat ett omfattande utbildningspaket om den hållbara utvecklingens olika teman för Helsingfors stads personal och alla anställda vid Helsingfors stad kan genomföra det. Staden har även ekostödsverksamhet och utbildning i anslutning till den. På olika håll i organisationen finns 1 389 ekostödpersoner som stöder främjandet av miljöfrågor. Teman för hållbar utveckling har också behandlats vid utbildnings- och inskolningstillfällen för personalen och cheferna.

Även olika utvecklingsprojekt är ett centralt sätt för staden att främja hållbar utveckling och nya innovationer, och av de 32 projekt som pågår 2022 främjar 25 social eller ekologisk hållbarhet och resten av projekten sysselsättning och digitalisering.

Också stadskoncerns dottersamfund och -bolag är aktiva i främjandet av hållbar utveckling. De största bolagen har hållbarhetsprogram och rapportering som grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling. Som en del av stadens arbete för hållbar utveckling har vi behandlat koncernstyrningens ansvarsaspekter samt ordnat gemensamma workshoppar med dottersamfunden om ansvarsteman.

Vi har också strävat efter att främja invånarnas och intressentgruppernas delaktighet och medvetenhet. Aktiv kommunikation har bedrivits och olika evenemang ordnats, bland annat Människorättsdagens seminarium om hållbar utveckling och en människorättsbaserad stad 2022 samt tre dialogpauser kring teman för hållbar utveckling. Borgmästaren har 2022–2023 tillsammans med FN:s institut för forskning om utvecklingsekonomi, UNU WIDER, arrangerat forumet SDG Discussion i tre delar, där aktuella hållbarhetsteman har behandlats om frågor som gäller ekonomi, lärande och ekologisk hållbarhet.

Städerna som pionjärer för hållbar utveckling

Finland är en pionjär i arbetet för hållbar utveckling och har också fått erkännande för det. Helsingfors stad har aktivt deltagit i både nationellt och internationellt samarbete som främjar hållbar utveckling. Helsingfors stad har ett nära samarbete med statsrådets kansli, miljöministeriets program Hållbar stad samt Finlands sex största städer och Kommunförbundet för att främja det strategiska ledarskapet för hållbar utveckling. Hösten 2021 inleddes ett gemensamt nätverksprojekt för strategisk SDG-ledning i Finlands sex största städer där vi utvecklade praktiska verktyg för städernas användning, främjade nationellt och internationellt samarbete samt delade med oss av bästa praxis.

Helsingfors stad deltar även i många olika internationella nätverk och projekt som främjar hållbar utveckling, bland annat Eurocities, modellen Unicefs Barnvänlig kommun och Bloomberg-stiftelsens projekt. Helsingfors stad deltar även aktivt i verksamheten inom WHO:s nätverk Healthy cities. I arbetet främjas internationellt särskilt målen i SDG 3 (God hälsa och välbefinnande).

Helsingfors stad har även lyft fram SDG-arbetet i de nätverk som staden samordnar samt i företags- och partnerskapssamarbetet. I Helsingfors stad har vi gjort över tusen samhällsåtaganden för hållbar utveckling. Merparten av åtagandena görs av privatpersoner, företag och olika organisationer och föreningar.

Helsingfors stad kan med sitt exempel i främjandet och rapporteringen av SDG-målen på lokal nivå främja en hållbar utveckling globalt, och påverka i större utsträckning än enbart inom sina egna gränser för att främja målen för hållbar utveckling i städer på olika håll i världen. Helsingfors stad har direkt och via FN-aktörerna stött och delat med sig av sitt arbete till andra städer runt om i världen, och Helsingfors var också värd hösten 2022 tillsammans med FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden UN DESA för den internationella tvådagarsverkstaden i anslutning till främjande och utvärdering av SDG-målen på lokal nivå.

Helsingfors SDG-arbete har bidragit till uppkomsten och fördjupningen av många strategiska internationella partnerskap. Helsingfors har på ett helt nytt sätt kunnat samarbeta med FN-institutionerna (bl.a. UN Habitat och UN DESA) och representera städerna samt främja urbana mål i dessa forum.