Siirry suoraan sisältöön

Ekonomi

Helsingfors ekonomi är stark och vi är globalt sett på en god nivå i många mål.

Staden kan främja den hållbara ekonomin på många olika sätt, till exempel genom näringspolitiken, stadsutvecklingen och -marknadsföringen, anskaffningar och sysselsättningstjänsterna. Hållbar ekonomi har ett brett perspektiv och omfattar flera olika SDG-mål. De viktigaste SDG-målen för hållbar ekonomi förknippas med fattigdom, arbete och utkomst samt konsumtion, näringsgrenar och innovationer. I temat hållbar ekonomi behandlar vi också teman för hållbart boende och byggande samt hållbar trafik.

Helsingfors utmaningar hänger särskilt ihop med hållbar konsumtion, sysselsättning och mötande av efterfrågan och utbud av arbetskraft samt ökning av inkomstskillnader och bostadshushållens skuldsättning. Omställningen till cirkulär ekonomi och koldioxidsnålhet kräver betydande satsningar, och för att lyckas måste hållbarheten i ännu högre grad kopplas samman med planeringen av ekonomin och verksamheten.

Utkomst och sysselsättning

Helsingfors utmaningar hänger ihop med relativ fattigdom, upplevd utkomst och ökad barnfamiljsfattigdom som uppstått på grund av hög levnadsstandard och höga levnadskostnader. Helsingfors har bättre förutsättningar än de flesta kommuner och städer i Finland att klara av framtida utmaningar, även om de demografiska förändringarna börjar störa tillväxten även i Helsingfors.

Läs mer

Näringar och innovationer

Den viktigaste förutsättningen för Helsingfors livskraft är en väl fungerande stad. Högklassiga tjänster, renlighet, tillgänglighet, säkerhet, livlighet, jämställdhet och andra frågor som bidrar till stadsbornas livskvalitet utgör grunden för konkurrenskraften. Varje sektor och enskild arbetstagare vid Helsingfors stad påverkar stadens livskraft genom sitt dagliga arbete.

Läs mer

Boende och sammanslutningar

Levande stadsdelar erbjuder möjlighet till ett gott och aktivt liv vars grund är ett tryggt och bekvämt boende samt stadsrum. En god planering och smidig rörlighet garanterar en fungerande vardag. Ett inspirerande, högklassigt och mångsidigt kulturliv är en central del av livskraften och trivseln i staden samt en väsentlig del av välbefinnandet. Kultur och konst spelar en viktig roll när det gäller att främja gemenskapen och mentalt välbefinnande och skapa erfarenheter av delaktighet.

Läs mer

Hållbar infrastruktur

Den hållbara infrastrukturen är grunden för staden. Helsingfors bör fortfarande satsa särskilt på miljöhälsa, klimatvänlig och anpassningsbar planering samt på främjande av ren teknik och naturbaserade lösningar.

Läs mer

Ansvarsfull upphandling och cirkulär ekonomi

Genom ansvarsfulla upphandlingar minskas negativa miljöeffekter och främjas positiva effekter. Staden kan också bidra till att skapa en ansvarsfull marknad genom att visa vägen för utveckling och införande av nya energi- och materialeffektiva lösningar som främjar cirkulär ekonomi och bevarande av den biologiska mångfalden.

Läs mer

Hållbar turism, evenemang och stadsmarknadsföring

För en huvudstad är turism och evenemang en central del av stadens livskraft. Hållbarheten har också lyfts upp som en av de främsta utvecklingspunkterna för Helsingfors turism, evenemang och stadsmarknadsföring.

Läs mer