Siirry suoraan sisältöön

Ekonomi

Hållbar ekonomi har ett brett perspektiv och omfattar flera olika SDG-mål. Nedan är de centralaste SDG-målen för hållbar ekonomi i fråga om fattigdom, arbete och utkomst samt konsumtion, näringsgrenar och innovationer. I det här avsnittet om hållbar ekonomi behandlar vi också teman för hållbart boende och byggande samt hållbar trafik.

Den kommunala ekonomin i Helsingfors är fortfarande stark, även om utgifternas ökning hotar balansen. Förändringen i åldersstrukturen och det ökande investeringsbehovet ökar kostnaderna. De ökade skatteinkomsterna och intäkterna från markegendom stöder den framtida utvecklingen. De påfrestningar som den åldrande befolkningen skapar riktas mot ekonomin i Helsingfors, som i och med social- och hälsovårdreformen svarar för sina egna social- och hälsovårdstjänster.

Finlands och Helsingfors ekonomi har redan i hög grad återhämtat sig från coronapandemin som började 2020, vilket bland annat syns i att sysselsättningsgraden är hög och att lönesumman stigit i Helsingfors. År 2022 visade sig dock åter vara ett undantagsår igen. Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade en betydande inverkan på Helsingfors som verksamhetsmiljö för näringslivet. Det är svårt att helt bedöma krigets långsiktiga konsekvenser för till exempel Helsingfors geopolitiska ställning. Helsingfors tillgänglighet med flyg har försämrats på grund av Rysslands överflygningsförbud, vilket har en negativ inverkan på turismens utveckling. Finlands ekonomi växte 2022 tack vare att början på året var bra, men utsikterna för år 2023 är redan sämre. Den snabba inflationen har tärt på hushållens köpkraft och konsumenternas och företagarnas förtroende för ekonomin, vilket förutspår minskad efterfrågan, sämre resultat för företagen och sämre sysselsättningsgrad. Ekonomin väntas återvända mot en långsam tillväxt 2024.

Vi har redan kommit långt med återhämtningen från coronapandemin, men i synnerhet den snabba inflationen och den stigande räntenivån samt arbetskraftsbristen som plågar många branscher har blivit nya stora problem. Den ekonomiska tillväxten har avtagit och ekonomin har hamnat i recession sedan våren 2023. Helsingfors skattebas är dock stark, eftersom en mångsidig näringsstruktur som bygger på en hög kompetensnivå och den stora andelen av stadsbor med goda inkomster torde skydda Helsingfors från de värsta bakslagen

Utkomst och sysselsättning

Helsingfors utmaningar hänger ihop med relativ fattigdom, upplevd utkomst och ökad barnfamiljsfattigdom som uppstått på grund av hög levnadsstandard och höga levnadskostnader. Helsingfors har bättre förutsättningar än de flesta kommuner och städer i Finland att klara av framtida utmaningar, även om de demografiska förändringarna börjar störa tillväxten även i Helsingfors.

Läs mer

Näringar och innovationer

Den viktigaste förutsättningen för Helsingfors livskraft är en väl fungerande stad. Högklassiga tjänster, renlighet, tillgänglighet, säkerhet, livlighet, jämställdhet och andra frågor som bidrar till stadsbornas livskvalitet utgör grunden för konkurrenskraften. Varje sektor och enskild arbetstagare vid Helsingfors stad påverkar stadens livskraft genom sitt dagliga arbete.

Läs mer

Boende och sammanslutningar

Levande stadsdelar erbjuder möjlighet till ett gott och aktivt liv vars grund är ett tryggt och bekvämt boende samt stadsrum. En god planering och smidig rörlighet garanterar en fungerande vardag. Ett inspirerande, högklassigt och mångsidigt kulturliv är en central del av livskraften och trivseln i staden samt en väsentlig del av välbefinnandet. Kultur och konst spelar en viktig roll när det gäller att främja gemenskapen och mentalt välbefinnande och skapa erfarenheter av delaktighet.

Läs mer

Hållbar infrastruktur

Den hållbara infrastrukturen är grunden för staden. Helsingfors bör fortfarande satsa särskilt på miljöhälsa, klimatvänlig och anpassningsbar planering samt på främjande av ren teknik och naturbaserade lösningar.

Läs mer

Ansvarsfull upphandling och cirkulär ekonomi

Genom ansvarsfulla upphandlingar minskas negativa miljöeffekter och främjas positiva effekter. Staden kan också bidra till att skapa en ansvarsfull marknad genom att visa vägen för utveckling och införande av nya energi- och materialeffektiva lösningar som främjar cirkulär ekonomi och bevarande av den biologiska mångfalden.

Läs mer

Hållbar turism, evenemang och stadsmarknadsföring

För en huvudstad är turism och evenemang en central del av stadens livskraft. Hållbarheten har också lyfts upp som en av de främsta utvecklingspunkterna för Helsingfors turism, evenemang och stadsmarknadsföring.

Läs mer