Siirry suoraan sisältöön

Vattenekosystemen

Helsingfors vattenområden är stora havsområden och sötvattenområden som består av Vanda å, bäckar, diken, dammar och källor. Helsingfors skärgård består av 300 öar och sträcker sig från den skyddade inre skärgården till öppet hav.
SDG 14: Hav och marina resurser
SDG 6: Rent vatten och sanitet

SDG 6 Rent vatten och sanitet är ett av målen som till stor del uppfylls i Helsingfors. Helsingfors har rent dricksvatten och en fungerande hantering av avloppsvatten för alla. Dessutom är avloppsreningen i världsklass. SDG 14, Hav och marina resurser, anknyter i Helsingfors särskilt till Östersjön som är ett av världens känsligaste och mest förorenade hav som lider särskilt av eutrofiering.

Helsingfors vattenområden är stora havsområden och sötvattenområden som består av Vanda å, bäckar, diken, dammar och källor. Helsingfors skärgård består av 300 öar och sträcker sig från den skyddade inre skärgården till öppet hav. Vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i småvatten och havsområdet påverkas av bland annat näringsämnen och skadliga ämnen, nedskräpning, vattentrafik, renat avloppsvatten samt tillståndet i Finska vikens öppna vatten.

Även om näringsämnesbelastningen i kustvattnen har minskat under de senaste årtiondena i och med utvecklingen av tekniken för rening av avloppsvatten och centraliseringen av reningsanläggningarna har kustens ekosystem ännu inte återställts och övergödningen är ett centralt problem i havsområdet utanför Helsingfors. På lång sikt har ökningen av klorofyll a, som beskriver den totala fosforhalten och algmängderna, fortsatt, och den totala kvävehalten varierar kring långtidsmedeltalet. Ökningen av ytvattnets grumlighet har stannat upp ungefär på 2010 års nivå, och grumligheten i vattnet nära bottnen har minskat. Syresituationen i vattnet nära bottnen fortsätter dock att försämras i havsområdet utanför Helsingfors, delvis på grund av den stigande medeltemperaturen i kustvattnen.

Eutrofieringen av Helsingfors havsområden är ett resultat av näringsbelastning från avrinningsområdet samt kusthavets och vikområdenas särdrag. Trots den minskade näringsbelastningen har fosforhalterna i den mellersta och yttre skärgården utanför Helsingfors ökat sedan början av 2000-talet. För att minska belastningen på havsområdet bör man i metropolområdet genomföra riktade åtgärder i de närmaste avrinningsområdena.

Staden strävar efter att förbättra Östersjöns tillstånd dels genom att utveckla de egna åtgärderna, dels med hjälp av Östersjöutmaningen. Östersjöutmaningen är Helsingfors och Åbo städers gemensamma vattenskyddsverksamhet, som omfattar städernas gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön och ett omfattande internationellt nätverk som är öppet för alla. Nätverksmedlemmarna i Östersjöutmaningen har frivilligt förbundit sig att agera för att skydda Östersjön genom att göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön.

Ett av målen för Helsingfors stads arbete kring nätverken av vattendrag 2021–2022 var att i en mer lättillgänglig form föra fram information om vattnens ekologi. I samband med arbetet kring nätverken av vattendrag upptäcktes ett nytt bäcksystem och man kunde precisera bäckarnas kvalitetsklass och vattendragets ställning Som en åtgärd för ett bättre tillstånd för småvatten utarbetades också en ny handbok för kvalitativ och kvantitativ behandling av byggplatsvatten.

Framgångar:

  • Avfallsvattenreningen i Helsingforsregionen hör till de bästa i världen och täcker avfallsvatten från 1,3 miljoner invånare.
  • I huvudstadsregionens havsområde har man samlat in omfattande information om den marina naturens mångfald under 2021–2022 och definierat lokalt ekologiskt betydelsefulla marina naturområden.
  • Uppföljningen av kustvattnen är omfattande och av hög kvalitet.

Utvecklingsobjekt:

  • Övervakning av ström- och småvattnens tillstånd.
  • Kvalitativ hantering av dagvatten.
  • Återställande av förlorade livsmiljöer.
  • Kontroll av trycket av befolkningens användning.
  • Grundande av marina natursskyddsplatser.

Program:

Åtgärdsprogrammet för Östersjön 2019–2023  PDF