Siirry suoraan sisältöön

Vattenekosystemen

Helsingfors vattenområden är stora havsområden och sötvattenområden som består av Vanda å, bäckar, diken, dammar och källor. Helsingfors skärgård består av 300 öar och sträcker sig från den skyddade innerskärgården till öppet hav.
SDG 14: Hav och marina resurser
SDG 6: Rent vatten och sanitet

SDG 6, rent vatten och sanitet, är ett av målen som till stor del uppfylls i Helsingfors. Helsingfors har rent dricksvatten och en fungerande hantering av avloppsvatten för alla. Avloppsvattenreningen håller dessutom toppklass. SDG 14, hav och marina resurser, anknyter i Helsingfors särskilt till Östersjön, vars situation har förbättrats under de senaste årtiondena men som fortfarande är ett av världens känsligaste och mest förorenade hav som lider särskilt av eutrofiering.

Vattenekosystemens situation måste tryggas

Vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i småvatten och havsområdet påverkas av bland annat näringsämnen och skadliga ämnen, nedskräpning, vattentrafik, renat avloppsvatten samt tillståndet i Finska vikens öppna vatten. Stadens vattenskydd styrs av bland annat åtgärdsprogrammet Östersjöutmaningen, småvattenprogrammet, dagvattenprogrammet och anvisningen för översvämningar.

Näringsämnesbelastningen i kustvattnen har minskat under de senaste årtiondena, men kustens ekosystem är ännu inte återställt och övergödningen är ett centralt problem även i havsområdet utanför Helsingfors. Viktiga åtgärder har varit utvecklingen av vattenreningstekniken och koncentrationen av reningsverk.

Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors är Nordens största reningsverk och dess reningseffekt hör till de bästa i världen. I Viksbacka avloppsreningsverk renas allt avloppsvatten i Helsingfors och dessutom avloppsvatten från andra kommuner i Helsingforsregionen, det vill säga avloppsvatten från cirka 860 000 invånare.

Östersjön är hotad

Trots minskad yttre belastning har fosforhalterna i Helsingfors kustvatten stigit sedan början på 1990-talet, vilket framför allt beror på diffusa föroreningar från Vanda ås omfattande avrinningsområde samt intern fosforbelastning från havsbotten. Dessutom finns alarmerande mängder skadliga kemikalier och mikroplaster i vattenmiljöerna.

Därför är många av Östersjöns ekosystem och livsmiljöer hotade. Man känner ännu inte till undervattensnaturen i Helsingfors havsområden tillräckligt väl för att kunna beakta livsmiljöerna i planeringen och användningen av havsområdet.

Staden strävar efter att förbättra Östersjöns tillstånd dels genom att utveckla de egna åtgärderna, dels med hjälp av Östersjöutmaningen. Östersjöutmaningen är ett nätverksinitiativ som tagits av Helsingfors och Åbo, där man bjuder in organisationer att frivilligt förbinda sig till att skydda Östersjön och utarbeta ett eget åtgärdsprogram för Östersjön.

Helsingfors småvatten är viktiga livsmiljöer och förbindelser för olika organismer samt värdefulla rekreationsobjekt för stadsborna. Det ekologiska, rekreativa och landskapsmässiga värdet i småvatten har ökat märkbart och det är viktigt att småvattnen beaktas bättre i stadsplaneringen och -ekologin.

Under de senaste åren har satsningar gjorts på att restaurera bäckar och diken till naturtillstånd och i bästa fall har den starkt hotade havsöringen börjat trivas i dem. Dammarnas tillstånd har dock försämrats och de är eutrofierade.

Framgångar

  • Via Östersjöutmaningen har stadens vattenskyddsverksamhet utvecklats strategiskt och tväradministrativt och andra aktörer uppmuntrats att delta redan i 14 år.
  • Avfallsvattenreningen i Helsingforsregionen hör till de bästa i världen och täcker avfallsvatten från 860 000 invånare.

Utvecklingsobjekt

  • I dagvattenhanteringen måste mer uppmärksamhet även riktas mot belastningen och nedskräpningen av havsområdet, i synnerhet mikroplaster.
  • Saneringen av det kombinerade avloppsnätverket till ett separat avloppssystem måste fortsätta för att minska avloppsvattenutsläppen.