Siirry suoraan sisältöön

Kultur

För att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs en kulturell förändring. En förändring av många av de tanke- och handlingsmönster som vi har vuxit upp i, som formar våra liv och som vi förmedlar till yngre generationer. För att kunna bygga en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad måste vi identifiera och förstå vår kultur, det vill säga uppfattningar, institutioner och moral som definierar vår verksamhet, mer medvetet än i dag.

I den här utvärderingen granskas Helsingfors kulturella hållbarhet ur perspektivet för de kulturtjänster som staden erbjuder, kulturarvet och designen. De valda perspektiven är inte en uttömmande lista över fenomen och åtgärder som inverkar på den kulturella hållbarheten i Helsingfors, men valen ger ändå en uppfattning om hur och var i Helsingfors vi arbetar för en kulturellt hållbar stad.

UNESCO:s kongress i Hangzhou 2013 definierades kreativitet, kulturarv, kunskap och mångfald som kärnan i kulturell hållbarhet: Dessa värden är orubbligt bundna till mänsklighetens utveckling och friheter. Utifrån detta vill Helsingfors stad ge sina invånare en möjlighet att leva ett liv som befolkningen har skäl att anse vara värt att leva. Vi vill lyfta fram den kulturella hållbarheten som en ny granskningsdimension i den här rapporten om hållbar utveckling.

För att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs en kulturell förändring. En förändring av många av de tanke- och handlingsmönster som vi har vuxit upp i, som formar våra liv och som vi förmedlar till yngre generationer. För att kunna bygga en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad måste vi identifiera och förstå vår kultur, det vill säga uppfattningar, institutioner och moral som definierar vår verksamhet, mer medvetet än i dag.

Förändringarna i miljön och kulturen och deras effekter blir tydligast synliga med konst och vetenskap. Konsten ger också möjlighet att behandla förändringen på ett övergripande sätt och hitta kreativa sätt att lösa de utmaningar som förändringen medför. Det är viktigt att staden stöder konstens frihet och mångstämmighet, och är öppen för diskussion via den. Konst och kultur är en resurs i stadens utveckling.

Vi bygger upp en uppfattning om oss själva och vår gemenskap både för det andliga, det vill säga det immateriella, och det materiella kulturarvet. Kulturarvet och den kulturmiljö som är inbäddad i det skapar en grund för konsten och kulturen. Nuet är framtidens kulturarv. Helsingfors stad växer, dess kulturella mångfald ökar och samtidigt har åldersstrukturen förändrats så att den relativa andelen äldre har ökat. Vi behöver allt mer kulturellt ansvarstagande för att kunna hantera förändringarna så att de berikar vår kultur och stärker vår kreativitet och resiliens i stället för att de orsakar polarisering och konflikter.

I en allt mer mångsidig verksamhetsmiljö är det bra att komma ihåg att individens klara medvetenhet om sin egen kulturidentitet är kopplad till en god självkänsla och en känsla av tillfredsställelse. En stark etnisk identitet innebär inte att minoriteternas representanter sluter sig inom sin egen krets, utan detta har konstaterats korrelera positivt med sysselsättning, utbildning och moderata politiska åsikter. Byggandet av en stark och accepterande kulturidentitet börjar redan i den tidiga barndomen. Helsingfors strävar efter att främja en ansvarsfull kulturfostran och att göra det möjligt för alla Helsingforsbor att komma i kontakt med kultur och konst.

Varje människa ska ha rätt att känna och vara stolt över sin egen kultur och att utöva sin egen kultur. För att denna rätt ska kunna förverkligas i praktiken krävs det medvetenhet om kulturella behov, såsom språk, traditioner och seder i verksamheten inom såväl sektorn för fostran och utbildning, fritid, stadsmiljö som social- och hälsovård.

I den här rapporten granskar vi Helsingfors kulturella hållbarhet ur perspektivet för de kulturtjänster som staden erbjuder, kulturarvet och designen. De valda perspektiven är inte en uttömmande lista över fenomen och åtgärder som inverkar på den kulturella hållbarheten i Helsingfors, men valen ger ändå en uppfattning om hur och var i Helsingfors vi arbetar för en kulturellt hållbar stad.

Konst och kultur

Helsingfors erbjuder många olika slags kultur- och bildningstjänster för sina invånare och finansierar mångsidigt konst- och kulturverksamhet från grundläggande konstundervisning till utställningar. Återhämtningen från coronapandemin syns fortfarande inom kulturbranschen, även om Helsingfors satsade märkbart på att stimulera kulturbranschen.

Läs mer

Design

Design har varit en del av Helsingfors stads strategi i över ett decennium. Helsingfors är till exempel en av de första städerna i världen som har anställt en designdirektör. Under denna strategiperiod har design använts allt mer systematiskt i den användarorienterade förnyelsen av tjänster och ökningen av stadsorganisationens produktivitet.

Läs mer

Kulturarv

Kulturarvet uppstår som ett resultat av människans verksamhet och i växelverkan med miljön. Att värderingar, övertygelser, färdigheter och traditioner förändras är en central egenskap i kulturarvet. Helsingfors publicerar våren 2023 ett kulturmiljöprogram för att skapa enhetliga riktlinjer för beaktande av kulturmiljöer samt skötseln och användningen av dem i Helsingfors.

Läs mer