Siirry suoraan sisältöön

2022 års andra sammanfattning om Helsingfors stadsstrategi

2022 års andra sammanfattning om Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 som behandlar framgångar och utmaningar inom strategins fokusområden hittills under året har färdigställts. Stadsstrategin Läge för tillväxt innehåller 13 fokusområden. Information om framstegen samlas från sektorerna, kansliet och affärsverken i anslutning till den ekonomiska och operativa uppföljningen.

Inom fokusområdena har bland annat följande framgångar uppnåtts:

Världens bästa och mest jämlika plats för inlärning

 • Hobbyverksamhet ordnas nu för eleverna i åk 3–9 vid alla skolor i Helsingfors.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

 • Det uppdaterade åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2030 har godkänts.

Konst och kultur gör gott

 • Stadsinvånarna har fått stöd för motion och deltagande i kultur genom pilotprojektet för förlängning av verksamhetsmodellen LiiKu-tuki. Denna sommar ordnades i Helsingfors ett rekordstort antal evenemang.

En funktionell och vacker stad

 • Byggbranschen har kommit över de största svårigheterna med tillgången till byggmaterial som fanns i början av året och nya anskaffningsvägar har hittats.

Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

 • Uppförandet av laddstationer för elbilar fortskrider och den uppdaterade parkeringspolitik har godkänts.

Helsingforsbornas hälsa och välfärd blir bättre

 • Beredningen av social- och hälsovårdsreformen har framskridit enligt plan.

Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

 • Sysselsättningssituationen har förbättrats under 2022. Trenden för registrerade övernattningar översteg nivån under 2019. Också hotellkapaciteten har ökat.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

 • DigiHelsinki Oy som tillhandahåller stadens interna grundläggande digitala tjänster har grundats.

Inom fokusområdena har bland annat följande utmaningar förekommit:

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

 • Många sektorer har svårigheter med tillgången till personal, och problemen med lönesystemet har både förvärrat dessa svårigheter och ökat belastningen på den befintliga personalen.

En funktionell och vacker stad

 • Det råder osäkerhet kring uppnåendet av bostadsproduktionsmålet. Det stora antalet lediga hyresbostäder minskar också efterfrågan bland investerare, vilket under de senaste åren har stärkt bostadsbyggandet.

Helsingforsbornas hälsa och välfärd blir bättre

 • Efterverkningarna från coronaviruspandemin och tillgången på personal gör det svårt att få tjänster. För att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i social- och hälsovårdstjänsterna krävs att den statliga finansieringen förtydligas.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

 • En ökande inflation och stigande kostnader utgör en utmaning för den hållbara ekonomin.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

 • Problemen i anslutning till förnyelsen av löneprocesserna och lönesystemet har varit betydande. Staden har satt in krafttag för att avhjälpa situationen. Verksamhetssätten för att effektivisera chefsarbetet måste påskyndas.

Strategin främjas i fyra programgrupper

Under den innevarande fullmäktigeperioden främjas stadsstrategin i fyra tväradministrativa programgrupper. Alla programgrupper har inlett sin verksamhet under hösten.

Gruppen Ansvarsfull och hållbar ekonomi har behandlat framåtskridandet av de produktivitetsåtgärder som beslutades udgeten för 2022. Arbetet i gruppen Ambitiöst klimatansvar har fokuserat på att se över målen och antagandena för uppdateringen av det nya Kolneutralt Helsingfors-programmet. Gruppen En trivsam stad har behandlat stadens responssystem, det havsnära Helsingfors och tillfälligt utnyttjande av lokaler för kulturverksamhet.Gruppen som motarbetar segregation har gått i genom stadens metodik samt kunskapsbas och forskning om segregation. Målet är att sammanfatta de centrala målen och metoderna som stöd för strategiarbetet.

Uppföljningen och rapporteringen av programmen preciseras allteftersom arbetet i programgrupperna, som arbetar under borgmästarens ledning, fortskrider.

Strategin följs upp regelbundet och transparent

Framåtskridandet av stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 rapporteras till stadsfullmäktige i mitten av fullmäktigeperioden. Verkställandet av stadsstrategin följs upp kontinuerligt inom ramen för den årliga ekonomiska och operativa uppföljningen. Dessutom följs verkställandet av stadsstrategin upp transparent och offentligt på stadens webbplats (på finska; på svenska kommer att publceras senare 2022). Du kan bekanta dig med stadsstrategin här.