Siirry suoraan sisältöön

Ansökan om understöd till organisationer, föreningar och stiftelser för att främja välbefinnande och hälsa öppnar i början av oktober

Helsingfors stadsstyrelse har bekräftat understödkriterierna för stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa samt social- och hälsovårdssektorns understöd för 2023. Ansökan om stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa samt social- och hälsovårdssektorns understöd öppnar den 1 oktober 2022. Räddningsväsendets understöd har redan kunnat sökas våren 2022.

Ansökningsprocessen för understöden och understödsberedningen har centraliserats till stadskansliet som en del av beredningen inför reformen av social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet. Som en följd av förändringen ändrades namnet på understöden till stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa samt social- och hälsovårdssektorns understöd, och stadsstyrelsen beslutade om nya bidragskriterier.

Nya kriterier för understöden

Enligt stadsfullmäktiges beslut den 26 september 2022 är kriterierna för beviljande av stadsstyrelsens understöd för främjande av välbefinnande och hälsa samt social- och hälsovårdssektorns understöd 2023 följande:

1) Den allmänna principen är att verksamhet som godkänns för understöd ska stödja genomförandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för att främja välbefinnande och hälsa som godkänts av stadsfullmäktige.
2) Understöden används för att stödja verksamhet som främjar Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa samt minskar skillnader i välbefinnandet.
3) Vid utdelningen av understöd fäster man vikt vid organisationernas allmännytta, verksamhetens effektivitet och organisationernas självförsörjning.
4) Mottagaren av understödet ska ha egen medelanskaffning eller andra verksamhetsresurser (t.ex. frivilligarbete) så att verksamheten inte är helt beroende av stöd från en enskild extern finansiär.
5) Stödet riktas i regel till direkt hjälp- och stödverksamhet, varvid indirekt organisationsarbete, såsom samarbete med andra organisationer och att göra organisationen känd inte i första hand understöds och inte heller organisationsverksamhetens administrativa kostnader och kostnader för generositet (till exempel möteskostnader, servering, kontorsmaterial, möbler, IT, internet, AV-utrustning, telefon, post, resepenning eller dagtraktamenten, personalutbildning, beställning eller produktion av publikationer, reparationsbyggnation och renovering, allmänna utgifter för fastighetsunderhåll) och inte heller sådana utgifter för tidsfördriv som organisationen eller deltagarna kan anses kunna bekosta själva (t.ex. föreläsningsarvoden, fester och utflykter).
6) Understöd beviljas inte för verksamhet av engångskaraktär. Verksamheten ska vara långsiktig och kontinuerlig.
7) Understöd beviljas inte för religiös eller politisk verksamhet och inte heller för sådan verksamhet för vilken den sökande får andra understöd från Helsingfors stad.
8) Räddningsväsendets understöd riktas till organisationer vars verksamhet är kopplad till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd i Helsingfors stad.

Vid beviljandet följs dessutom de allmänna anvisningarna för understöd som godkändes av stadsstyrelsen den 28 oktober 2019 (på finska) (PDF)

Under våren 2023 utvärderas närmare kriterier för understöden som främjar välbefinnande och hälsa för de kommande åren i samarbete med samfunden. I utvärderingen av kriterierna tar man hänsyn till målen och åtgärderna i planen för främjande av välbefinnande och hälsa i Helsingfors, som bekräftas av stadsfullmäktige i slutet av 2022.

Ansökan öppnar den 1 oktober 2022

Ansökningstiden för stadsstyrelsens understöd för välbefinnande och främjande av hälsa samt social- och hälsovårdssektorns understöd 2023 är 1–17.10.2022. Ansökningstiden upphör den 17 oktober 2022 kl. 16.00. Vid beredningen av understöden behandlas även räddningsväsendets ansökningar om understöd som inkommit på våren.

Understöd söks i första hand med den elektroniska ansökningsblanketten på https://asiointi.hel.fi/sv.

Mer information om understödsansökan

Ett informationsmöte om understöden hålls den 28 september 2022 kl. 17–19. Klicka här för att ansluta dig till mötet.