Siirry suoraan sisältöön

Borgmästare Vartiainen tillsatte en arbetsgrupp för att lösa problemet med tillgängligheten på personal för småbarnspedagogiken

Borgmästare Vartianen tillsatte en ny koordinationsgrupp för staden med uppgift att anta utmaningarna som tillgängligheten på personal för småbarnspedagogik utgör. Gruppens uppgift är att kartlägga och verkställa konkreta åtgärder för att lösa både den akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken och även påverka fenomenet på lång sikt. ”En hållbar lösning på personalbristen är av avgörande betydelse för att kunna verkställa en småbarnspedagogik av hög kvalitet och för att personalen ska orka med sitt arbete”, konstaterar borgmästare Juhana Vartiainen.

Enligt riktlinjerna i stadsstrategin Läge för tillväxt ska Helsingfors utarbeta åtgärder för att förbättra tillgängligheten på personal och börja implementera dessa under pågående legislaturperiod. Med dessa åtgärder säkerställs det att andelen kompetent personal inom småbarnspedagogiken ökar och att arbetsförhållandena och vikariearrangemangen förbättras.

”Situationen inom småbarnspedagogiken kräver vår akuta uppmärksamhet. Tillgängligheten på personal kommer att vara ett stort problem under denna legislaturperiod och under hela decenniet. Utan konkreta, hållbara åtgärder och kraftig intressebevakning samt samarbete med staten kommer vi inte att kunna vända trenden när det gäller personalbristen”, säger borgmästare Vartiainen.

Koordinationsgruppen har till uppgift att finna lösningar och genomföra linjedragningar, med vilka personalsituationen kan påverkas både på kort och lång sikt, att göra upp en påverkansplan för intressebevakningen, att komma överens om ansvarsfördelningen i samband med förverkligandet av den samt att regelbundet rapportera om småbarnspedagogikens tillstånd och åtgärder till olika grupper.

Dessutom hör det till gruppens uppgifter att realistiskt utvärdera omfattningen av lösningen som skapas med stadens åtgärder och bilda sig en uppfattning om behovet av riksomfattande reformer. För alla åtgärder måste en kostnadsuppskattning och en tidtabell göras upp.

Borgmästaren har uppmanat sektorerna, ämbets- och affärsverken att ge koordinationsgruppen det stöd den behöver och följa dess anvisningar, så att de nödvändiga korrigeringsåtgärderna kan genomföras utan fördröjningar. Koordinationsgruppen rapporterar till borgmästaren minst fyra gånger per år samt alltid vid behov.

”En småbarnspedagogik av hög kvalitet är varje barns rättighet. Samtidigt bör varje arbetstagare ha rätt att uppleva välmående i sitt arbete. För att dessa rättigheter ska förverkligas krävs det långsiktiga och effektiva åtgärder. Jag har gett koordinationsgruppen ett klart definierat uppdrag och tydliga målsättningar. Gruppen är mångsidigt sammanställd av stadens experter, vilka förväntas föra ärendet framåt i rask takt och även aktivt kommunicera åtgärderna till alla stadsbor”, fortsätter Vartiainen.

Vid tillsättandet av gruppen har det poängterats, att den i sitt arbete bör använda sig av universitets- och forskarsamarbete samt den expertis och de åsikter som arbetstagarna inom småbarnspedagogiken har.

Till gruppen har följande personer utnämnts:

 • Nasima Razmyar, biträdande borgmästare, ordförande
 • Satu Järvenkallas, sektorchef, sektorn för fostran och utbildning, vice ordförande
 • Tiina Harju-Kukkula, personalchef, sektorn för fostran och utbildning
 • Niclas Grönholm, ledare för den svenskspråkiga servicehelheten, sektorn för fostran och utbildning
 • Maria Sarkkinen, chef för yrkesutbildning, sektorn för fostran och utbildning
 • Tarja Näkki, enhetschef, stadskansliet
 • Nina Dale, kommunikationsexpert, sektorn för fostran och utbildning
 • Pi Krogell-Magni, kommunikationschef, stadskansliet
 • Anja Vallittu, stadssekreterare, stadskansliet
 • Ilkka Haahtela, ledare för arbetskrafts- och immigrationsärenden, stadskansliet
 • Mauno Rönkkö, specialplanerare, stadskansliet
 • Sanni Pietilä, intressebevakningsexpert, stadskansliet

 

I och med tillsättandet av gruppen ändras inte befintliga befogenhetsförhållanden.

 

Foto: Raisa Ranta