Siirry suoraan sisältöön

Coronapandemin har haft en inverkan på handikapptjänsternas funktion 2020

Undantagstillståndet som orsakats av coronapandemin har påverkat antalet klienter, arbetsinsatsen och kostnaderna inom de sex största städernas tjänster för handikappade. Antalet användningsdagar inom arbets- och dagverksamheten för utvecklingsstörda minskade i sextettstäderna med 25,2 procent jämfört med 2019.

Inverkan av undantagstillståndet som orsakats av coronapandemin syns också tydligt i transporttjänsternas arbetsinsatser. Det är svårt att bedöma coronapandemins inverkan på tjänsterna för handikappade på lång sikt, och till exempel beträffande kostnadseffekterna är det svårt att förutse serviceskulden som orsakats av att tjänsterna stängts och som inte syns genast. Den viktigaste permanenta inverkan som coronapandemin haft på ordnandet av tjänster för handikappade är att användningen av distansförbindelser och elektroniska tjänster har utvidgats, och distanshandledning kommer att användas också i fortsättningen. Det är ändå endast möjligt att genomföra en del av tjänsterna för handikappade som distanstjänster.

De totala kostnaderna för tjänster för handikappade i Finlands sex största städer var 493,9 miljoner euro år 2020, vilket är 2,9 procent mindre än året innan. Jämfört med 2016 har kostnaderna stigit med 9,8 procent. Serviceboende dygnet runt utgör den största delen av de totala kostnaderna för handikapptjänsterna både inom sextettstäderna totalt och på enskilda kommuners nivå. Nettokostnaderna för vården av utvecklingsstörda ökade med 1,1 från året innan, och utgör totalt 282,2 miljoner euro. Från och med 2016 har kostnaderna för vården av utvecklingsstörda stigit med 12,5 procent.

Tjänster enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen erbjuds

Under de senaste åren har handikapptjänsternas totala klientantal hållits på ganska samma nivå i sextettstäderna, men antalet klienter har varierat inom olika servicehelheter. Andelen personer som fått tjänster enligt handikappservicelagen har minskat från året innan med 5,6 procent, och andelen personer som fått tjänster enligt specialomsorgslagen har ökat med 0,3 procent. Ökningen i klientantalet inom vården av utvecklingsstörda har påverkats av flyttningen i synnerhet i och med att andelen personer som talar främmande språk som modersmål har ökat i de stora städerna. Ökningen kan också förklaras av att diagnostiseringen utvecklats samt av att klienterna lever längre. 1,7 procent av befolkningen omfattas av tjänsterna för handikappade och 0,4 procent omfattas av tjänsterna inom vården av utvecklingsstörda.

Majoriteten av handikapptjänsternas kostnader består av att ordna de tre serviceformerna med de största klientantalen: personlig assistans, transporttjänster och serviceboende för gravt handikappade. Största delen av klienterna som fått ett positivt servicebeslut i enlighet med handikappservicelagen är över 65 år. Under de senaste åren har handikapptjänsternas klientantal tydligt betonats på servicen för personlig assistans. Antalet klienter som får personlig assistans har ökat med 29,3 procent sedan 2016. Användningen av servicesedlar för att ordna personlig assistans har blivit betydligt vanligare under det senaste årtiondet.

Boendets servicestrukturreform syns framför allt i den betydande ökningen i stött boende. Jämfört med 2016 har det stödda boendets klientantal stigit med 58,8 procent, medan klientantalet inom anstaltsvården av utvecklingsstörda har minskat med mer än hälften under motsvarande period.

Resultaten framgår ur Sextettarbetsgruppens publikation som beskriver de sex största städernas användning av handikapptjänster och tjänsternas kostnader ifjol. I rapporten för 2020 beskrivs också coronapandemins inverkan på genomförandet av sextettstädernas tjänster för handikappade.

Läs mer:

Jämförelse av tjänsterna för handikappade och tjänsternas kostnader i de sex största städerna år 2020  (På finska)

Sextettarbetsgruppen (På finska)

Statistik och forskning om Helsingfors

Foto: Laura Oja, Helsingfors stads materialbank.