Siirry suoraan sisältöön

Coronapandemin har haft en inverkan på tjänsterna för äldre 2020

Undantagstillståndet som orsakats av coronapandemin har påverkat antalet klienter, arbetsinsatsen och kostnaderna inom de sex största städernas tjänster för äldre. Under coronapandemin tvingades man utvidga en del av tjänsterna och ta i bruk nya tjänster, såsom olika distanstjänster och till exempel butikstjänster.

Beträffande tjänsterna för äldre stängdes dagcenter och servicecentraler, medan dagverksamheten och korttidsvården minskades betydligt. Det är svårt att bedöma coronapandemins inverkan på tjänsterna för äldre på lång sikt. Till exempel beträffande kostnadseffekterna är det svårt att förutse serviceskulden som orsakats av att tjänsterna stängts och som inte syns genast. Den viktigaste permanenta inverkan som coronapandemin haft på ordnandet av tjänster för äldre är att användningen av distansförbindelser och elektroniska tjänster har utvidgats, och de kommer att användas också i fortsättningen.

Servicestrukturen för äldre reflekterar den ändring som eftersträvas för att minska andelen institutionsvård. Sedan år 2016 har täckningsgraden för personer över 75 år som fått långvarig institutionsvård minskat med 0,9 procentenheter. Täckningsgraden för serviceboende med heldygnsomsorg har på sextettstädernas nivå ökat med 0,2 procentenheter jämfört med år 2016. På kommunal nivå har täckningsgraden ökat i vissa kommuner och minskat i andra.

Tjänsternas kostnader jämfördes med tidigare år

Social- och hälsovårdstjänsternas totala kostnader för klienter som fyllt 75 år var drygt 1,5 miljarder euro i sextettstäderna 2020. De totala kostnaderna som höjts till penningvärdet 2020 steg med 0,5 procent på sextettstädernas nivå jämfört med året innan. De deflaterade kostnaderna för 75 år fyllda som relaterats till befolkningen har däremot sjunkit med 4,7 procent från året innan och med 6,9 procent från 2016.

Resultaten framgår ur Sextettarbetsgruppens publikation som jämför den äldre befolkningens användning av social- och hälsovårdstjänster i de sex största städerna ifjol.
Tjänsterna som granskas i rapporten är hemvård, vård under en del av dygnet, stödet för närståendevård, medeltungt och effektiviserat serviceboende, åldringshem, primärvårdens öppna vård och hälsocentralernas sjukhusvård, hemsjukhus samt somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård.

Läs mer:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelut ja kustannukset vuonna 2020 (På finska) 

Sextettarbetsgruppen  (På finska) 

Statistik och forskning om Helsingfors

Foto: Sakari Röyskö, Helsingfors stads materialbank.