Siirry suoraan sisältöön

Distansmotionen för äldre utvecklades i kundråden – Projektet Healthy Boost avslutades

Helsingfors stad har deltagit i ett samarbetsprojekt om Östersjöområdet finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities, som avslutades hösten 2021. I projekt utvecklades en modell för det tvärsektoriella samarbetet för främjande av välmående och hälsa.

Helsingfors stad fullföljde pilotprojektet med modellen som en del av OmaStadi-projekten för inkluderande budgetering för 2020–2021. Syftet med pilotprojektet var att stärka sådana gruppers delaktighet som är underrepresenterade i verksamheten i samhället och i beslutsfattandet och att förbättra möjligheterna till jämlikt deltagande.

Äldre delaktiga i utvecklingsarbetet

Stadsborna röstade för fullföljande av projekten som främjar äldre personers motion i omröstningen om Helsingfors inkluderande budgetering hösten 2019. Pilotprojektet om modellen för det tvärsektoriella samarbetet genomfördes i samband med att projekten som hade valts ut i omröstningen fullföljdes våren 2021. Helsingfors stad anordnade tre distanskundråd som behandlade distansmotionstjänsterna avsedda för äldre. Restriktionerna till följd av coronapandemin påverkade särskilt äldre personers motionsmöjligheter och råden hade som mål att höra de äldres åsikter om hur distansmotionstjänsterna skulle utvecklas.

I kundråden fick de äldre möjlighet att diskutera om deltagande i distansmotionstjänsterna, det digitala stödet, innehållen, på vilka sätt motionen ska genomföras, informationssökande och marknadsföring och kommunikation. I kundråden diskuterades bland annat olika modeller för hur distansmotionen ska genomföras och om deras goda och dåliga sidor. Växelverkan, möjligheten att fråga råd, social samvaro och gruppanda lyftes fram i diskussionerna som faktorer som motiverar till att delta.

Distansmotion på äldres villkor

Som den populäraste formen av distansmotion lyftes den metoden fram där ledaren handleder deltagarna i sändningen i realtid och står i växelverkan med dem. Distansmotionens innehåll borde planeras så att det är enkelt att delta i motionen hemma utan särskilda redskap. Handledaren borde vara inställd på att vägleda deltagarna i användningen av digitala anordningar och uppträda klart och lugnt i en ostörd miljö. Det konstaterades att förmiddagen är den bästa tidpunkten för distansmotionen.

Vid planeringen upplevde de äldre det som viktigt att målgruppens funktionsförmåga beaktas och att det erbjuds alternativa rörelser. Deltagarna önskade att det informeras tydligt om evenemang., Ii samband med distansmotionen och marknadsföringen vore det bra att använda lockande illustrationer och att framhäva växelverkan på evenemanget.

Kundråden ger lärdom och information för utvecklingen av distansmotionen

Kundråden ger värdefull information för arbetet med att utveckla distansmotionstjänsterna avsedda för äldre. De äldres åsikter och kundrådens innehåll kommer till nytta vid planeringen av distansmotion i framtiden. När stadens medarbetare genomförde kundprocessen fick de erfarenhet av att organisera kundråden som en del av utvecklingen av verksamheten. Dessutom ledde samarbetet inom ramen för kundrådena till nya kontakter mellan stadens aktörer.

Kundrådena genomfördes i samarbete med enheten för partnerskap och utveckling för motion vid kultur- och fritidssektorn och med teamet för lokal delaktighet vid stadskansliets enhet för delaktighet och rådgivning. Därutöver deltog experter inom social- och hälsosektorn och vid arbetarinstitutet i arbetet med kundråden och beredningen av material.

Läs mer:

EU-projektet Healthy Boost

Bild: Sakari Röyskö, Helsingfors stads materialbank.