Siirry suoraan sisältöön

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samlar Helsingforselevernas hobbyönskemål för nästa läsår

I Helsingfors kan eleverna påverka hobbyutbudet under nästa läsår genom att svara på hobbyenkäter under våren. I hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen deltar redan cirka 4 000 barn och unga varje läsår. Enligt enkäterna har nya hobbymöjligheter nått väl de barn och unga som har få hobbyer.

Att lyssna på barn och unga är en del av verksamheten enligt Finlandsmodellen. Barn och unga i Helsingfors kan snart lista sina hobbyönskemål för nästa läsår. De kan till exempel önska hobbyer som de alltid har drömt om, men inte kunnat idka på grund av högt pris eller långt avstånd. Sådana hobbyer kan vara till exempel klättring, cheerleading, gatukonst, bandverksamhet och filmskapande. De populäraste önskemålen förverkligas.

Lågstadieeleverna i årskurs 2–5 fyller i enkäten vecka 14–16. Vissa skolor skickar enkäten även till vårdnadshavarna via Wilma. I planeringen av hobbyverksamhet på högstadieskolor utnyttjas insamlingen av information i samband med ungdomarnas budget som görs under perioden 28.3–3.6.2022.

Redan cirka 4 000 Helsingforselever deltar i hobbyer enligt Finlandsmodellen

Många elevers önskemål har redan förverkligats. Helsingfors stads kultur- och fritidssektors ungdomstjänster samordnar hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen där redan cirka 4 000 barn och unga deltar varje läsår. Allt sedan verksamheten inleddes, det vill säga från våren 2021, har man erbjudit kostnadsfri hobbyverksamhet redan för sammanlagt 10 000 elever när alla verksamhetsperioder räknas med.

För närvarande kan elever välja bland drygt 30 olika avgiftsfria hobbyer. I varje skola i Helsingfors erbjuds hobbyer inom tre områden att välja mellan: idrott, kultur och digital verksamhet samt övrigt. Detta kallas för trekorgsmodellen.
”Att dela hobbyerna i tre korgar garanterar att skolorna kan erbjuda så olika hobbyer som möjligt. På så vis stärker vi jämlikheten och tillgängligheten i hobbyverksamheten”, säger projektchef Irma Sippola från Helsingfors stads ungdomstjänster.

Modellen har nått i synnerhet de som har få hobbyer

Feedbacken från elever som deltagit i hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen har varit mycket positiv. Vi fick sammanlagt cirka 1 600 svar på feedbackenkäterna hösten 2021. Utifrån svaren kan det konstateras att de nya hobbymöjligheterna har nått väl de barn och unga som har få hobbyer.

I enkäten i oktober svarade en femtedel av svarspersonerna att de inte hade några andra hobbyer. I enkäten i november angav nästan en tredjedel av eleverna att deras enda hobby var den som ordnades i enlighet med Finlandsmodellen. Elevernas viktigaste anledning till att börja med en ny hobby var att temat var intressant, att de ville lära sig nya färdigheter eller testa något nytt samt föräldrarnas uppmuntran. Hobbyerna fick med beröm godkänt.

”Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har visat sig vara ett bra sätt att stärka barns och ungas möjligheter till högklassiga hobbyer i sitt närområde”, gläder sig områdeschef Tiina Hörkkö på Helsingfors stads ungdomstjänster.

Hobbyverksamheten med låg tröskel stöder även skolarbetet och lärandet. ”Det är mycket viktigt att beakta barns och ungas övergripande välbefinnande, i synnerhet under dessa exceptionella tider. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har ökat välbefinnandet och skapat glädje och nya impulser under skoldagarna”, säger Kimmo Mustonen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets (UKM) projekt vars avsikt är att öka barns och ungas välbefinnande. Helsingfors har förbundit sig till att etablera de avgiftsfria hobbyerna efter skoldagarna som en permanent verksamhetsmodell, vilket ger kontinuitet åt hobbyverksamheten med låg tröskel. Hobbyer tillhandahålls i alla grundskolor i Helsingfors för eleverna i årskurs 3–9, antingen i skolornas lokaler eller i deras närområde efter skoldagen, före kl. 17. Under vårterminen 2022 utvidgades verksamheten även till avtalsskolor samt till statliga och privata skolor. Hobbyutbudet kompletteras och antalet grupper utökas hela tiden.

Kontaktpersoner

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Områdeschef, ungdomstjänsterna
Tiina Hörkkö
Helsingfors stad, kultur och fritid
Tfn 050 3026 404
tiina.horkko@hel.fi

Områdeschef, grundläggande utbildning
Kimmo Mustonen
Helsingfors stad, fostran och utbildning
tfn 040 6603 044

kimmo.mustonen@hel.fi

Projektchef, ungdomstjänsterna
Irma Sippola
Helsingfors stad, kultur och fritid
tfn 041 5121 795
irma.sippola@hel.fi

Länkar

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors på kultur- och fritidssektorns webbsida

Nuorten.Helsinki/suomenmalli

Information om hobbygrupperna och anmälningsanvisningarna finns på skolornas webbplatser (Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på UKM:s webbplats

Bild: Maarit Hohteri, Helsingfors stad