Siirry suoraan sisältöön

Företagslotsar främjar dialog mellan företag och staden

Helsingfors stads företagslotsverksamhet fyllde tre år denna höst. Företagslotsarna ökar samarbetet mellan staden och företagen genom att ge råd och information om stadens tjänster till företagen samt plocka upp synpunkter och önskemål från företagsfältet.

Helsingfors stads företagslotsverksamhet grundar sig i resultaten av en företagsintervjuundersökning som genomförs vartannat år. Innan företagslotsverksamheten startades önskade företagen i synnerhet att staden skulle lyssna på företagens synpunkter, minska byråkrati och samarbeta på ett sätt som främjar aktiv affärsverksamhet. Företagslotsarna arbetar just för att uppfylla detta. De kartlägger företagens individuella behov och söker efter lösningar på dem, skapar möjligheter för företagen att skapa nätverk och sprider information.  

Samarbete det viktigaste i företagslotsverksamheten

Med företagslotsarnas hjälp är det lättare för företagen att hitta rätt samarbetspartner bland stadens aktörer. Företagslotsarna hjälper företagarna särskilt med markanvändnings- och tillståndsärenden, arbetskraft och kompetensbehov, samt främjar företagssamarbete och utvecklar regionala företagsnätverk. Helsingfors tre förtagslotsar ansvarar var och en för sina egna specialområden.

Helsingfors utvecklas tillsammans med företag och sakkunniga inom olika branscher. Helsingfors stad vill stödja och bygga upp denna växelverkan till att bli ännu tätare. Betydelsen av samarbete framhävs när staden ska återhämta sig från pandemin. För att svinga sig tillbaka på tillväxtbanan måste staden vara vaken och ha en tät växelverkan med företagsfältet.

”Exempelvis har kultur- och restaurangbranschen en betydande roll i återhämtningen av kundströmmarna efter pandemin. Staden lever på upplevelseekonomi”, berättar Helsingfors stads företagslots Jukka-Pekka Tolvanen, som har just kultur- och restaurangbranschen samt fritidsaktörer som sina specialområden.

Företagslotsarna är inte stadens enda lotsar. Företagslotsarna samarbetar även med exempelvis stadslotsarna som främjar stadsbornas delaktighet och växelverkan. Stadslotsarna verkar i alla Helsingfors stordistrikt och hjälper stadsborna i sitt område att hitta rätt kanaler för påverkan samt information, handledning och rådgivning om exempelvis den deltagande budgeteringen. Så medan stadslotsarna aktiverar invånare, lotsar företagslotsarna företagare. Samarbetet med stadslotsarna förbättrar företagarnas möjligheter till deltagande och nätverkande, i synnerhet regionalt. Samarbetet stödjer även växelverkan med regionala företagarorganisationer och -nätverk.

Stads- och företagslotsarnas växelverkan är bara ett bevis på företagslotsverksamhetens kärna – samarbete.

Heta linjen mellan staden och företagen

Företagslotsverksamheten har utvecklats och även förändrats under de tre år som gått.

”Vid sidan om att reagera på företagens behov har det uppstått en aktiv informationsspridning och växelverkan. Vi har märkt att ju mer företagen vet om de möjligheter och tjänster som Helsingfors erbjuder företagare, desto mer sannolikt är det att de även rekommenderar Helsingfors till andra företag inom branschen”, berättar företagslots Jukka-Pekka Tolvanen.

Under de tre åren har företagens kännedom om företagslotsverksamheten ökat. Företagslotsarna erbjuder en effektiv och direkt kanal för informationsförmedling, en slags heta linjen, mellan staden och företagen. Jukka-Pekka Tolvanen uppmuntrar företag att inte tveka att kontakta företagslotsarna även i framtiden:

”Man kan kontakta företagslotsarna fritt och med låg tröskel, om man behöver råd om exempelvis stadens tjänster eller nätverkande. Det lönar sig också att öppet berätta om utvecklingsidéer. Växelverkan ökar förståelsen på bägge sidor.”

Helsingfors företagslotsar finns här för företag och företagare. Du når företagslotsarna enklast per e-post på: yritysluotsit@hel.fi.

Mer information om stadslotsarna finns här.

Foto: Helsingfors stads
företagslotsar. Heidi Lihrs specialansvarsområde är arbetskraft, fostran
och utbildning. Jukka-Pekka Tolvanen ansvarar i synnerhet för
restaurang-, kultur- och fritidsaktörer. Suvi Tuiskunens uppgift som
företagslots specialiserad på markanvändning och tillståndsärenden sköts för
närvarande av Robin Easton. (Sakari Röyskö)