Siirry suoraan sisältöön

Företagsrådgivarna stöder nya företagare

Helsingfors stads team för företagsrådgivning betjänar både dem vill bli företagare och företag som befinner sig i början av karriären. Målet är att skapa ny lönsam företagsverksamhet och nya arbetsplatser i staden.

Företagsrådgivningen står alltid på företagarens sida

För den som vill bli företagare lönar det sig att modigt kontakta Helsingfors stads företagsrådgivning redan innan verksamheten inleds. Helsingfors stads företagsrådgivare sparrar nya företagare i att utveckla affärsidén och i produktifieringen samt hjälper också till exempel när det gäller att ta fram lönsamhets- och finansieringskalkyler. Det är lättare att marknadsföra och sälja väl produktifierade tjänster. Det är emellertid viktigt att reservera tillräckligt med tid för planeringen och grundandet av företaget.

Enligt en förfrågan om genomslagskraft som fullföljdes sommaren 2021 ansåg 85 procent av företagsrådgivningens kunder att tjänsten utmanade dem långt mer än förväntat att fundera över sin affärsverksamhet och dess lönsamhet.

”Att främja lönsam affärsverksamhet är ledstjärnan för vår verksamhet. Som icke-kommersiell aktör sitter vi på samma sida om bordet som företagaren,” berättar servicechefen för Helsingfors stads företagsrådgivning Hannele Kostiainen.

Företagsrådgivningens kunder är av många olika slag. Det är ofta företagare som ska börja inom servicebranscherna som anlitar tjänsterna. Många kunder är högt utbildade så det finns också många företag som erbjuder sakkunnigtjänster och bland dem vill många genast från början ut på den internationella marknaden. Företagsrådgivningen tillhandahåller sina tjänster på ett flertal språk eftersom 40 procent av kunderna har invandrarbakgrund. En tredje del av kunderna är igen under 30 år.

En femtedel av företagsrådgivningens kunder är redan verksamma företag. Företagarna får tipps av företagsrådgivningen bland annat för hur de kan utveckla affärsverksamheten och lönsamheten och i frågor som gäller tillväxt och internationalisering.

En stor del av företagarna kommer att gå i pension under de närmsta åren och därför har frågor om företagsförvärv blivit allt vanligare. Det förekommer många ägarbyten framför allt när det gäller caféer, restauranger och fysiska affärer. Ofta innebär ägarbytet fördelar för både köparen, säljaren och kunderna. I bästa fall får företagaren som pensionerar sig en som fortsätter att driva verksamheten, köparen en färdig kundkrets och ett fungerande företag. Företagsrådgivningen stöder dem som blir företagare via ägarbyte, inte endast med rådgivning utan också via utbildning och möjligheter att bilda nätverk.

Helsingfors tror också på unga företagare

Vid Helsingfors
stads företagsrådgivning vill man särskilt främja företagarverksamheten för
unga.
Det bedrivs ett intensivt samarbete till exempel med läroinrättningar: de unga får information om entreprenörskap och tjänsterna marknadsförs via läroinrättningarna. Tröskeln för unga att bli företagare har sänkts till exempel via sommaföretagarprogrammet.

Sommarföretagarprogrammet
är ett program om entreprenörskap för 15–29-åringar som äger rum under sommaren
och i vilket de unga uppmanas att prova på entreprenörskap. Under sommaren lär
sig de unga som deltar i programmet många färdigheter om entreprenörskap. Programmet med
sommarföretagare erbjuder till exempel kunskap om entreprenörskap och ger
möjligheter att utveckla viktiga egenskaper. Förutom den teoretiska delen får
deltagarna, om de vill, också testa sina egna affärsidéer i praktiken i en
handledd inlärningsmiljö.

”Programmet för sommarföretagare gav fantastiska resultat. ”Fjolårets deltagare rekommenderar programmet till 100 procent också för ”kompisarna”, berättar företagsrådgivare Maria Korpisalo.

Av dem som deltog i programmet för sommarföretagare under sommaren 2021 inledde 96 procent en företagsverksamhet och 72 procent tror att de ännu nästa sommar kommer att vara företagare. Många unga utförde under sommaren en hel del traditionella servicearbeten, till exempel målnings- och gårdsarbete. Ungefär hälften av de grundade företagen sålde olika produkter.

Programmet med sommarföretagare är inte det enda stödet för unga företagare som Helsingfors stad erbjuder utan alla företagsrådgivningens tjänster är öppna också för de unga.

”Jag vill uppmuntra unga att anlita våra tjänster redan i det skedet då de funderar över entreprenörskap. Vi bedömer inte utan vår uppgift består i att förmedla information och sålunda främja entreprenörskap,” fortsätter Korpisalo.

Företagsmetoderna genomgår en kraftig förändring och särskilt många unga sysselsätter sig först som lättföretagare. Det finns emellertid tiotals förtag som erbjuder lättföretagartjänster och det kan vara svårt att skapa sig en bild över den fragmenterade informationen. Hos företagsrådgivningen får de unga hjälp och även färdigt tuggad information om vad det betyder att vara lättföretagare.

Samspel är kärnan i den framtida företagsrådgivningen

Liksom det övriga samhället har även företagsrådgivningen gjort ett stort digitalt hopp under pandemin. Under de senaste 18 månaderna har både företagstjänsterna och evenemangen ägt rum på distans. Kundservicen ansikte mot ansikte håller på att återinföras småningom men en del av tjänsterna erbjuds också i framtiden på distans.

Samarbete är grunden för företagsrådgivningen, oberoende av om det handlar om nya företagare eller samarbetspartner. Företagsrådgivningen samarbetar mycket med både stadens interna och externa partner när det gäller att stöda nya och redan verksamma företagare. Behovet som företagare har att nätverka och få kamratstöd besvaras genom att tjänsterna fortsättningsvis utvecklas. Dessutom erbjuds företagarna mångahanda tilläggstjänster via det omfattande nätverket av samarbetspartner, till exempel i anslutning till ekonomiförvaltning, utbildning, finansiering eller tillväxtföretagsamhet.

Du kan boka tid hos en företagsrådgivare och prenumerera på nyhetsbrevet NewCo på Helsingfors företagsrådgivnings webbplats: Företagstjänster
– NewCo Helsinki