Siirry suoraan sisältöön

Hållbart Helsingfors

Helsingfors har trots utmanande omständigheter lyckats verkställa mål för hållbar utveckling i sin strategi. Det finns ändå mycket kvar att göra. Läs borgmästare Juhana Vartiainens förord om utvärderingen av hållbar utveckling 2023 här.

I städerna skapas en hållbar framtid. Helsingfors stad vill vara en föregångsstad för hållbar utveckling nu och framöver, och har ett starkt engagemang för hållbarhet – socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt.

För var och en av dessa vill vi genom konkreta åtgärder visa vår vilja och strävan att bli bättre.

För nästan åtta år sedan röstade 193 länder i FN:s generalförsamling om att godkänna målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet med det gemensamma åtagandet har varit att säkerställa att FN uppnår målen för hållbar utveckling.

Rapporteringen om landsspecifika framsteg definierades som det huvudsakliga sättet att följa den globala utvecklingen och framgången. Det blev dock snart uppenbart att handlingsmöjligheterna i uppnåendet av målen på nationell nivå är begränsade. Frågor som beskattning och reglering är naturligtvis kritiska, men de flesta målen i Agenda 2030 förutsätter uttryckligen ett starkt lokalt verkställande, och den effekt man vill ha kan inte uppnås utan detta.

År 2018 blev Helsingfors den andra staden i världen och den första staden i Europa som åtog sig att på lokal nivå utvärdera och rapportera om sina framsteg i fråga om målen för hållbar utveckling.

Nu har vi redan många städer i hela världen på vår gemensamma front.

Helsingfors stad har långa traditioner inom främjandet av hållbar utveckling och goda åtgärder. Många långsiktiga lösningar har redan integrerats i vår basservice. Helsingfors stad gjorde sitt första lokala åtgärdsprogram för hållbar utveckling redan för 20 år sedan. Det kan vi vara stolta över.

Det här är redan Helsingfors tredje rapport om hur målen för hållbar utveckling har uppnåtts. Utvärderingen är naturligtvis bara ett verktyg, ett verktyg för att följa och analysera vår utveckling i förhållande till globala mål och vår egen strategi. Med hjälp av utvärderingen strävar vi efter att utveckla Helsingfors mätare för hållbar utveckling och ledning genom information. Samtidigt ger rapporten en möjlighet att bedöma hur effektiva våra åtgärder är och att identifiera eventuella motstridiga mål.

Under de senaste åren har världen visat sig vara ovanligt instabil. Först utmanades hela världen på ett aldrig tidigare skådat sätt av coronapandemin, och omedelbart därefter har Ryssland fört ett brutalt krig i Europa, i Ukraina. Kriget i Ukraina innebär ett hot mot hela den europeiska demokratin. Vår uppgift är att stödja Ukraina och ukrainarna och samtidigt försvara den västerländska demokratin.

Dessa händelser visar också att det kan ske överraskande och oförutsägbara förändringar i vår verksamhetsmiljö. Trots detta och egentligen just därför måste vi målmedvetet fortsätta att genomföra åtgärderna för hållbar utveckling. Riktningen måste vara tydlig, även om vi inte kan förutse allt.

Konkreta handlingar utgör dock goda exempel. I Helsingfors har vi denna vår stängt ett stort kolkraftverk. Det faktum att vi även i ett sådant här världsläge målmedvetet kan framskrida med nedläggningen av ett betydande kolkraftverk är ett starkt bevis på vår vilja. Det här är bara ett exempel, men jag tycker att det på ett bra sätt beskriver den skala vi eftersträvar. I och med beslutet minskar stadens totala utsläpp med cirka 20 procent. Städerna kan också på detta sätt leda en global övergång mot ren energi och minska beroendet av fossila energikällor.

Under den här strategiperioden har Helsingfors stad skärpt sitt mål om koldioxidneutralitet med fem år och därmed satt upp ett mål om att vara koldioxidneutralt senast 2030. Vi vet att målet är ambitiöst, men det kan uppnås om vi modigt vågar göra kraftiga och effektiva åtgärder på lokal nivå.

Att bygga en hållbar framtid är den mest kritiska frågan i vår tid. Hållbara städer och samhällen spelar en viktig roll för att främja fred, välstånd och stabilitet på lokal nivå.

För att bekämpa klimatkrisen och trygga den biologiska mångfalden måste vi kunna agera snabbt och effektivt. Till en hållbar framtid hör på ett väsentligt sätt också att välfärden och den sociala hållbarheten tryggas. Framför allt måste vi värna om välfärden för våra barn och unga samt hela samhället genom konkreta åtgärder som ger hopp för framtiden.

Särskild oro har under de senaste åren orsakats av skillnader i välfärden mellan befolkningsgrupper och av barns och ungas psykiska välbefinnande. Därför bör vi fästa vikt vid bekämpningen av regional differentiering och vid barns och ungas välbefinnande.

Det är viktigt att städer i hela världen lyckas genomföra hållbara lösningar. Helsingfors stad vill vara en vägvisare och pionjär.

Kulturell hållbarhet har med rätta lyfts fram som ett av huvudtemana i denna tredje utvärdering. Vi har velat lyfta fram kulturell hållbarhet som en egen helhet, eftersom den ofta verkar glömmas bort när man talar om hållbarhet. Helsingfors stad har dock en lång tradition av att stödja kultur och våra kulturtjänster är internationellt sett på toppnivå.

I centrum för kulturell hållbarhet står kreativitet, kulturarv, kunskap och mångfald. Förverkligandet av målen för hållbar utveckling kommer också att kräva en kulturell förändring i många av de tanke- och handlingsmönster som vi har vuxit upp i, som formar våra liv och som vi förmedlar till yngre generationer. Kultur och konst ger oss verktyg och möjligheter att hantera förändring och hitta kreativa sätt att lösa de utmaningar som förändringarna medför.

Helsingfors stad har också i sin stadsstrategi lyft fram kulturen som en av sina tyngdpunkter. Vi konstaterar träffande att konst och kultur är möjliggörare av ett gott liv. Helsingfors stad vill bygga upp stadens säregenhet, göra staden mer attraktiv för turister, främja stadsbornas delaktighet, öka den kulturella förståelsen, minska segregationen och främja stadsbornas engagemang i Helsingfors. I den här utvärderingen har Helsingfors lyft fram tre synpunkter i fråga om kulturell hållbarhet: kulturtjänster, design och kulturarv.

Utvärderingens slutsatser visar att Finland och Helsingfors i många frågor är pionjär i verkställandet av hållbar utveckling och att vi klarar oss bra i internationella jämförelser. Samtidigt visar utvärderingen att mycket arbete återstår. Det blir allt tydligare att vi i allt större utsträckning måste samordna motstridiga mål och vidta åtgärder för att uppnå våra mål om koldioxidneutralitet. Det gläder mig dock att största delen av helsingforsarna upplever att deras livskvalitet och hälsa är bra. Det är bra att fortsätta med en sådan utgångspunkt.

Vi har också lyckats med att lyfta fram främjandet av kulturell jämlikhet som en viktig tyngdpunkt, genom stadsförnyelsemodellen har vi lyckats förbättra trivseln i bostadsområden samt utveckla servicekedjor och utbildning som gäller psykisk hälsa. Vi har också satsat på att stödja rörligheten.

Helsingfors stad vill uppmuntra städer i hela värden att kraftigt ta tag i arbetet med hållbar utveckling och använda konkreta åtgärder. Städernas uppgift är att driva på statsnivån och genom sitt eget exempel kräva ett ambitiöst och orubbligt grepp. De kommande åren och årtiondena kommer att avgöra vilken riktning mänskligheten tar. Därför måste vi agera nu och vi måste agera tillsammans. Jag tror att vår gemensamma vilja också styr kraften i vårt samarbete. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men lyckligtvis är riktningen rätt.

Juhana Vartiainen
Helsingfors borgmästare